Đã theo Đảng, quá trung thành hay lỡ thức tỉnh đều phải chết (Trân Văn - RFA - VOA)

Mt, ông Quách Duy, cu Chuyên viên ca Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh va b pht bn năm sáu tháng tù do "li dng các quyn t do dân ch xâm phm lích ca nhà nước, quyn, lích hp pháp ca t chc, cá nhân" (2). Hai, ông Lê Chí Thành, cđúy công an, năm ngoái b B Công an tước danh hiu Công an nhân dân, va b bt do "chng người thi hành công v" (3)


Ông Quách Duy ti phiên tòa ngày 15/4/2021. Photo Thanh Nien.

Pháp quyn, ‘logo xe vua’, Quách Duy, và Lê Chí Thành

Trân Văn, VNTB, 16/04/2021

Cơ quan Cnh sáĐiu tra ca B Công an Vit Nam va tt nước vào mt nhng người còn tin rng chng tham nhũng  Vit Namkhông có vùng cm, không có ngoi lTheo Cơ quan Cnh sáĐiu tra ca B Công an Vit Nam thì sau 18 tháng điu tra li v á"đưa hi l, môi gii hi l" (thường được gi là v á"logo xe vua") theo yêu cu ca Tòán Cp cao ti Thành phố Hồ Chí Minh, h thy rngkhông đ căn c đ x lý 78/80 cnh sát giao thông và thanh tra giao thông v ti"nhn hi l" (1).

"Xe vua" là li ví von nhng chiếc xe vn ti hng nng tuy ch quá kh (mđ cng knh vượt khuôn kh quy đnh), quá ti, phóng nhanh, vượu, va hy hoi h thng giao thông (cu, đường), va xâm hi trt t, an toàn giao thông, gây ra vô s tai nn nghiêm trng nhưng không bao gi b pht.

Vn n"xe vua" xut hin t thp niên 1990 và kéo dài khong 20 năm. C công chúng ln báo giđã tng nói rt nhiu ln, thm chí công b rt nhiu bng chng, chng minh ch mt s doanh nghip vn ti và cnh sát giao thông (Cảnh sát giao thông), thanh tra giao thông (Trật tự giao thông) to ra "xe vua". Sau khi nhn tin t ch mt s doanh nghip vn ti, h thng Cảnh sát giao thông, Trật tự giao thông c tnh, thm ch mt s tnh cùng làm ngơ cho "xe vua" tung hoành. Đ tránh pht lm, hai bêđt ra nhng du hiu nhn dng (logo). Cảnh sát giao thông, Trật tự giao thông ch pht, thm chí pht rt nng nhng xe không có logo hp cách. Nhm gim bt oán than c ca công chúng ln các doanh nghip vn ti (nhiu doanh nghip phá sn vì không th cnh tranh v cước vn ti vi doanh nghip có "xe vua"), năm 2015, B Giao thông và vn tđ ngh B Công an khi t hai nhóm chuyên cung cp logo cho mt s doanh nghip vn ti bi có hàng ngàn xe mang các loi logo nàđang làm vua trên các tuyếđường  Thành phố Hồ Chí Minh, Đng Nai, Bình Dương.

Ba năm sau (2018), v án va k đượđưa ra xét x. 10/11 b cáo là thường dân b kếán vì "đưa hi l" khon tin lên ti 30 t. Ch có mt cảnh sát giao thông b kếán vì "môi gii hi l" ! Năm sau (2019), Tòa án Cp cao ti Thành phố Hồ Chí Minh phúc thm v án. Theo đ ngh ca Vin Kim sát nhân dân ti cao  nơi thc thi quyn công t, Hđng xét x phúc thm tuyên bhy bán sơ thm giao cho B Công an điu tra li vì "có du hiu b sót ti phm" : H sơ v án cho thy có ti 80 cảnh sát giao thông và trật tự giao thông dính líđến v án và theo h sơ, vi"nhn hi l" không ch có s tin mà còn có c đđim. Thêm 18 tháng điu tra li, B Công an dõng dc tr li,không đ căn c đ x lý 78 cảnh sát giao thông, trật tự giao thông (ch còn 78 vì mđã chết, mđang ln trn bi còn phm ti khác). H thng tòáđược khuyên nên x lý 11 b cáo theo hướng mà tòa án cp sơ thm tng x và tng b tòán cp trên hy bán. Chc chn ch  Vit Nam mi có nhng v á"đưa hi l, môi gii hi l", xác đnh rch ròđưa bao nhiêu ln, mi ln bao nhiêu,  đâu nhưng không có ai "nhn hi l" !

