Hai ông Chiến và một đảng chuyên... ‘nâng đỡ không trong sáng’ (Trân Văn)

 Phần 1

V iđng" và "ch đnh" đó lp tc tr thành scandal va vì ông Chinh là con trai ông Chiến, va vì chuyên môn chính công Chinh ch là... hun luyn viên c vua...


                                                         Ông Nguyn Nhân Chiến lúc b bt. (Hình : baoquangninh.vn)

Tin ông Nguyn Nhân Chiế cy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, cĐại biểu quốc hội, cu Bí thư kiêm Ch tch Hội đồng nhân dân Bc Ninh t 2015 đến 2020  va b khi t và tng giam đ điu tra v t"nhn hi l" (1) chng làm ai ngc nhiên.

Cũng chng có ai ngc nhiên khi cách nay vài tun, mông Chiến khác cũng tng là cy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, cĐại biểu quốc hội, cu Bí thư kiêm Ch tch Hội đồng nhân dân tnh b khi t vì "vi phm quy đnh v qun lý s dng tài sn nhà nước gây tht thoát lãng phí" (2). Ông Chiến th hai có têđđ là Trnh Văn Chiến, tng "hô mưa, gi gió Thanh Hóa trong nhiu năm (Ch tch Thanh Hóa t 2004 đến 2014, Bí thư Thanh Hóa t 2014 đến 2021).

Không phi t nhiên mà thiên h không ngc nhiên...

***

Ông Chiến th nht ni tiếng vì hi gia năm 2020, ngay sau khi ông Nguyn Phú Trng thay mt cho Ban chấp hành trung ương đng khóa 12 cam kết s "chn chnh công tác qui hoch nhân s" trướĐi hđng toàn quc ln th 13, dưới s lãnh đo công, Tnh y Bc Ninh và Thành y Bc Ninh"Điđng ông Nguyn Nhân Chinh  Bí thư Tnh đoàn Bc Ninh làm Bí thư Thành y Bc Ninh. Do vy, ông Chinh đượ"ch đnh" tham gia Ban Chp hành, Ban Thường v Thành y Bc Ninh nhim k 2020  2025 [3].

V "điđng" và "ch đnh" đó lp tc tr thành scandal va vì ông Chinh là con trai ông Chiến, va vì chuyên môn chính công Chinh ch là... hun luyn viên c vua, sau khi tr thành cán b đoàn thì hc thêm theo hình thc ti chđ ly văn bng c nhân lut theo hình thc ti chc và ly thêm văn bng thc sĩ chuyên ngành qun lý giáo dc. Do sép ca dư lun, Ban T chc ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam phi yêu c"làm rõ", ông Chinh đượ"điđng" v S Lao động, thương binh và xã hội Bc Ninh làm làmPhó Giám đc.

Có mđiđáng lưý là "hơn 95% thành viên Ban Chp hành Tnh y Bc Ninh" nht trí "điđng" quỳ t công Chiến làm Bí thư Thành y Bc Ninh và "ch đnh" cu quý t tham gia Ban Chp hành và Ban Thường v Tnh y Bc Ninh(4). Điđó đng nghĩa vi vi"hơn 95% thành viên Ban Chp hành Tnh y Bc Ninh" đng tình rng, các chc v lãnh đo h thng hành chính và h thng công quyn có th... "trao truyn",không cn t chc bu bán theo quy đnh !

Tuy nhiên gii lãnh đđng vn xem đó là bình thường và thc cht ca yêu c"làm rõ" ch nhm giđc dư lun, thành ra sau khi n l"điđng" và "ch đnh" này đượđiu chnh bng viđưa quý t công Chiến sang làm Phó Giáđc S Lao động, thương binh và xã hội, đng không đưa ra thêm yêu cu nào na. Ông Chiến và "hơn 95% thành viên Ban Chp hành Tnh y Bc Ninh" bình an, vô s dù v nht trí làm trái va k chính là bng chng cho thy, t chđng vn hành chng khác gì băng nhóm giang h !

