Những khoản lỗ khủng của doanh nghiệp nhà nước - Trần Đông A

Đng sau nhng khon n khng, k c lũy tiến hay phát sinh, là c mt vn nn quc gia đang kéo "c xe" ch nghĩa xã hi Vit Nam xung dc không phanh. Các Hi ngh trung ương Đng, các k hp Quc hi, lúc nào cũng có các cuc đăng đàn din thuyết, nhưng tình hình chng my biến chuyn. Tính đến cui 2020, các doanh nghip nhà nước l lũy kế hơn 30.000 t đng.

lo1

Tính đến cui 2020, các doanh nghip nhà nước l lũy kế hơn 30.000 t đng. Hình minh ha.

Các khon l trong nước

"Doanh nghip nhà nước trong nhng năm qua có đóng góp quan trng vào s phát trin kinh tế - xã hi". Đánh giá chính thng bao gi cũng nhn xét như thế. Nhng đánh giá y là theo mch cũ, kinh tế nhà nước có vai trò then cht, là lc lượng vt cht quan trng ca xã hi. Thc tế,vai trò ca doanh nghip nhà nước đang b thách thc . Theo s liu báo cáo ca Chính ph v hot đng đu tư, qun lý, s dng vn nhà nước ti doanh nghip năm 2020, c nước ghi nhn 807 doanh nghip có vn góp ca nhà nước. Trong đó 459 doanh nghip 100% vn nhà nước, 187 doanh nghip nhà nước nm gi trên 50% vn và 161 doanh nghip nhà nước nm gi dưới 50% vn.

Tính đến hết năm 2020, tng vn nhà nước đang đu tư ti 807 doanh nghip là hơn 1,597 triu t đng, tăng 2% so vi năm 2019. Trong đó, doanh nghip do nhà nước nm gi 100% vn điu l là hơn 1,445 triu t đng và các doanh nghip còn li là 151.522 t đng. Tng doanh thu nhóm doanh nghip có vn nhà nước mang v đt 1,986 triu t đng, gim 12% so vi năm 2019. Lãi phát sinh trước thuế (profit before tax) đt 162.904 t đng, gim 22% so vi năm 2019. Đáng chú ý, trong tng s 807 doanh nghip nhà nước góp vn, có 119 doanh nghip ghi nhn l phát sinh lên ti 15.740 t đng, trong đó là 79 doanh nghip nhà nước (nm gi t 50% vn tr lên) vi tng s l phát sinh là 15.412 t đng (chiếm 97,8%).L phát sinh (debt incurred) là s chênh lch âm v thu nhp tính thuế chưa bao gm các khon l được kết chuyn t các năm trước chuyn sang.

Bên cnh đó, tính ti cui năm 2020 có 169 doanh nghip ghi nhn l lũy kế trên 33.750 t đng, ch yếu là t nhóm doanh nghip nhà nước vi tng s l lũy kế là 30.935 t đng (124 đơn v). L lũy kế (cummulative loss) là s suy gim v tài sn được hiu là giá tr ghi trên s sách nhiu hơn giá tr thu hi thc tế ca tài sn đó. Tính riêng nhóm 73 tp đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước, công ty m - con, báo cáo caChính ph cho biết có 5 tp đoàn, tng công ty ghi nhn l phát sinh trong năm 2020 vi tng giá tr 3.262 t đng.

Dn đu v s l phát sinh là Tp đoàn Hóa cht Vit Nam vi 1.656 t đng, theo sau là Tng công ty Đường st Vit Nam vi l phát sinh 1.182 t đng. Còn li là Tng công ty Cà phê Vit Nam vi l phát sinh là 77 t đng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622, B Quc phòng l phát sinh 29 t đng và Tng công ty Du lch Sài Gòn l phát sinh 318 t đng. Kết thúc năm 2020, ghi nhn 11 tng công ty, tp đoàn nhà nước còn l lũy kế là 11.464 t đng và 7 công ty m còn l lũy kế hơn 6.000 t đng. Tp đoàn Hóa cht Vit Nam cũng đng đu trong danh sách l lũy kế vi 5.392 t đng. Các đơn v tiếp đó là Tng công ty Hàng hi Vit Nam (3.170 t đng), Tng công ty Cà phê Vit Nam (848 t đng), Tng công ty 15 (655 t đng), Tng công ty Du lch Hà Ni (gn 47 t đng)...