***

Ngoài vic gii thiu thông báo ca B Công an Vit Nam v kết qu điu tra li v á"logo xe vua", h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam còn loan báo hai s kin khác cùng liên quan đến vic x lý hình s ca h thng tư pháp : Mt, ông Quách Duy, cu Chuyên viên ca Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh va b pht bn năm sáu tháng tù do "li dng các quyn t do dân ch xâm phm lích ca nhà nước, quyn, lích hp pháp ca t chc, cá nhân" (2). Hai, ông Lê Chí Thành, cđúy công an, năm ngoái b B Công an tước danh hiu Công an nhân dân, va b bt do "chng người thi hành công v" (3). Nếu th đt c hai v án bên cnh thông báo ca B Công an v kết qu điu tra li v á"logo xe vua", t s thy nhiđim hết sc thú v v đđim ca nhà nước pháp quyn XHCN trong x lý hình s đi vi nhng cá nhân mà đng tng tin cy, la chn.

Ông Duy không phi nhân vt xa l vi công chúng Vit Nam. Vì là mt trong nhng người nhit thành ng h ông Nguyn Phú Trng, ông Duy tng phân tích trên facebook v trách nhim ca ba y viên B Chính tr và đ ngh các cơ quan, t chc, cá nhân có thm quyn cđng, nhà nước trong phòng - chng tham nhũng xem xét làm rõ trách nhim ca tng cá nhâđi vi các anh Võ Văn Thưởng, Nguyn Văn Bình, Hoàng Trung Hi và x lý nghiêm minh theo quy đnh cđng, pháp lut ca Nhà nước.

Tháng 7 năm 2019, ti hi ngh gia Ban Tuyên giáo ca BCH TƯ đng vi Báo cáo viên ca các Thành y, Tnh y, Đng y trc thuc trung ương, ông Võ Văn Thưởng dn trường hông Duy chuyên viên Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa hình nh nguyên lãnh đđng, nhà nước lên mng gi là tham nhũng, ri phê phán c Trưởng Ban Tuyên giáo Ban chấp hành trung ương đng cộng sản Việt Nam nhưng nhiu tháng không x lý đượcnhư mt ví d v tình trng mà ông Thưởng xáđnh là không th chp nhđược (4).

Có th là đ đượông Thưởngchp nhn, tháng sau (tháng 8 năm 2019), y ban Kim tra cĐng y khi Dân - Chính - Đng Thành phố Hồ Chí Minh quyếđnh khai tr ông Duy ra khđng (5). Ông Duy không nao núng mà tuyên b s va khiếu ni, vatiếp tc thc hin s ch đo cđng, nhà nước theo nguyên tc mà ngườđng đu là Tng bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng đã vch ra "không có vùng cm, không có ngoi l, bt k ngườđó là ai (6).

Cui cùng, đng cũng đã k luông Nguyn Văn Bình, ông Hoàng Trung Hi. Tuy nhiên chưa có ai và không nơi nào xem xét, xáđnh trách nhim công Thưởng tđâukhi còn là Phó Bí thư Thành y, ông Thưởng tng ch đo giao "khu đt vàng" ti 130 Hàm Nghi, phường Bến Thành, qun 1 cho Vũ "Nhôm" dù ông Duy t giác,ch đđược ghi nhn trê"giy trng mđen" (Kết lun s 318-KL/TU ngày 14 tháng 7 năm 2015 v ch trương chn nhà đu tư mi khai thá"khu đt vàng") (7).

Có hai câu cn hi : Bán mà Tòán qun Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh va tuyêđi vông Duy liđã khiếông Thưởng  gi là Thường trc Ban Bí thư  hài lòng, cm thy trng tr như thế là có thchp nhn ? Sau khi nhn bn năm, sáu tháng tù vì "li dng các quyn t do dân ch xâm phm lích ca nhà nước, quyn, lích hp pháp ca t chc, cá nhân", ông Duy còn tin vào s sáng sut cđng, tin công cuc chng tham nhũng là Tng Bí thư"không có vùng cm, không có ngoi l, bt k ngườđó là ai" ?