Khi gii lãnh đđng nhn thc như vy thì nhng thông tin trên mng xã hi vào năm 2017 như chuyn bà Ngô Th Khường (v ông Chiến) là Phó Phòng Bo him Xã hi thành ph Bc Ninh,ông Nguyn NhâĐt (con trai khác công Chiến) làm Trưởng phòng Thi đua Khen thưởng S Ni v Bc Ninh,bà Chu Th Ngân (con dâu ông Chinh) làm Trưởng phòng Dân vn ca Trường Chính tr Nguyn Văn C,bà Nguyn Minh Hu (con dâu khác công Chiến) làm Phó Phòng Kinh tế Đi ngoi ca S Kế hoạch và đầu tư. Hoc quan trường Bc Ninh còn có rt nhiu người là thân nhân công Chiến như : ông Nguyn Nhân Thng (em rut ông Chiến)làm Phó Chánh văn phòng UBND tnh. Ông Nguyn Nhân Bình (em rut ông Chiến) làm Phó Ch tch UBND huyn Tiên Du. Bà Nguyn Th Ngc (em rut ông Chiến) làm Trưởng Phòng Công tác Hc sinh sinh viên S Giáo dĐào to. Li Th Nguyt (em dâu ông Chiến) làm Giám đc Trung tâm Y tế thành ph Bc Ninh. Bà Trn Th Bích Liên (em dâu ông Chiến) là cán b Trung tâm Giáo dc thường xuyên tnh Bc Ninh. Ông Nguyn Trng Oanh (em r ông Chiến) làm Phó Ch nhim U ban Kim tra Tnh u. Ông Nguyn Nhân Lng (con bác rut ông Chiến) làm Chi cc trưởng Chi cc Thú y tnh Bc Ninh. Ông Nguyn Vit Giang (con bác rut ông Chiến) làm Giám đc Qu phát triđt tnh Bc Ninh. Ông Nguy n Nhân Giang (cháu ông Chiến)làm Phó Công an huyn Tiên Du. Bà Nguyn Thu Hương (cháu ông Chiến) làm Phó Phòng Tài nguyên Môi trường thành ph Bc Ninh. Ông Nguyn Nhân Công (Trưởng h) làm Phó Giám đc Trung tâm Văn hóa Kinh Bc(5) tr thành chuyn nh va vì Bc Ninh không phi là cá bit, va vì "đúng quy trình" !

Không phi t nhiên mà năy, trong vai Đại biểu quốc hộiông Chiến dõng dđ ngh đưa vào D lut sa Lut T cáo qui đnh : Cm t cáo trên mng xã hđ ngăn chn tình trng li dng các hình thc truyn thông mi bôi nh, xuyên tc, h thp uy tín, danh d (6).

Vào lúc này, ti Bc Ninh, ngoàông Chiến còn có mt cu Ch tch tnh, mt cu Phó Ch tch, mt Phó Ch tch tnh đương nhim b khi t đ điu tra. Đó là ông Chiến th nht, ông Chiến th hai cũng thế.

Phần 2


                                  Trnh Văn Chiến lúđương chc. (Hình : Tuoitre.vn)

Thm chí trên cương v Ch tch Thanh Hóa t 2004 đến 2014 và Bí thư Thanh Hóa t 2014 đến 2021, ông Chiến th hai còn tai tiếng hơn va vì là người h tr tn tình cho Trnh Văn Quyết...

Ging như ông Nguyn Nhân Chiến, ông Trnh Văn Chiế người b khi t hi cui tháng 12 va qua  cũng là cy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, cĐại biểu quốc hội, cu Bí thư kiêm Ch tch Hội đồng nhân dân tnh Thanh Hóa và không kém tai tiếng.

Thm chí trên cương v Ch tch Thanh Hóa t 2004 đến 2014 và Bí thư Thanh Hóa t 2014 đến 2021, ông Chiến th hai còn tai tiếng hơn va vì là người h tr tn tình cho Trnh Văn Quyết (cu Ch tch Hội đồng quản trị Công ty c phn Tđoàn FLC kiêm cu Ch tch Hội đồng quản trị Bamboo Airway, năm 2019, tng được xem là mt trong nhng người giàu nht Vit Nam, đang ch ra tòa vì b cáo buc là "thao túng th trường chng khoán" và "lđo chiếđot tài sn") mc s"chc tri, khuy nước"  Thanh Hóa, dùng Thanh Hóa như tiđ đ nâng cao kh năng táđng, trưng dng công th  nhiu nơi trên toàn quc thc hiđ loi d án, va vì góp phn giúđng công to ra khái nim bt h là... "nâng đ không trong sáng".

***

Khong gia 2016, thiên h bđu kháo nhau v trường h"thăng tiến thn tc" ca bà Trn Vũ Qunh Anh (1986)... Năm 2010, bà được tuyn vào làm tp v cho Liêđoàn Lao đng tnh Thanh Hóa và năm sau đó đt nhiêđược S Xây dng tnh Thanh Hóa tuyn dng làm công chc mà không cn thi tuyn. T 2011 đến 2015, ch trong vòng bn năm, bà liên tđược ct nhc ri tr thành Trưởng phòng Qun lý nhà - Th trường bđng sn ca S Xây dng tnh Thanh Hóa kiêĐng y viên ca cơ quan này. Cũng trong năm 2015, bà Anh được quy hoch đ làm Phó Giáđc S Xây dng tnh Thanh Hóa Dù lương ch có 6 triđng/tháng nhưng bà Anh là ch hàng chc bit th tr giá hàng trăm t đng và s dng mt chiếc Cadillac Escalade tr giá khong sáu t.

Da trên nhiu d kin khác nhau, không ch có người s dng mng xã hi mà nhiu cơ quan truyn thông trong h thng truyn thông chính thc cũng nêu ra hàng lot nghi vn, phi chăng bà Anh thăng tiến và giàu có bt thường vì bà có "quan h" vông Trnh Văn Chiế