Luật đất đai và hai lỗ hổng cần vá (Lê Quốc Quân)

Nếu như h thng thông tin quc gia v đđai được vn hành liên thông gia các cơ quan nhà nước, và công khai ti mt s website cho người dân tìm hiu, qun lý, thì chc chn s làm rõ được ch ca tng mnh đt ti tng đa ch c th, và tt c tài sn ca quan chc s "hin lên màn hình".                                       Người dân khiếu kiện đất đai đến từ nhiều vùng miền trong cả nước và thuộc nhiều tầng lớp, lứa tuổi.

Vào lúc nhân dân đang àđđoán v sc khỏe ca Tng bí thư Nguyn Phú Trng thì ông xut hin ti phiên khai mc k hp bt thường ca Quc hi.

Mc dù không được kho, nhiu chuyên gia cho rng ông buc phi xut hin vì tính cht quan trng ca vic thông qua LuĐđai và Lut các T chc tín dng.

Ông muđưa ra mt thông đip là Ngh quyết s 18-NQ/TW cĐng v "Hoàn thin chính sách pháp luđđai" phđược thc thi, đng thđp tan nhng nghi ng và đđoán v sc khỏe ca mình.

Gp gáp thông qua

Ch cách đây gn 2 tháng, ti K hp th 6 vào tháng 11/2023, có đến 91,7% đi biu Quc Hi quyếđnhđiu chnh chương trình hp và không thông qua Luđđai sđi vì cho rng còn"mt s ni dung, chính sách ln cn tiếp tc nghiên cđ thiết kế phương án tưu".

Thế nhưng ch sau hơn 1 tháng sau, Quc hđã hp li bt thường đ thc hin"Nhim v lp pháp quan trng nht trong c nhim k" là thông qua Luđđai sđi vi t l tán thành là 87,63%. Có 20 đi biu không tán thành và 25 đi biu không biu quyết.

Khi chưa thông qua thì Quc hi cho rng :"Do đây là d án lut có tính chđc bit quan trng, táđng rt lđến hođng kinh tế - xã hi nên Quc hi cn tiếp tc nghiên cu, tiếp thu, chnh lý, rà soát k lưỡng và hoàn thin d tho lut".

Còn khi thông qua thì licho rng "D án luđã được Quc hi, UBTVQH, Chính ph và các cơ quan, t chc chun b rt trách nhim, k lưỡng, công phu, qua nhiu vòng, nhiu bước".

Và B Luđ s vi 16 chương và 260 điđã được thông qua, s có hiu lc t 1/1/2025. Đây là mt quyếđnh rt gp nhm kích thích nn kinh tế, hy vng tđượđng lc lan to ra các ngành khác và tăng cường hơn na công tác chng tham nhũng.

Thế nhưng th trường không phi là phòng hp Diên Hng và thc tế khác xa vi nhng mong mun trong Ngh quyết cđng. Ngược li, vic thông qua vi vàng có th li là cơ s cho các nhóm lích tiến hành hàng lot các hođng tham nhũng chính sách trongkhong 65 Ngh đnh hướng dn s ra đi trong năm nay.

Đng thi công cuc chng tham nhũng không th có tiến trin nếu như không trám ngay hai l hng quan trng đang c tình b tháo ra là "H thng thông tin đđai" và "D lut thuế tài sn".

Ngh đnh "uéo" các khái nim

Luđđai Vit Nam đã được ban hành và sđi nhiu ln k t sau thi k đi mi. Lđu tiên là vào năm 1987 ri sau đó c khong 10 năm li có 1 b Lut mi (1993, 2003, 2013, 2023),  gia quãng 10 năm này là hàng chc, thm chí hàng trăm Ngh đnh và Thông tư hướng dđược ban hành đ gii thích và hướng dn Lut.

Nhưng dù đã "uéo" đ các loi khái nim, "phát minh" nhiu thut ng pháp lý mi, nó vn không th gii quyếđược vđ nn tng nht là chế đ s hu. Đng cng sn phi cht mt vic quan trng là :đai thuc s hu toàn dân do Nhà nướđi din ch s hu và thng nht qun lý. Nhà nước trao quyn s dng đt cho người s dng đt".

Đây là nguyên tc cơ bn ca chế đ XHCN cn phi gi mc dù nó to ra hàng lot mâu thun v ni dung thc hin cũng như k thut lp pháp.

Chính mtbài viết trên báo Tuyên giáo v chế đ s hu toàn dân v đđai đã phi tha nhn :" chng mc nhđnh, đã biến s hu toàn dân thành s hu danh nghĩa, biến quyđi din ch s hu ca Nhà nước thành hình thc và biến s hđđai thành s hu thc cht ca mt s cá nhân trc tiếp nm quyn qun lýđnh đođi vđđai. Nhng cá nhân này li dng sơ h cu kết vi các nhà đu tư trc li, tiêu cc, tham nhũng và gây bt bình trong nhân dân"

Khi Luđược thông qua mà chưđ c th và chi tiết thì cá"chùm, chui văn bn hướng dn" s là mnh đt màu m cho ti phm tham nhũng, lãng phí xut hin. Mi mt nhóm s có cách uéo ki"cây tre" đ to nhng li thế nht cho nhóm ca mình.

Xung lc gii cu Bđng sn ?

Dù sao, bóng đã đượđá sang Chính ph, và đu năm 2025 thì "B Tam" gm : Luđđai, Lut các t chc tín dng và Lut Kinh doanh Bđng sn s hình thành nên nhng công c chính sách quan trng có th thúđy nn kinh tế đang l đ có thêđng lc, mà ý nghĩa ca nó thì có th bđu t bây gi.

Các nhà lp pháp hy vng to nim tin cho người dân và nhng nhà đu tư tiếp tc b vn vào BĐS là ngành đang chiếm v trí quan trng nht trong toàn b nn kinh tế nhưng 2 năm qua đang rơi vào tình trng đóng băng.

TĐu tư tài chính cho biế"Theo nghiên cu ca Hip hi BĐS Vit nam, thì BĐđóng góp trc tiếp khong 15% vào t trng GDP ca quc gia, cùng vi sc lan to ti 40 ngành ngh ch cht".

Bà Hà Thu Giang, V trưởng v tín dng các ngành kinh tế ca Ngân hàng nhà nướccho biết thì tính đến 30/09/2023, tng dư n tín dng đi vi lĩnh vc BĐS ca các t chc tín dng là 2,74 triu t đng và chiếm t trng 21,46% trong tng dư n đi vi nn kinh tế.

Trang CafeF dn ngun t Ngân hàng NN cho biết Tin v t chy vào kinh doanh BĐS. Hơn 28% tng quy mô tín dng tăng thêm trong 8 tháng đu năm 2023 đượđóng góp bi lĩnh vc kinh doanh bđng sn. Hay nóđơn gin, c 100 đng tín dng tăng thêm trong 8 tháng đu năm thì có 28 đng chy vào hođng kinh doanh BĐS.

Tuy vy, nếu ch nhìn vào Bđng sđ to nên m"xung lc" kiu dng đu tàu kéo các ngành kinh tế kháđi lên thì rt nguy him vì khi nó đi xung như hin ti, s ghìm toàn b các ngành khác li.

Lch s đã cho thy tt c các quc gia vượt qua được by thu nhp trung bình đu da vào phát trin công nghip, xây dng được mđi ngũ doanh nghip ln mnh đ to ra hàng hoá, ca ci vt cht cho toàn xã hi và phát trin lên tm quc tế ch khô