Ging như ông Quách Duy, ông Lê Chí Thành là mt trong nhng người tng đượđng tin cy, la chn và tt nhiên là tin đng, chn theo đng. Hưởng ng các tuyên b, cam kết liên quan đến chng tham nhũng, ông Thành gđơn cho B Công an, t cáo lãnh đo Tri giam Th Đc (thường được gi là Tri Z30D, ta lc ti Bình Thun) gian ln, bt xén lương, thưởng ca các giám th, nhân viên, cho vay nng lãi... Ông Thành không dè nhng t cáy tr thành nguyên nhân khiếông b lãnh đo Tri Z30D đàđa, tr thùĐ bo v mình, ông bch hóa ni dung t cáo trên mng xã hi và thay vì điu tra  x lý lãnh đo Tri giam Z30D, B Công an tước danh hiu Công an nhân dân, loĐúy Thành ra khi hàng ngũ công an. Ti lúc này, ông Thành bđđng cm vi dân oan, ông thường xuyên bình lun v oan án trên mng xã hi và bám sát Cảnh sát giao thông đ "giám sát" hođng ca lc lượng mà ông tin rng đã cũng như đang làm hoen  uy tín ca công an Vit Nam (8), cho đến khi b bt vì "chng người thi hành công v".

***

Ti sao 80 cảnh sát giao thông, trật tự giao thông mà c Vin Kim sát nhân dân ti cao ln Tòán nhân dân cp cao ti Thành phố Hồ Chí Minh cùng tin rng có dính líđến v á"logo xe vua" cho nên cùng yêu cu B Công an phđiu tra li tiếp tc thoát nn ? Ti sao nhng người tng đượđng tin cy, la chn, du bm dp vđinh ninh đng sáng sut, vn mun góp sc chng tiêu cc, tham nhũng như ông Duy, ông Thành không h nhđược chúđng cm nào t h thng chính tr, h thng công quyđến h thng tư pháp như 80 cảnh sát giao thông, trật tự giao thông kia ?

Phi chăng nguyên nhân chính dđến s khác bit l thường này n ch biếđiu ch không phi là biết phân biđúng  sai, ph trái ? Không biếđiu là chết chc !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 16/04/2021

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/thoi-su/vu-mua-ban-logo-xe-vua-chua-du-can-cu-xu-ly-78-csgt-ttgt-nhan-hoi-lo-1368297.html

(2) https://vnexpress.net/quach-duy-bi-phat/4/nam-6-thang-tu-4263147.html

(3) https://plo.vn/thoi-su/bat-tam-giam-ong-le-chi-thanh-978826.html

(4) https://thanhnien.vn/thoi-su/ong-vo-van-thuong-internet-la-xa-lo-cho-may-lan-xe-chay-la-quyen-chung-ta-1100278.html

(5) https://tuoitre.vn/chuyen-vien-ubnd-tp-hcm-quach-duy-bi-khai-tru-dang-20190802162137182.htm

(6) https://www.facebook.com/qduyvn/posts/379695496080762

(7) https://www.facebook.com/qduyvn/posts/314226792627633

(8) https://danviet.vn/cuu-dai-uy-cong-an-le-chi-thanh-bi-tuoc-quan-tich-khi-nao-20210414172427014.htm

*********************

Cựu đại úy Công an Lê Chí Thành bị xem xét thêm tội danh"lợi dụng tự do dân chủ"

RFA, 18/04/2021

Cựu đại úy Công an trại giam Lê Chí Thành ngoài việc bị bắt hôm 14    2021 với cáo buộc tội danh "Chống người thi hành công vụ" cũng sẽ bị cơ quan chức năng xem xét thêm tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước".

kyluat2

Ông Lê Chí Thành - FB của ông Lê Chí Thành

Mạng báo VnExpress dẫn lời Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết thông tin này trong buổi họp báo vào sáng 18/4/2021.

Ông Lê Chí Thành được nhiều người biết đến khi mặc quân phục công an và phát các video trực tiếp trên mạng xã hội Facebook và YouTube, tố cáo một số lãnh đạo của trại giam Thủ Đức (tức Z30D), nơi ông Thành làm việc.

Tháng 7/2020, Cục Quản lý trại giam (Bộ Công an) quyết định kỷ luật, tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Lê Chí Thành.

Gần đây, ông Thành cùng một số người khác quay các đoạn video giám sát cảnh sát giao thông làm việc, có lúc bị một số người mặc thường phục đe dọa.

Cơ quan Công an cáo buộc chỉ trong vài tháng đầu năm 2021, ông Thành cùng một số người khác có khoảng 20 lần có mặt ở nhiều nơi để cố tình tiếp cận, khiêu khích, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường.

Việc làm này bị cho là cố tính tạo tình huống khiêu khích, nhằm ghi hình lực lượng chức năng để phát tán trên các trang mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, định hướng, dẫn dắt dư luận tiêu cực.

