Hãy nghi ngờ nhưng chớ nghi kỵ ! (Phạm Phú Khải)

Nhưng nghi ng rt khác nghi k. Khi nào ch k chiếm hết ch ng thì s không còn ch nào cho s khoan dung ; s không còn ch nào cho li lm và cơ hi sa sai ; khi ghét ri, không còn tình thương nào, thì mi s đu d dđến hy hoi. Nghi k chính là mm móng ca s hy dit.


Ngườđược xem là nhà sáng lp ra triết hc Tây phương, Socrates, tng nó"Ch có mđiu tt, đó là kiến thc, và mđiu xu, đó là vô hc thc" ("There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance" – Socrates).

Nhưng ri, Socrates cũng nhìn nhn rng mình không biết gìiu duy nht tôi biết là tôi chng biết gì" ("The only thing I know is that I know nothing" – Socrates ).

Mt người có công cc ln như Socrates cui cùng cũng không thoát khi táđng ca s vô (hc) thc ca thi mình.

Socrates đã b kết ti "vô đđc" và "làm hư hng người tr", và b kếán t hình vào năm 339 trước Công Nguyên.

Cách tiếp cn và đt vn đ, nht là cách đt nghi vn ca Socrates đi vi s t tin thái quá vào nhng s tht mà ch mang tính ph biến/quát hơn là giá tr đích thc, đã mt mt làm thc tnh hc trò ca mình, mt khác làm cho nhng k núp bóng dưới các chiêu bài khác nhau bt bình và cm thy b thách thc. Socrates đã làm cho nhiu thành phn quyn lc ti Athen trông như ngu ngc, vì vy mà đã làm cho s đi tìm s tht công đi chi vi mt s thành phn chính tr và xã hi ti Athen. Tóm li, Socrates giúp cho nhng người hc trò mình có s hoài nghi đ tiến b nhưng li làm cho mt s thành phn quyn lc nghi k ri giết hông.

Plato, nhà triết hc kế tha Socrates, và là thy ca nhà triết hc Aristotle, nói rng "Mt người thông thái nht, ging như Socrates, nhn ra rng s thông thái ca mình là vô giá tr". ("That man is wisest who, like Socrates, realizes that his wisdom is worthless" – Plato )

Có l s thông thái ca mt người, hay nhiu người, ch có giá tr khi xã hi và con người trong xã hđó đ cao kiến thc làm nn tng cho các giá tr chân thin m. Kiến thc phi là nn tng cho s tht, phi là giá tr đích thđ đđến s tht. Khi nó không còn giá tr đó, nhng người trí thc, thông thái tr thành cái gai, cái cn tr ln nht ca bn cường hàác bá mi nơi trong mi thđi.

Vđ là chân thin m thường nm trong cp mt/nhãn quan ca người nhìn. Nó phn ln mang tính ch quan, tr khi người ta lĩnh hđược phương pháp khách quan hóa s vic.

Phi chăng cáđnh hình nên nhng gì mt người cm nhn là chân thin m là do chính tri nghim ca ngườđó ?

Triết gia John Locke, ngườđã nh hưởng lđến Tuyên ngôĐc lp và Hiến pháp Hoa K, tng chia s như sau :

- Kiến thc ca mt người không th vượt qua được kinh nghim ca ngườđó. ("No man's knowledge here can go beyond his experience" – John Locke )

- Trí óc được trang b nhng ý tưởng bng kinh nghim mà thôi. ("The mind is furnished with ideas by experience alone" – John Locke

Kinh nghim hay tri nghim, đi vi John Locke, mang tính quyếđnh đ đnh hình mt con người.

Ch có điu kinh nghim ca mi người mi khác. Rng hơn, mi gia đình, tp th/t chc, cng đng hay xã hđu có s mâu thun, xung đt, hay nng hơn là chiến tranh, bi vì khác kinh nghim, và qua đó khác li suy nghĩ cũng như cách nhìn vđ.

Có l chưa có thđi nào s khác bit, xung đt và xung khc, được nhìn thy rõ ràng mt cách tht ln và sâu rng như ngày hôm nay.

Vy thì nhân hòa khi nào s có ?

S tht khi nào mđđược ?

Có l đó cũng ch là nhng câu hi mang tính triết hc mà thôi.

Nhà khoa hc và triết gia người Pháp, ni tiếng vi câ"I think therefore I am", nói rng "Nếu bn là mt người thc s tìm kiếm s tht, điu cn thiết là ít nht mt ln trong đi bn nghi ng, càng xa càng tt, tt c mi th" ("If you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least once in your life you doubt, as far as possible, all things" – René Descartes )

Descartes nói rt hay, vì đó là nn tng ca tư duy phn bin/tinh thn phê phán (Critical thinking). Không có Critical thinking k t Thđi Khai sáng ca thế k 17, 18 tr đi thì s không có phát trin khoa hc và mi th khác.

Không có nhng đi c th như Descartes thì thế gii ngày nay cũng đã khác nhiu.

Ch có điu, đi vi Tây phương, đ đi tìm s tht thì người ta bđu cuc hành trình bng cách đt nng nghi ng ; nên h đđúng đường, và không ngng phát trin. H nghi ng mi th, nên b công tìm hiu không cha th nào c.

Nhưng nghi ng rt khác nghi k. Khi nào ch k chiếm hết ch ng thì s không còn ch nào cho s khoan dung ; s không còn ch nào cho li lm và cơ hi sa sai ; khi ghét ri, không còn tình thương nào, thì mi s đu d dđến hy hoi. Nghi k chính là mm móng ca s hy dit.

Nhà phê bình văn hc Nguyn Hưng Quc tng viết rng tr ngi căn bn trên con đường hiđđt nước nm ngay ở văn hóa nghi k .

Ch khác nhau mt ch thôi, nhưng triết lý và nh hưởng tht thâm sâu.

Phạm Phú Khải

Nguồn : VOA, 30/12/2021