Vật giá gia tăng và ‘bòn khố rách sắm dù, sơn kiệu’ (Trân Văn)

Theo tính toán ca gii am tường hođng kinh doanh xăng du, các loi thuế và phí chiếm khong 64% giá bán xăng du ti Vit Nam (2).Vì sao chính ph Vit Nam thn nhiên chn cách hành x khác hn thiên h trong cơn bão giá ?

Chính ph Vit Nam li va yêu cu các b hu trách như Công thương, Tài chính nghiên cu, đ xut bin pháp gim giá xăng du. Ch đo ln này là kết qu t cuc hp mi nht vi lãnh đo chính quyn cáđa phương (1). Không biếđây là ln th bao nhiêu chính ph Vit Nam yêu cu như thế vì không th đếm xu s ln chính ph th hin s quan tâđi vi giá xăng du, đc bit t khi giá xăng du trên th trường thế gii leo thang do táđng ca cuc chiến Nga  Ukraine.

C dùng Google vi t khó"ch đo+giá xăng du" s thy vô s kết qu. Nếu có thi gian tha h đếm và đc, còn nếu th đc và đi chiết s nhn ra vàđim thú v, ví d, trong vic ngăn chn tác hi ca giá xăng du thăng thiêđi vi c quc kế ln dân sinh, dường như B Công thương và B Tài chính không thuc chính ph. Vì hai cơ quan nàđc lp vi chính ph nên chính ph ch đ đt yêu cu c hai phi xem xét, suy tính gii pháp ri thông báo vi chính ph đ chính ph tham kho !

Ai cũng biết, s dĩ giá xăng du ti Vit Nam cao ngt ngưởng vì ngoài yếu t giá xăng du trên th trường thế gii tăng vt, xăng du ti Vit Nam còn phi cõng hàng chc loi thuế và phí, trong đó có nhng loi thuế và phí hết sc vô lý như thuế tiêu th đc bit, thuế bo v môi trường đi vi xăng sinh hc, phí đnh mc, phí li nhuđnh mc. Theo tính toán ca gii am tường hođng kinh doanh xăng du, các loi thuế và phí chiếm khong 64% giá bán xăng du ti Vit Nam (2).

Do chính phú "ta th bàng quan" v giá xăng du, tt c các gi Vit Nam b đy vào thế phi vt ln vi tình trng giá c các loi hàng hóa, dch v tăng vt bi táđng ca giá xăng du. Bt k doanh nhân khp nơi kêu cu (3), dân chúng rên xiết vì "bão giá", thm chí ngay c Nhân Dâ cơ quan ngôn lun ca Ban chấp hành Trung ương đng  cũng không th làm ngơ trước hin trng nhiđng bà"kh hơn c giai đon dch bnh" (4), chính ph vn kiên quyết duy trì vai trò "quan sát viên" !

***

Du giá xăng du biếđng theo hướng nguy hi cho kinh tế, dân sinh là tình trng chung trên toàn cu nhưng hiếm có quc gia nào mà chính ph "ta th bàng quan", ch mun duy trì vai trò "quan sát viên" như Vit Nam. Do KBS (Korean Broadcasting System  H thng Phát thanh Truyn hình Quc gia ca Nam Hàn) có trang web bng Vit ng, trang web này không b ngăn chn truy cp, người Vit nên truy cp vào website đ xem xét, so sánh chính ph khác hành đng thế nào.

Hi thượng tun tháng này, ông Yoon Suk-yeol  tân Tng thng Nam Hàđã triu t"Hi ngh khcp v Kinh tế- Dân sinh ln th nht".  hi ngh đóông Yoon công b "Phương áđnh dân sinh nhm gim nh gánh nng vt giá gia tăng" vi nhng bin pháp hết sc c th : Min thuế nhp cng bmt hàng là tht bò, tht gà, sa bt, hành lá, ht cà phê vn có mc thuế nhp cng dao đng t 10% đến 176%.Tht heo vđã được min thuế nhp khu, s được b sung thêm hn ngch đ tiếp tc min thuế.

Ngoài vic min thuế nhp cng cho các loi tht, đ gia tăng ngun cung, kim chế giá c vì lm phát, nâng đ nông dân nuôi heo, chính ph Nam Hàn loan báo h tr chi phí giết m heo là 20.000 Won (15 M kim)/con trong sáu tun và nhn trách nhim qun lý cung cu nông sn : M kho d trữ nông sđ bình n giá nhng loi nông sđang tăng giá, gia tăng nhp cng nông sn t Trung Quc, Nht. Cp thêm 50 t won (38,4 triu Mkim) để gim giá các lonông sn,thy sn.

Trong phương án vđ cp, chính ph Nam Hàn loan báo b sung thêm các bin pháp h tr cho tng lp yếu thế đang gp khó khăn vì giá c gia tăng :Tăng mc h tr tiđin và gas t tháng 10. Gim giá bán ngũ cc cho các gia đình nghèo và cn nghèo t tháng 8 ti hếnăm nay. Nâng mc h tr tã, sa cho các gia đình nghèo và cn nghèo, cha hoc m đơn thân, gia đình có tr dưới hai tui và người tàtt.H lãi sut cho vay t 1,5% xung 1% cho tng lp thu nhp thp. Tăng s tin h tr cho vay lãi sut thp...