**********************


Thành phố Hồ Chí Minh : cu đng viên b pht tù, cđúy công an b bt

VOA, 15/04/2021

Mt cĐng viên, chuyên viên Văn phòng UBND Thành ph H Chí Minh va b tòa tuyên pht 4 năm 6 tháng tù vì viết bài trên Facebook "xúc phm lãnh đo", trong khi đó mt cđúy công an b bt vì "chng người thi hành công v".

kyluat3

Ông Quách Duy ti phiên tòa ngày 15/4/2021. Photo Thanh Nien

Hôm 15/4, mt tòá Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phông Quách Duy, 39 tui, tng là chuyên viên Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh, 4 năm 6 tháng tù v t"Li dng các quyn d do dân ch xâm phm lích ca Nhà nước, quyn, lích hp pháp ca t chc, cá nhân", theo trang Sài gòn Gii phóng.

Trang này cho biếông Quách Duy đã đăng ti trên Facebook mt s bài viế"có ni dung xúc phm nghiêm trng danh d, uy tín, nhân phm ca mt s nguyên lãnh đĐng và nhà nước, Thành phố Hồ Chí Minh", trong đó có 3 bài viế"có ni dung vi phm Lut An ninh mng và Ngh đnh 72/2013 ca Chính ph, gânh hưởng xđến an ninh, trt t, an toàn xã hi".

Trước khi b bt vào tháng 9/2019, ông Duy đã b khai tr ra khĐng.

S viđượy ban Kim tra Đng y khi Dân – Chính – Đng thuc Thành y xem là "vi phm nghiêm trng" sau khi ông Quách Duy viết trong bàt ci" trên Facebook, trong đó ông thông tin rng "Cơ quan cnh sáđiu tra B Công an tiến hành điu tra v giao "đt vàng" giá r liên quan đến Phó Ch tch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trn Vĩnh Tuyến và Cơ quan cnh sáđiu tra B Công an tiếp nhn h sơđiu tra làm rõ v thoái vn gây tht thoát tài sn nhà nước trong vic giao đt, cho thuê đt trái phép khu đt vàng s 76 Tôn Tht Thuyết (qun 4, Thành phố Hồ Chí Minh)".

Ông Trn Vĩnh Tuyết cũng đã b bt vào tháng 7/2020 vì gây tht thoát tài sn Nhà nước.

kyluat4

Ông Lê Chí Thành b bt hôm 14/4/2021. Photo Congan.

Cũng ti Thành phố H Chí Minh, hôm 14/4, ông Lê Chí Thành, 38 tui, cđúy công an tng nhiu ln lên tiếng trên Facebook v t tham nhũng trong ngành công an thành ph, b bt vi cáo bu"chng người thi hành công v".

Truyn thông Vit Nam loan tin ông Lê Chí Thành b bt sau khi cnh sát giao thông phát hin lái xe "không có giđăng ký hp l" trên xa l Hà Ni,  qun Th Đc. Báo Công an Thành ph cho biếông Thành "có hành vi cn tr lc lượng chc năng làm nhim v" khi xe công b cđi.

Nhiu người trên mng xã hi bày t thc mc ti sao nhà công Thành  qun 12 b an ninh khám xét sau v "vi phm giao thông"  Th Đc.

Nhà hođng Bùi Tun Lâm hôm 14/4 viết trên Facebook : "Hôm nay, cđi úy Lê Chí Thành b bt vì ti chng người thi hành công v, nhưng đó ch là cái c h chp mũ cho anh. Tht s anh b bt vì là cái gai trong mt ngành công an lâu nay, do t cáo giám th tri giam và nhng tiêu cc trong ngành công an".

Ông Bùi Tun Lâm nói vi VOA :

"Bn thân tôi nghĩ mt người như anh y trước sau gì cũng s b bt vì nhng vic làm, li nói, và hành đng ca anh rt thiết thc và đng chđến lích ca ngành công an.

"Cái nguy him luôn chc ch anh y, nhiu kh năng là người ta tìm cách này hay cách kháđ bt anh y thôi".

Lut sư Lê Quc Quâ Hà Ni viết trên Facebook : "Chiu nay 14/4, cđi úy Lê Chí Thành, ngườđã rt ni tiếng v vic chng tham nhũng trong ngành công an và là ngườđã "đt quân phc, bng cp", đã b công an thành phố Th Đc bt v hành vi "Chng người thi hành công vđược quy đnh tĐiu 330 B lut hình s năm 2015".

"Theo như nhng video tôi thường được xem ca anh Thành quay gđây thì anh ch thc thi quy"giám sát" theo luđnh đi vi các Cảnh sát giao thông. Thế nh