Trong s 386 doanh nghip 100% vn nhà nước các b, ngành, UBND cp tnh, ghi nhn 44 doanh nghip có l phát sinh vi tng giá tr 153 t đng. Trong đó, 78 doanh nghip đc lp còn l lũy kế lên ti 1.733 t đng. Còn nhóm doanh nghip nhà nước nm gi trên 50% vn, có 30 trên tng s 187 doanh nghip báo cáo l phát sinh vi tng s l hơn 12.000 t đng. Theo báo cáo hp nht, mt s doanh nghip có l phát sinh ln nht là Tng công ty Hàng không Vit Nam (11.178 t đng), Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyn hình s v tinh Vit Nam - Đài truyn hình Vit Nam (265 t đng), Tng công ty Lương thc min Nam (210 t đng), Tng công ty c phn Xây dng và Công nghip Vit Nam (154 t đng), Công ty c phn Thương mi Du khí Đng Tháp (102 t đng). Cũng trong nhóm doanh nghip nhà nước nm gi trên 50% vn, có 35 doanh nghip ghi nhn tng s l lũy kế gn 17.740 t đng ti thi đim cui năm 2020. Còn li, nhóm doanh nghip nhà nước nm gi 50% vn, có 39 trên tng s 161 doanh nghipbáo l phát sinh vi tng giá tr 322 t đng và có 44 doanh nghip báo l lũy kế 2.800 t đng.

Đu tư ra nước ngoài l 1,17 t USD

Tính đến cui năm 2020, có 46 d án đu tư ra nước ngoài ca các doanh nghip nhà nước l lũy kế. Doanh nghip nhà nước đu tư ra nước ngoài hơn 6,7 t USD, đang l trên 1,17 t USD. Mi đây, Chính ph đã gi Quc hi v báo cáo hot đng đu tư, qun lý, s dng vốn nhà nước ti doanh nghip trong phm vi toàn quc năm 2020. Báo cáo cho biết, tính đến hết năm 2020, c nước có tng cng 807 doanh nghip có vn nhà nước. Tng vn nhà nước đã đu tư hơn 1,597 triu t đng, tăng 2% so vi năm 2019. Trong đó, 459 doanh nghip 100% vn nhà nước có tng vn đu tư 1,4 triu t đng.Hơn 151 nghìn t đng còn li, Nhà nước đu tư vào 187 doanh nghip có trên 50% vn nhà nước và 161 doanh nghip Nnhà nước nm gi dưới 50% vn.

Liên quan đến tình hình đu tư ra nước ngoài ca khi doanh nghip nhà nước, có 28 doanh nghip đã thc hin tng cng 131 d án đu tư ra nước ngoài. Riêng trong năm 2020, có thêm mt d án đu tư mi ti Lào ca Tổng công ty Hp tác kinh tế. Lũy kế tính đến ngày 31/12/2020, vn đu tư ra nước ngoài ca các doanh nghiệp nhà nước là 6,71 t USD (bng 50% vn đăng ký). Riêng s vn đu tư ra nước ngoài trong năm 2020 ca các doanh nghiệp nhà nước là khong 129,9 triu USD. Ngun vn này ch yếu ti các công ty con ca Tp đoàn Du khí quc gia Vit Nam (PVN), Tp đoàn Công nghip cao su Vit Nam (VRG), Tp đoàn Bưu chính vin thông Vit Nam (VNPT), Tp đoàn Công nghip vin thông Quân đi (Viettel).

