Lào và Campuchia đang vuột khỏi tầm tay của Việt Nam (Hoàng Trường)

 Hoa K và các nước phương Tây, chiến lược quyn lc mm ca Trung Quít hiu qu, nhưng  Đông Nam Áđc bit là  Lào và Campuchia, cách tiếp cn thc dng ca Trung Quc vi cam kết giúp phát trin kinh tế đã gt háđược nhiu thành công. 


Mi nguy ca vic Vit Nam mt Lào và Campuchia vào tay Trung Quc

Gim sút, nhưng dù sao cũng khó chia s vi d báo bi quan cho rng, xung đt tiếp theo gia Trung Quc và Vit Nam có th không ph BiĐông mà là s din ra trêđt Lào.

vietmienlao1

Lính hi quân Cambodia ti căn c Ream, Preah Sihanouk. Hình minh ha.

Lâu dài, Trung Quc có th s tr thành người bo tr v an ninh và kinh tế cho Campuchia và c Lào na. Mt kết qu như vy s gii thoát hai nước này khi chính sách cân bng, qua đó s làm loãng dn tình keo sơn gi"ba nước anh em" Đông Dương.

Mi quan h oàn kếđc bit" Vit-Miên-Lào ra đi t thi Chiến tranh Vit Nam, trong đó c hai nước láng ging đã h tr hu cn quan trng và nơi trú n an toàn cho b đi Vit Nam dđường mòn H Chí Minh. Hà Ni không bao gi quên nhng hy sinh to ln c"nhng người anh em Đông Dương" và luôn coi trng h hơn tt c các đi tác khác. Th tướng Campuchia Hun Sen, ngườđã cm quyn trong 37 năm, đã được Vit Nam h tr t cui nhng năm 1970 nhm giúp lđ Khmer Đ do Trung Quc hu thun. Hun Sen cũng nhđược s ng h mnh m t Hà Ni trong sut nhng năm 1980, khi chính quyn công b Trung Quc và nhiu nước cm vn.

Không ng h Vit Nam v BiĐông

Trong nhiu thp k sau đó, quan h đi tác chiến lượđc bit ca Hà Ni v"hai ông em" vđược din ra liên tc. Nhưng trong nhng năm gđây, Vit Nam không còn  thế "mnh vì go bo vì tin" đ chđua vi Trung Quc trong vi"tranh th" Lào và Camphuchia. Trung Quc ngày càng thách th"tình keo sơn" ca Vit Nam vi Campuchia và Lào, ch yếu thông qua các d án Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) trong khu vc. Vic Trung Quc tăng cường quan h vi Campuchia và Lào trong nhng năm gđây đã góp phn vào quyếđnh ca hai chính ph Campuchia và Lào trong vic không ng h hoàn toàn lp trường BiĐông ca Vit Nam.

Ngày 30/6/2022, mt quan chc Vit Nam cp b trưởng (n danh) nói vAsia Times rng mc dù nhiu ngườ Hà Nđương nhiên là "quan ngi", song chính sách đã được nht trí là không phng thái quá và vn phi can d v ngoi giao vi cáđi tác Campuchia. Ông này cho biết thêm, Vit Nam có trao đi v vđ này vi các nhà ngoi giao M, mc dù ngun tin không cho biết ni dung nhng gì đã được tho lun. Vit Nam cho đến nay vn kín tiếng trước các báo cáo, theo đó, Trung Quđã đđược tha thun lp căn c hi quân bí mt vi Campuchia. Carl Thayer, Giáo sư danh d tĐi hc New South Wales, Australia, cho rng : "Quan điđược mđnh ca các quan chc và các nhà phân tích trong gii hc thut Vit Nam khi nhđến Trung Quc, đđánh giá tháđ ca Trung Quc (đi vi quan h Vit Nam  Capuchia) là rt tiêu cc".

