Đóng tàu vỏ sắt cho ngư dân giữ biển, vì sao thất bại ? (Lưu Hồng Minh)

Hãy t vn mình, điu gì khiến cho nhng chiếc tàu v thép ca ngư dân, dù đượđu tư hàng chc t đng đã không th vươn khơi bám bin ? Không ch là chuyn v thép kém cht lượng, không ch là nhng c máy trôi ni, không thương hiu. Đó còn là nhng mng lương tâđã rách rưới, đã bc mùi ra nát bi lòng tham.


Ngư dâôm n

Báo chí mđây cho biết, sau sáu năm vay vđóng tàu v thép hơn 10 t đng nhưng liên tc thua lông Phan Thu đành cho tàu nm b, ch ngày báđu giá. Tàu v thép công Phan Thu, xã Bình Minh, huyn Thăng Bình, tnh Qung Nam, đượđnh giá 1,5 t đng hin neo đ âu thuyn Hng Triu, xã Duy Nghĩa, huyn Duy Xuyên. Con tàđang ch ngày báđu giá đ ngân hàng thu hi vn.

Ông Thu tng là ngư dâđin hình tiên tiến ca tnh Qung Nam vi ngh câu mc khơi bng tàu v gNh đó năm 2014, ông vượt qua hàng chc h sơ kháđ được vay đóng tàu v thép theo Ngh đnh 67. (1)

Cũng như ông Thu, Ông Trn Công Chi  ch tàu QNA 94989 TS cũng rơi vào trường hp tương t. Tàông hành ngh lưới rê, nhưng càng làm càng l. Năm 2018, ông Chi vay mượn bn t đng đ ci hoán con tàu này sang ngh chp mc khơi. Sn lượng đánh bt quá thp, chi phí li cao, 15 lao đng trên tàu ngh vic, ông Chi đành neo tàu nm b. Bây gi, mun bán con tàu cá v thép này nàđ tr s n hơn chc t đng ca ngân hàng nhưng không ai dám mua (2).

Đây ch là hai trường hp tiêu biu trong rt nhiu trường hp ngân hàng cho vay vđ giúp ngư dân có th trang b tàu v thép ra khơi xa.

Ngun gc Ngh đnh 67

Ít ai còn nh vì sao li có ch trương h tr đóng tàu v thép cho ngư dân như vy.

Vào năm 2014, Trung Quđã cho h đt trái phép giàn khoan khng l Hi Dương 981 ngay trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam. Song song đó, các tàu cá gi dng ca dân quân bin Trung Quc cũng hung hăng đe do bng cách đâm chìm các tàu cá ca ngư dân Vit Nam.

Ngày 26/5/2014, tàu cá ĐNa 90152 TS ca bà Hunh Th Như Hoa (qun Thanh KhêĐà Nng) b tàu Trung Quđâm chìm khi đang đánh b vùng bin Hoàng Sa, cách giàn khoan Hi Dương 981 h đt trái phép trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam 17 hi lý.

Đc bit, khi đâm chìm tàu cá khiến 10 ngư dân gp nn, phía tàu Trung Quc còn cn tr tàu cá Vit Nam cu người. Sau nhiu n lc, con tàu nàđã được kim ngư lai dt v b (3).

Tàu đánh cá ca ngư dân Vit Nam đa phn là nh và đóng bng g, trong khi nhng tàu Trung Quđđượđóng bng thép, cho nên trong lúc va chm, tàu Trung Quc luôn giành được li thế.

Năm đó, tinh thn chng Trung Quc t s kin giàn khoan đang dâng cao  Vit Nam. Nhân dđó, Chính ph Vit Nam được s tư vn ca các chuyên gia là cn trang b tàu v thép cho ngư dâđ vđm bđược viđánh bt cá li va góp phn bo v ch quyn cđt nước trên bin. Và t đó đã dn ti vic Chính ph ban hành Ngh đnh 67 vào tháng 7/2014 v mt s chính sách phát trin thy sn, trong đó có ni dung h tr ngư dâđóng tàu v thép (4).