Tân Tng thng Nam Hàn cam kết vi dân chúng rng, mi ngày, chính ph công ta s kim tra xu hướng cung cu và giá c các mt hàng thc phm có th s tăng lên trong mùa hè và trước thm Tết Trung thu. y ban Giao dch công bng s giám sát cht ch các hành vi gây ra s bt công bng, chng hn như thông đng giá cĐng thi gia tăng đi thoi vi doanh giđ dân chúng Nam Hàn có th cm nhn rõ ràng v hiu qu c"Phương áđnh dân sinh nhm gim nh gánh nng vt giá giatăng" (5).

Cách nay gn ba tháng (h tun tháng 4/2022), chính ph tin nhim do ông Moon Jae-in lãnh đo cũng đã tng công b ba gói h tr đ gim bt sc nng do giá du thô leo thang vđang đè trên vai doanh gii và dân chúng Nam Hàn : Gim thêm 10% thuế xăng du, nâng t l thuế được gim lên 30%. Công b mc tr cp c th v chi phí xăng du cho xe buýt, xe vn ti. Gia hn viáp dng thuế sut là 0% đi vi LPG (khí hóa lng  loi nhiên liu mà nhiu phương tin vn chuyn ti Nam Hàn s dng thay xăng, du) đến tháng 7,gim 30% thuế doanh thu đi vi phương tin giao thông - vn ti dùng LPG do gii s dng loi phương tin này ch yếu là tiu thương. Tr cp trong ba tháng cho xe buýt, xe vn ti, tàu ch hàng ven bin vn hành bng du diesel...

Đ gim bt khó khăn cho doanh gii, chính ph Nam Hàn lúđó quyếđnh áp dng mc thuế nhp cng là 0% cho ti cui năđi vi nhôm tm dùng trong sn xut pin th cp và xe hơi. Ngoài thép, nâng lượng d tr sáu loi kim loi khác lên mc 250.000 tn trong năm 2022. Do lượng ngũ cc nhp cng t Ukraine khiếm ht, chính ph t chc nhp thêm bp t các ngun khác, kèm cam kết, nếu giá c và cung cu nông sn bn thì s m kho d tr thc phđ cung cp cho các ch bán s trên toàn quc. Đ gim nhiu hơn gánh nng cho dân chúng v chi phí sinh hot, chính ph Nam Hàn tuyên b s dành h tr có tính cách ưđãi cho nhng đa phương có bin pháp c th nhm gi giá nước sch, phí x lý nước thđnh (6)...

***

C th tìm hiu s thy, tuy là đi th ca nhau trên chính trường do thuc hai đng đi lp nhưng trong hành x công quyn, chính ph công Yoon Suk-yeol và chính ph công Moon Jae-in luôn ging ht nhau : N lc không ngng ngh đ được dân chúng Nam Hàn nhìn nhn là hu dng. Các kế hoch h tr ca c hai chính ph đu kêu gi doanh gii hp tác nhm khiến dân chúng Nam Hàncó th cm nhn ngay được hiu qu ccác gói h tr, bin pháp h tr gia cơ"bão giá".

vatgia2

Chính ph Vit Nam thn nhiên chn cách hành x khác hn thiên h trong cơn bão giá : rót s tin thu được vào nhng kế hoch kiu như như đi bia ca nhng ngôi m "lit sĩ vô danh"

Vì sao chính ph Vit Nam thn nhiên chn cách hành x khác hn thiên h trong cơn bão giá ? Vì sao chính ph không đ ra kế hoch, gii pháp nào tht s c th và tht s hu hiđ nâng đ tt c các gii, đc bit là nhng thành phn yếu thế đang càng ngày càng thêm khn cùng mà ch khoe "thu ngân sách trong sáu tháng va qua đt 66,1% kế hoch c năm và tăng mnh m so vi cùng k năm ngoái" (7) và rót s tin thu được vào nhng kế hoch kiu như như đi bia ca nhng ngôi m "lit sĩ vô danh" (8) ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 19/07/2022

Chú thích :

(1) https://vnexpress.net/chinh-phu-yeu-cau-som-bao-cao-phuong-an-giam-thue-xang-dau-4489254.html

(2) https://tuoitre.vn/xang-dang-cong-64-thue-phi-20200429083452075.htm

(3) https://dothi.reatimes.vn/tin-tuc-bat-dong-san/gia-xang-dau-tang-cao-doanh-nghiep-thuy-san-du-lich-keu-cuu-165404.html

(4) https://nhandan.vn/lao-dong-ngheo-chat-vat-khi-gia-ca-tang-cao-post705103.html

(5) http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=55051

(6) http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=v&menu_cate=issues&id=&board_seq=420945&page=1&board_code

(7) https://vneconomy.vn/thu-ngan-sach-bang-bang-ve-dich-mung-hay-lo.htm

(8) https://dantri.com.vn/an-sinh/bo-truong-dao-ngoc-dung-khac-lai-toan-bo-nhung-bia-mo-liet-si-vo-danh-20220705145704638.htm