Tô Lâm lập ‘đại công’, đảng phạm ‘đại tội’ (Trân Văn)

Mun biết nhng viên chc lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam xem đđc, tư cách cán bđng viên, nim tin ca chúng là nng hay nh c xem tháđ, cách hành x ca h đi vông Tô Lâm sau scandal "bò dát vàng"


B Công an và mt s cơ quan truyn thông trong h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam đang giúông Tô Lâm ra mt sau scandal "bò dát vàng". Tuy tiếp tc gi im lng, không gii thích, không xin li cho dù rõ ràng scandal "bò dát vàngbôi tro, trát tru vào th din ca c h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam ln ngành công an song y viên B Chính trĐi tướng B trưởng Công an Tô Lâm không do d lp ngôn, lp thuyết.

tolam1

C nhìn tháđ, cách hành x ca h thng chính tr, h thng công quyđi vi scandal "bò dát vàng" do ông Tô Lâm to ra s thy n l"t chnh đn" cĐảng cộng sản Việt Nam là tht hay gi.

Ti Hi nghi quán trit Ngh quyếĐi hi 13 cđng trong ngành công an, ông Tô Lâđ cp và đ cao "an ninh con người" - trng thái người dâđược sng đnh, an toàn, không b đe da bi các nguy cơ xâm hi. Bo v an ninh con người là bđm và thc thi đđ các quyn con người, quyn cơ bn ca công dâđược quy đnh trong Hiến pháp2013, bđm mi ngườđược sng m no, t do, hnh phúc trong mt môi trường xã hi trt t, k cương, an ninh, an toàn, lành mnh.

K viết bài này không mun lm bàđúng  sai v nhng gì ông Tô Lâđ cp và đ cao, ch đ ngh quí v t đi chiếđnh nghĩa, đnh tính về "an ninh con người" công Tô Lâm vi thc trang kinh tế - xã hi Vit Nam đ chính quí v xáđnh h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam có bn tâm v "an ninh con người", có tôn trng..."an ninh con người" hay không và Công an nhân dân Vit Nam bo v hay hy dit"an ninh con người" ?

***

Có l không ngoa nếu bo rng ông Tô Lâm và ngành công an đangxài "an ninh con người" đ trang đim li cho nhân vt lãnh đo ngành này. C đc k nhng gì B Công an và mt s cơ quan truyn thông trong h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam tường thut về Hi nghi quán trit Ngh quyếĐi hi 13 cđng trong ngành công an, t nhiên s thy, chng riêng"an ninh con người" mà ngay cả quán trit Ngh quyếĐi hi 13 cđng đu ch là c đ tô v li din mo công Tô Lâm.

Theo đó, thi gian va qua, đc bit là trong đt dch Covid-19 th tưông Tô Lâm và ngành công an đã lđượđi công. Tuy nhiên vic k công theo cách như thế rđáng ngm nghĩ, bi"công" công Tô Lâm và ngành công an"ln" chng nào thì "ti" cđng nói riêng và "ti" ca h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đếđa phương"to" chng đó ! Quán trit Ngh quyết 13 cđng trong ngành công an hóa ra là mt kiu lun ti t đng đến h thng chính tr, h thng công quyn.

Chc chđng đã phm phi nhng sai lm rt ln v ch trương, chính sách và hiu qu hođng trong qun tr - điu hành ca h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam rt kém, không như thế thì làm sao các thế lc thù đch, phđng có th làm người dân lo s, khiến h phn ut, toan biu tình, bo lon trên quy mô ln, thm chí tán thành "ba sch" (đt sch, phá sch, giết sch) ti các khu cách ly  min Nam ?

Trong bi cnh như vy, chng l các viên chc lãnh đđng, lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam cùng ngây ngđến mc không biết làm gì, ch có lãnh đo B Công an quán trit, ch đo toàn lc lượng trin khai đng b các phương tin, bin pháđ ngăn chn, đy lùi các nguy cơ, thách thđe da an ninh quc gia, an ninh con người ? Ch có B trưởng Công an Tô Lâm, Đng y Công an Trung ương ch đo toàn lc lượng chuyn sang trng thái chiếđu cao nht ?

Thi gian va qua, l nào toàn b h thng chính tr, h thng công quyn cùng đui, què, câm, điếc thnh ra ch có mt mình B trưởng Công an tích cc huy đng ngun kinh phí xã hi hóa, ch đo công an các tnh Đin Biên, Sơn La, Lai Châu, Cao Bng, Thanh Hóa, Hòa Bình tham mưu vi Tnh y, y ban nhân dân tnh xây dng Đ án h tr làm nhà  cho các h nghèo, khó khăn v nhà , xây dng nhà  bán trú cho hc sinh ti các huyn khó khăn ca các tnh.

Nh thế gii quyết, bđm an ninh quc gia, an ninh con người t gc r ca vđđó là gii quyếđói nghèo ca người dân, bđm an sinh xã hđ ngăn các thế lc thù đch, phđng li dng đa bàn trng đim, chiến lược hòng gây chia r khđđoàn kết toàn dân tc, kích đng ly khai, t tr. L ra công an không nên t chHi ngh iquán trit Ngh quyếĐi hi 13 cđng trong ngành mà nên viết lnh triu tp 17 y viên B Chính tr, 161 nhân vt còn li trong Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 đ quán trit.

C v "an ninh con người" ln chân lý mà toàn b lc lượng công an va mđúc kết :Nhng tư tưởng, quan đim ch đo cĐng y Công an Trung ương, B Công an mang đm dn cá nhân, th hin sâu sc tm nhìn, trí tu và tính nhân văn trong tng mnh lnh ch đo ca B trưởng Công an đã truyn cm hng mãnh liđến toàn th lc lượng Công an, hun đúý chí, bn lĩnh, s n lc phđu cao nht, không qun khó khăn, vt v, hy sinh, tt c vì bình yên cuc sng, vì hnh phúc nhân dân (*).

***

C nhìn tháđ, cách hành x ca h thng chính tr, h thng công quyđi vi scandal "bò dát vàng" do ông Tô Lâm to ra s thy n l"t chnh đn" cĐảng cộng sản Việt Nam là tht hay gi. Viông Tô Lâm vn hết sc t tin, dùng lc lượng bo v, thc thi pháp luđ bơm, thi vai trò, công trng ca cá nhân ông đi vi h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam cho thy, dường như dùng bàn tay sđ duy trì đc quyn, đc li cho đng vn là quan trng nht.

Mun biết nhng viên chc lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam xem đđc, tư cách cán bđng viên, nim tin ca chúng là nng hay nh c xem tháđ, cách hành x ca h đi vông Tô Lâm sau scandal "bò dát vàng"y viên B Chính trĐi tướng B trưởng Công an v"bình an, vô s" đng nghĩa, v nhn thc, gii lãnh đĐảng cộng sản Việt Nam xem đđc, tư cách, nim tin ca công chúng ch là nhng món trang sc r tin ! Khi không cn mang là thng tay vt b !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 22/11/2021

Chú thích

(*) https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/bao-dam-cao-nhat-an-ninh-con-nguoi-trong-boi-canh-phong-chong-dich-covid-19-i635322/