Báo chính ph Vit Nam thi gian đó cho biết : "Nhng con tàu v thép hiđđượđóng bng tin vay t ngun vn h tr ca Nhà nước s không ch bo v ngư dân trước him ha thiên nhiên mà còn giúp tăng năng suđánh bt, nâng cao cht lượng bo qun thy sn T khi Trung Quc h đt trái phép giàn khoan Hi Dương 981 trong vùng bin ch quyn ca Vit Nam, ngư dân ta liên tc b tàu Trung Quđe da, ngăn cn. Tàu ca ta thì bé, công sut nh, li bng g trong khi tàu Trung Quc ln hơn, tđ nhanh và toàn v thép nên mi khi có va chm, mình thường thit hi Có con tàu v thép chc chn, hiđi không nhng giúp nâng cao sn lượng đánh bt mà còn bđm an toàn cho bà con trong nhng chuyếđánh bt xa b".

Vì đâu nên ni ?

Ch trương đóng mi tàu v thép có ý nghĩa quan trng trong vic h tr ngư dân ra khơi bám bin, va phát trin kinh tế va góp phn khng đnh ch quyn trên thc tế ca Vit Nam  biĐông. Tuy nhiên, trong thc tế thì ch trương nàđã b tht bi thm hi, vi hu qu ngân hàng mt tin, ngư dâôm n.

Ông Trn Văn Lĩnh, Ch tch Hi ngh cá Thành phố. Đà Nng đã ch ra nhng nguyên nhân tht bi ca ch trương này : "Ngh đnh 67 ra đi có ý đ rt tt là to cho ngư dân có điu kiđóng tàu v thép và nhng loi tàu có công sut ln... vươn khơi. Tuy nhiên, Ngh đnh tt, nhưng ch trương đóng tàu cá v théđưa ra khá vi vàng vì chưđược tham khý kiến ngư dân, li có nhng áđt nhđnh ca cơ quan qun lý Nhà nước. Thm chí có s áđt mang ý đ riêng đ phát trin mt ngành, mt b phn ca nhà nước... mà chưa thc s nghĩ đến ngư dân" (5).

Điđu tiên phi k đến là Ngh đnh 67 ra đi ch đơn thun phc v cho mc tiêu chính tr ca các chuyên gia ngi trong phòng lnh  Hà Ni, mà không tham kho cáý kiến phn bin khác nhau, đc bit t nhng người có kinh nghim thc tin. Vic chuyn t tàu cá v g sang tàu cá v thép không ch đơn thun thay đi kết cu ca con tàu, mà còđòi hi thay đi toàn b tư duy v hođng đánh bt cá theo hướng chuyên nghip và hiđi. Không ch đơn gin là vn nđánh cá vi nhng ngư dân như cũ mà có th thay đi nhanh chóng ch vi con tàu v thép. Nói như ông Trn Văn Lĩnh thì : "S thay đi ca kinh tế, chính tr thế gii buc chúng ta phi thay đi Thay đi như vy chúng ta mi xem ngh cá như mt ngành công nghip vđ tri thc ch không còn là ông nông dâít hc, hc không được thì mi lao ra biđ kiếm sng, đ sinh nhai vi nhng kiến thc, tư duy bó hp loanh quanh mn con tàu" (6).

dongtau2

Tàu cá ca ngư dâđo Lý Sơn, Qung Ngãi hôm 1/7/2014. Reuters

Th hai, s tham nhũng, trc li chính sách ca các nhóm lích đã giết chết ch trương đúng đn này. Ch tính riêng các trường h tnh Bình Đnh đã thy vic hai cơ s đóng tàu cá theo NĐ 67 b ngư dâ đây khiếu ni là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đi Nguyên Dương (huyn Xuân Trường, Nam Đnh) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Nam Triu (Thy Nguyên, Hi Phòng). Các ch tàu phánh, hđng đóng tàu bng v thép Hàn Quc/Nht Bn nhưng các công ty đóng tàđã thay thế bng thép Trung Quc không đm bo cht lượng ; v tàu mi s dng đã g sét, máy trc trc"như cơm ba", hm bo qun không gi lnh

Ông Trương VăĐài, Phó giáđc công ty Đi Nguyên Dương, cho biết :"Tàu xung cp, nước sơn b bong tróc, thiết b trên boong b hư hng là do nước mn ca thi tiết".

V vic chuyđi t thép Hàn Quc/Nht Bn sang thép Trung Quc vi giá tr tương đương, ông Đàđưa ra mt li gii thích khó hiu là do th trường thép Vit Nam không nhđnh giá ch không phi là thép Trung Quc xu, thép Trung Quc giá tr cũng rt tt (?)(7).