T gia tháng 10/2021, chính quyn Hun Sen đã chàđón B trưởng ngoi giao Trung Quc Vương Ngh và hai bêđã ký mt tha thun thương mi t do mi, đượđàm phán trong vòng chưđy mt năm. T đây, Trung Quc tr thành nhà tài tr và nhà đu tư vin tr ln nht, cũng như đi tác thương mi hàng đu ca Campuchia. Campuchia cũng là nước tham gia tích cc vào BRI vi quy mô ít nht 5,3 t USD (con s năm ngoái) và Phnom Penh đang hưởng li t các d án cơ s h tng bao gđường xá, cu, sân bay, đường st, đp thđin và cáđc khu kinh tế (SEZ). Hun Sen bác b nhng lo ngi nàđi vi Campuchia, mc dù mt s nhà quan sát tin rng Phnom Penh đã t b mt s ch quyn ca mình do các tha thun BRI, đc bit là trong các SEZ do Trung Quc xây dng và chiếm hu.

Mt khu ph ln do người Trung Quc phát triđang được xây dng  Sihanoukville, Campuchia vào ngày 14/2/2020. Tin t Trung Quđã to ra nhng con đường mi, sân bay, tòa nhà chc tri, đp thđin, khách sn, sòng bc, nhà hàng và căn h. Campuchia đã b ch trích nng n t các quc gia phương Tây, vì quyn t do chính tr b thu hp, và tr thành nướđng minh ca Trung Qu Đông Nam Á. Mc dù Hun Sen đã bác b thông tin cho rng Trung Quđang có kế hoch xây dng căn c hi quân và không quân ti Ream và Dara Sakor, nhưng rõ ràng Bc Kinh đang tham gia vào vic tài tr xây dng cơ s h tng ti nhng đđim này, điu này có th cho phép h tiếp cn các khu vc này trong tương lai.

Các đường băng ti Dara Sakor có th cha máy bay quân s Trung Quc. Vit Nam ngày càng lo ngi, vì Trung Quc và Campuchia vn tiếp tc duy trì các cuc tp trn quân s chung bt chđi dch Covid-19, nhn mnh tm quan trng ca quan h hai bên. Nếu Bc Kinh có được bt k mđ tiếp cn nào ti Ream hoc Dara Sakor dc theo Vnh Thái Lan, hoc trong trường hp xu nht, Bc Kinh bt ng s hu và vn hành các căn c này, thì điu này s đe da nghiêm trng đến sườn phía Tây ca Vit Nam. Cùng vi s ngang ngược ngày càng tăng ca Bc Kinh  BiĐông, Hà Ni s ngày càng b áp lc bi s bao vâđa-chiến lược.

"Cuc kéo co" vi Trung Qu Lào

Chiu 26/7/2022, ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đng, Phó Th tướng Chính ph đã tiếp B trường tài chính Lào Bounchom Ubonpaseuth. "Đây là chuyếđi hc hi kinh nghim", bn Là"đã phát hin thy bnh, chđúng thuc, cha tr đúng liu trình s vượt qua", Phó Th tướng Lê Minh Khái nhn mnh. Trước nhng chia s ca B trưởng Bounchom Ubonpaseuth, Phó Th tướng Lê Minh Khái nhn mnh Vit Nam và Lào có mi quan h hu ngh vĩ đi, đoàn kếđc bit và hp tác toàn din. Vì vy, theo ông Khái, nếu các bn Lào vui, Vit Nam cũng vui, các bn khó khăn, Vit Nam chia sÔng Kháđ ngh hai b tài chính tiếp tc phát huy nhng kết qu đđược, tăng cường trao đi, chia s kinh nghim v chính sách tài chính, tài khóa, tin t..., góp phn giúp Lào tng bước khc phc khó khăn trước mt .

Ngày 5/7/2022, trang Web B Ngoi giao Trung Quc tường thut ngn gn ni dung cuc hp v hp tác Lan Thương - Mekong (LMC) ln th 7, theo đó Ngoi trưởng Vương Ngh đánh giá LMC là mt "cơ hi vàng v hp tác khu vc". Sáu quc gia dc theo sông Lan Thương - Mekong s tiếp tc duy trì khái nim v "phát trin trên hết, bình đng, thiết thc và hiu qu, ci m và hòa nhp". Trao đi vBBC News tiếng Vit, Tiến sĩ Nguyn Tăng Ngh, ging viên Khoa Quan h Quc tế t Trường Đi hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho rng các ni dung ca cuc hp ln này th hin quyết tâm chiến lược ca Trung Quc là tht cht, làm rõ hơn kế hoch ln là "Vành đai, Con đường" mà chính B Ngoi giao Trung Quc cũng đã tha nhn… C th nh đây là Trung Quc s phi c gng làm sao đ tăng cường nh hưởng ca mình ti khu vc này, đc bit là thông qua d án BRI".