Tng s vn đã đu tư ra nước ngoài ca 3 doanh nghip PVN, VRG và Viettel chiếm 95% tng s vn đu tư ra nước ngoài ca khi doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, PVN có s vn đu tư ra nước ngoài ln nht, khong 3,97 t USD, chiếm 59% tng vn đu tư ra nước ngoài ca các doanh nghiệp nhà nước. Tiếp theo là Viettel đu tư ra nước ngoài khong 1,45 t USD, VRG đng th ba vi 925,8 triu USD. Tng s vn đu tư ra nước ngoài ca 3 doanh nghip PVN, VRG và Viettel chiếm 95% tng s vn đu tư ra nước ngoài ca khi doanh nghiệp nhà nước. Báo cáo cho hay, các tp đoàn, tng công ty Nhà nước đang đu tư ti 26 quc gia trên thế gii. Theo đó, các d án ch yếu tp trung lĩnh vc du khí, vin thông, trng chế biến cây cao su, khai thác khoáng sn. C th, lĩnh vc trng, chế biến cao su đng đu vi 33 d án.Tiếp theo là lĩnh vc vin thông vi 32 d án và lĩnh vc du khí vi 31 d án.

Xét theo vùng lãnh th, s d án các doanh nghiệp nhà nước đu tư vào Campuchia ln nht, vi 41 d án. Đng th hai là Lào vi 32 d án. Theo sau là Malaysia, Singapore, Nga, Myanmar và Peru vi s d án khong t 4 đến 9 d án. V thu hi vn đu tư ca doanh nghip có vốn nhà nước ti nước ngoài, báo cáo ca Chính ph cho biết, tng s vn các doanh nghip thu hi trong năm 2020 là 248,58 triu USD. Ngun tin thu hi này ch yếu t các d án ca Viettel (128,53 triu USD, trong đó li nhun 70,51 triu USD) ; PVN thu hi được 110,6 triu USD, li nhun thu v nước là 45,4 triu USD ; còn li 5 doanh nghip khác chuyn v nước s tin 2,52 triu USD. Có 21 doanh nghip không phát sinh s thu hi, chuyn v nước trong năm 2020.

L lũy kế trong năm 2020 tăng 120 triu USD so vi 2019. Cũng trong năm 2020, có 121/131 d án đu tư ra nước ngoài ca các doanh nghiệp nhà nước có báo cáo kết qu hot đng sn xut kinh doanh. Trong đó, 32 d án không phát sinh doanh thu, 89 d án có doanh thu, vi tng doanh thu ti nước ngoài năm 2020 khong 5,54 t USD, bng 79% cùng k năm 2019. Cũng trong năm 2020, có 61 d án đu tư ra nước ngoài có li nhun, tng li nhun sau thuế đt khong 426,66 triu USD, gim 138,34 triu USD so vi năm 2019. Bên cnh đó, tính đến cui năm 2020, có 46 d án đu tư ra nước ngoài ca các doanh nghiệp nhà nước l lũy kế,vi tng s l lũy kế lên ti 1,17 t USD, tăng 120 triu USD so vi năm 2019 .

Trong năm 2020, nhiu d án đu tư ra nước ngoài tiếp tc gp khó khăn, tim n ri ro, chưa có hiu qu đu tư. Lý gii nguyên nhân, báo cáo ca Chính ph ch ra, ngoài các vn đ v năng lc qun lý, qun tr ri ro, năng lc d báo th trường, kinh nghim trong đu tư ra nước ngoài, thì các chính sách đu tư nước s ti, đc bit là tác đng ca dch bnh Covid-19 cũng khiến cho tình hình hot đng ca các d án b nh hưởng tiêu cc hơn so vi năm 2019. Hin ti, nhiu d án tiếp tc gp khó khăn như các d án khai thác, thăm dò du khí, các d án trng và chế biến cây cao su. Mt s d án vin thông có s l lũy kế ln hoc mt quyn kim soát và ri ro t giá. Ngoài ra, mt s d án không hiu qu thuc các lĩnh vc khác vn đang hot đng hoc dng trin khai như : D án khai thác mui m Kali ti Lào, D án khai thác khoáng sn Steung Treng, Campuchia.

Trần Đông A

Nguồn : VOA, 25/10/2021