‘Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín’ có triệt tiêu được tham nhũng? (Trần Đông A)

 Nhng đim nhn dướđây cho thy, ch Nhân ông Trng vsao y bn chính t Nhân, L, Nghĩa, Trí, Tín  phương thuc Tp Cn Bình hiđang dùng đ tr lichng tham nhũng bên Trung Qu là bt kh thi.

            Hc Trung Quc chng tham nhũng là đi vào ngõ ct, bi vì tt c nhng bài hc Trung Quc truyn cho Đảng cộng sản Vit Nam xưa nay có th nói chưa có bài hc nào thành công.

Báo chí ‘l phi đang tung hô tuyên b ca Tng Bí thư Nguyn Phú Trng  công táđu tranh phòng, chng tham nhũng, tiêu cc thc hin rt nhân văn, nhân nghĩa, nhâái, nhân tình nhưng vđ răđe và giáo dc, ngăn nga là chính"  lên mây xanh.

Quan đim nàđâu có gì mi. C chc năm trước, khi tiếp xúc c tri Hà Ni (tháng 10/2014), ông Trng cũng đã nói : Phi bình tĩnh tnh táo, rt khôn ngoan, có con mt chiến lược. Bác H dy ri, cha ông ta dy ri, đánh con chuđng đ v bình, làm sao diđược chut mà bo v được bình hoa. Tc là phi gi cho được s đnh đ đt nước phát trin (1).

Cách đây 74 năm, ông H Chí Minh cũng tng đưa ra triết lý dit sâu mi cđược cây trong v x t Đi tá Trn D Châu trước chiến dch Đin Biên Ph (2). T bđến nay dường như vn chưa lp li v án t nàđi vby sâu tham nhũng ngày càng nhung nhúc, sinh sôi ny n trong lòng chế đ.

Vy mà bn ch Nhân công Trng vđược Tuyên giáo ch đo cho báo chí PR như mt bài thuc cthn y Hoa Đà tái thế đ cha căn bnh nan y cho chế đ.Bc bài bài thubn ch nhân này, thc cht là ‘ông lang Trng đang cho con bnh ung thuđc, vi hy vng giđau đ cu bnh nhân. o vng này tht quá hão huyn vì nhiu l.

Th nht, chng nàông Trng còn mun cĐng này, cu th chế này bng cách bơm thuđc liu nh vàcon bnh đang hp hi thì đy là liu pháp va không thc cht va nguy him. Ti sao ? Không thc cht là vì, chính bn thâông Nguyn Phú Trng và Ban Phòng chng tham nhũng trung ương biết rt rõ, tình hình tham nhũng hin nay là vô cùng nghiêm trng. Thm chí là vô phương cu cha, nếu vn dùng nhng liu pháp cũ. Mby sâu b như thế (t mà cu Ch tch nước Trương Tn Sang dùng), mà ông Tng vi cáđng s vn ca bài ca ‘đi cùng năm tháng là giáo dc, ngăn nga là chính thì… hôi ! Nó nguy hi chby sâu b chúng nhn thuc ca cáông. Thm chí cách cáông nhâái, nhân tình vi thế lc tham nhũng là cáông đang nuôi dưỡng chúng. Va nuôi va chng tham nhũng thì năm tháng nào mi hết tham nhũng, thưa Tng bí thư ?

Th hai, sau nhng v tham nhũng rúng đng chính trường Hà Ni, nhng v tham nhũng mang tính Đng (3), mà Công an Vit Nam vn ngi trương mt ra nhìn ?Trong tình cnh chế đ lâm nguy như hin nay mà ông Tng bí thư li quay v vĐc tr ca c Khng thì đy là mt tht btoàn tp ngay t đu. Nhng người như Trương M Lan, Trnh Văn Quyết s cười vào mũi cáông. Mà chng cđến h, ch my tay cp s, cp ngành ca th đô ngàn năm văn hiến cũng đã dám dõng dc khiêu khích trước Tòa, chng may chúng tôb đen thì đành ráng chu. Ý nói : Còcáđng chí chưa b l trong đng rơm kia thì cáông đnh x sao ?

Th ba, hc Trung Quc chng tham nhũng là đi vào ngõ ct, bi vì tt c nhng bài hc Trung Quc truyn cho Đảng cộng sản Vit Nam xưa nay có th nói chưa có bài hc nào thành công. Ch công Trng và B Chính tr Đảng cộng sản Việt Nam ‘ôn bài trong mười lăm phút, nhng kinh nghim ca Bc Kinh được cho là sáng giá nht trong lch s mđây thôi, t chnh phong chnh đng, sđi l li làm vic, đến ci cách rung đt, t kháng chiến ba giai đon, công xã nhân dân, đến phong trào hp tác hóa, đánh tư sn c  min Bc ln min Nam có bài hc nà‘Đng ta vượt cơ trên ? hay là c Đng ln Dân ta bao phen suýt thân bi danh lit ? y là còn chưa k, nh ‘Đng ta linh hot, dđượ‘Đng bn bao đc chiêu ca Cách mng Vit Nam nên chúng ta mi ngoi ngóp cho tđượđến ngày nay. Gii phóng min Nam sát nách ri, ‘Đng bn còn cho tay sai tìm cách thuyết phc Dương Văn Minh cm cbn s đ quân tiếp vin nhvch đôi sơn hà mt phen na

Th tư, như FB Trương Nhân Tun t Paris đã ch rõ, dùng ch nhân chng tham nhũng là ông Trng đã đưĐảng cộng sản Việt Nam đi lđường. Xưa nay, Đảng cộng sản Việt Nam tng dng ngn c bài phong đ thc. Biết bao nhiêu máu xương nam ph lãu Vit Nam đã đ xung đ đng thc hiđược tiêu chí này. Phong kiếđã b bài tr. Thc dâđã b đánh đui. Vđ là hơn na thế k sau, ông Trng tái dng li mt chế đ na phong kiến, na thc dân. Sai lm ln nht là ch nhân công Trng hóa ra thành phi nhân (4). Không ai đi hô hàđ xương máu ca hàng triu con ngườđ lđ mt chế đ. Bây gi li c gng xây dng li mt th chế ging ht như thế, và xem đó là m"bài thuc" đ cu cơn hp hi ca th chế đó. Tht là quá nghch lý và mâu thun !

Th năm, nhưng là điu quan trng bc nht : Tht bi ca Nguyn Phú Trng vi ch nhân vn mang tính tiđ, tc là ông Trng đã đt cược tht bi trước khi trưng ra gii pháp. Vi nhng thuc tính v li h thng và khng hong trong cu trúc, tham nhũng  Vit Nam luôn mang tính bn vng và đi s trong bng Cm nhn Tham nhũng trên toàn cu (5). Nht là trong hoàn cnh hin nay, như Tiến sĩ NguyĐc Thành đã phân tích tính cht, quy mô và bài bn ca tham nhng, có th liên tưởng đến s manh nha xut hin bóng dáng mt lotham nhũng cao cp mà nhiu nước trên thế gii gi là lũng đon nhà nước (state capture). Vi mt quy mô như vy, không loi tr kh năng đây không phi là nhng v vic vi phm lut pháđơn thun, mà đây là mt quá trình thay đi có ch đích h thng thông tin chính thng và quy đnh hin hành, nhm to cơ chế cho mt sn phđượđưa ra th trường mt cách chính danh và hp pháp (6).

Cui cùng, đc gi có th nghe l