Ngoài chuyến thăm Campuchia vào tháng trước, B trưởng Ngoi giao Trung Quc Vương Ngh cũng đã dng châ Làđ qung cáo hp tác song phương v cu tr đi dch và BRI. V đim th hai, BRI, Lào thy mình trong tình thế mc n Trung Quc rt ln. Viêng Chăn rõ ràng không đ kh năng chi tr cho các d án cơ s h tng BRI khng l  Lào, bao gm vic xây dng tuyếđường st cao tc kéo dài t tnh Vân Nam ca Trung Quđến th đô Viêng Chăn, cũng như cáđp thđin dc sông Mekong. Thay vì có ngun vn cn thiếđ tr các khon vay cho các d án BRI, Lào dường như sn sàng cung cp các tài sn có giá tr khác cho ch n ln nht ca mình.

Thm chí có nhng lo ngi rng Viêng Chăn sn sàng tr các khon n ca Trung Quc bng cách s dng chuyn nhượng đđai. Ging như  Campuchia, Làđang tích cc tham gia xây dng cáđc khu kinh tế (SEZ) vi Trung Quc. Công ty Trung Quđã được cho phép phát trin mt khu resort ti Boten, SEZ  min bc Lào dc theo biên gii Trung Quc, và nhiđc khu kinh tế khác tn ti hoc s sm trin khai. Thông thường, các SEZ cp cho Trung Quc các hđng thuê kéo dài nhiu thp k đ phát triđđai. Trong trường hp ca Boten, Làđã đng ý tha thun cho thuê đt 90 năm vi Trung Quc. Cũng ging như  Campuchia, nhng tha thun như vy tn tượng rng Làđang tr thành, hođã tr thành mt na thuđa ca Trung Quc.

Cui cùng, vic xây dng đp thđin do Trung Quc tài tr  Lào thông qua BRI - đ biến Lào thành "Bình đin cĐông Nam Á" - là mi quan tâđc bit ca Vit Nam hin nay. Nhng con đp nàđang hn chế dòng chy ca nướđếĐng bng sông Cu Long, gây khó khăn cho vic canh tác lú các lưu vc ca Vit Nam, nh hưởng đến hàng triu người, gây nguy cơ nh hưởng sinh kế người dâ Đng bng sông Cu Long. Vic gim lượng cá và trm tích càng làm trm trng thêm các thách thc v môi trường. Các đp ca Trung Qu Campuchia, mc dù không nhiu nhưng cũng là mi quan tâm ln ca Hà Ni.

*

Cu"níu kéo" ca Vit Nam đi vi Lào và Camphuchia nm trong cuc cnh tranh v quyn lc mm gia Trung Quc và Hoa K đi vĐông Nam Á Hoa K và các nước phương Tây, chiến lược quyn lc mm ca Trung Quít hiu qu, nhưng  Đông Nam Áđc bit là  Lào và Campuchia, cách tiếp cn thc dng ca Trung Quc vi cam kết giúp phát trin kinh tế đã gt háđược nhiu thành công. Điu này, đến lượt nó, khiến cho cu"níu kéo" ca Vit Nam càng tr nên khó khăn. Ngoài ra, chính sách đi ngoi ngày càng hung hăng ca Trung Quc dưới thi Tp Cn Bình, trong đó có cái gi là ngoi giao "Chiến Lang" (Wolf Warrior) càng khiến cho nh hưởng ca Vit Nam đi vi hai người em mt thu ngày càng gim sút. Gim sút, nhưng dù sao cũng khó chia s vi d báo bi quan cho rng, xung đt tiếp theo gia Trung Quc và Vit Nam có th không ph BiĐông mà là s din ra trêđt Lào.

Hoàng Trường

Nguồn : VOA, 27/07/2022