Báo chí thì ch rõ vic chi phí đóng mi cho mt tàu v théước tính khong 17-20 t đng, nhưng bng cách thay v tàu bng thép Trung Quc, sơn và máy không đt cht lượng, công ty trách nhiệm hữu hạn Đi Nguyên Dương có th b túi t 6-9 t đng/tàu(8).

Công ty Nam Triu chính là mt công ty trc thuc B Công an, đng đu là Đi tá Công an Đng Ngc Oanh.

Trước s tham nhũng đóông Trn Châu, Phó Ch tch UBND tnh Bình Đnh đã phi tht lên : "Không th chp nhn kiu làm như vy ! Làăn kiu này, đt nước ch có mt thôi !" (9).

Báo Đt Viđã phi tht lên nhng li cay đng : "T nhng con tàu v théđóng cho ngư dân theo Ngh đnh 67, chúng ta có th hiu vì sao trong khi các nước trên thế giđã kp khng đnh mình bng hàng triu thương hiđnh cao thì Vit Nam vn mãi lt đ top sau. Hàng hóa cht lượng kém, thc phm xut khu thường b tr v vì dính tp cht, không đm bo yêu cu kht khe cđi tác.

Hãy t vn mình, điu gì khiến cho nhng chiếc tàu v thép ca ngư dân, dù đượđu tư hàng chc t đng đã không th vươn khơi bám bin ? Không ch là chuyn v thép kém cht lượng, không ch là nhng c máy trôi ni, không thương hiu. Đó còn là nhng mng lương tâđã rách rưới, đã bc mùi ra nát bi lòng tham" (10).

Nhà báo Lê Thanh Phong cũng đau đn kết lun : "Bao nhiêu năm ngư dân ra khơi, b tàu Trung Quđâm chìm, b rượđui. Nhiý kiếđ xut phđóng tàu v théđ ngư dâđi mđược vi tàu v thép ca Trung Quc và bo toàđược tính mng khi va chm. Nhưng tàu v thép mà ngư dân có được là như vđy !

Nói thng băng, chúng ta đã thua ngay t trên b, tc là t công nghiđóng tàu. Sn xut mt chiếc tàu v thép đ đánh cá còn không xong, nói gì đến vic ln lao to tát vươn ra bin ln, hay làm giàu t kinh tế bin" (11).

Qua chuyn này nhiu người s đt ra câu hi rng : Liu người dân Vit Nam có th tin tưởng được vào kh năng bo v biđo trước tham vng ca Trung Quc như Đng Cng sn và Chính ph Vit Nam luôn tuyên b ?

Lưu Hồng Minh

Nguồn : RFA, 22/11/2021

Tham kho :

1. https://vnexpress.net/ngu-dan-tau-vo-thep-om-no-ca-chuc-ty-dong-4387067.html?fbclid=IwAR3igs6EFvn_vvZQ_EQxaIqxdpwMa9SUYxXFaVDdRIDbxqQ0QKs9ldGyJZo

2. https://quochoi.vn/hoatdongdbqh/Pages/home.asp?ItemID=46880

3. https://vtc.vn/da-nang-se-trung-bay-tau-ca-bi-tau-trung-quoc-dam-chim-o-hoang-sa-ar306059.html

4. http://baochinhphu.vn/Vuon-khoi-bam-bien/Tau-ca-vo-thep-Hien-thuc-hoa-giac-mo-vuon-khoi-bam-bien/201793.vgp

5. https://viettimes.vn/dong-tau-ca-vo-thep-can-tu-duy-vuot-ra-khoi-boong-tau-post28021.html

6. https://viettimes.vn/dong-tau-ca-vo-thep-can-tu-duy-vuot-ra-khoi-boong-tau-post28021.html

7. https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/tau-vo-thep-gan-20-ty-ri-set-do-nuoc-bien-qua-man-372618.html

8. https://vtc.vn/danh-trao-thep-trung-quoc-cong-ty-dong-tau-bo-tui-hang-ty-dong-moi-tau-ar333389.html

9. https://plo.vn/thoi-su/vu-tau-vo-thep-lam-gia-doi-nhu-vay-la-khong-duoc-723062.html

10. https://datviet.trithuccuocsong.vn/van-hoa/nguoi-viet/chi-tien-bit-mieng-vu-tau-vo-thep-su-that-gia-re-3337197/

11. https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/tan-giac-mo-tau-vo-thep-527001.ldo