Nguy to không nhỏ (Phạm Trần)

"Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên là hệ quả của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo chiều hướng ngày càng tăng, tính chất ngày càng nghiêm trọng. Điều đó khiến cho vai trò tiên phong, gương mẫu của họ ngày càng giảm, không đủ "sức miễn dịch", thiếu "sức đề kháng" trước những tác động tiêu cực trong xã hội, đồng lõa với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với cách mạng Việt Nam". (Tạp chí Tuyên giáo)
Ban Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền bảo vệ Đảng và Bộ Chính trị đã nhìn nhận Đảng nguy to trước "quốc nạn tự diễn biến, tự chuyển hóa" nhưng lại đội mũ "đồng lõa với các thế lực thù địch" lên đầu cán bộ, đảng viên hết còn muốn đảng (1) (2).
Chuyện này xảy ra vào lúc Ban Tổ chức Trung ương tập trung thực hiện công tác "quy hoạch cán bộ cấp chiến lược", hay nói cách khác là "thanh lọc hàng ngũ" để chuẩn bị nhân sự cho đảng khóa XIII, bắt đầu từ Quý I năm 2021.
Nhưng liệu những bổ nhiệm hay cất nhắc cán bộ lãnh đạo mới của Bộ Chính trị có bảo đảm hết còn phe cánh, và tuyệt đối trung thành với đảng và kiên định cChủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề ra ?
Việc này thời gian sẽ trả lời, nhưng trong bài viết "Rèn luyện bản lĩnh chính trị để phòng, chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa" ngày 18/02/2019, Tạp chí Tuyên giáo đã báo động : 
"Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên là hệ quả của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo chiều hướng ngày càng tăng, tính chất ngày càng nghiêm trọng. Điều đó khiến cho vai trò tiên phong, gương mẫu của họ ngày càng giảm, không đủ "sức miễn dịch", thiếu "sức đề kháng" trước những tác động tiêu cực trong xã hội, đồng lõa với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với cách mạng Việt Nam".
Nhưng tại sao, sau gần 10 năm "xây dựng, chỉnh đốn đảng", bắt đầu từ khóa đảng XI năm 2011 của ông Nguyễn Phú Trọng mà vẫn còn hiện tượng cán bộ, đảng viên rơi vào "mơ hồ ảo tưởng, hoang mang, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt mục tiêu lý tưởng cách mạng dẫn đến hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội…" ?
Như vậy ắt phải có chuyện gì "không bình thường" đã xẩy ra trong nội bộ đảng cho nênt giả bài viết của Tuyên giáo, Thiếu tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thế, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, mới nói thật :
"Cụ thể hơn, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" còn biểu hiện ở những việc sẵn sàng tiếp nhận những thông tin trái chiều, những luận điệu ly khai, chống đối, lý luận phản động ; phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, đòi thực hiện "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập" ; nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ; kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ, phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang ; móc nối, câu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập ; đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật…".
Như thế thì "ruỗng" to rồi còn gì ? Nếu không thì tại sao đảng lại thừa nhận đã có :
"Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm".
Thêm vào đó là :
"Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội…, trong đó có cả cán bộ cao cấp, chậm được ngăn chặn, đẩy lùi". 
(Trích Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/05/2018
về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ")
Rèn quân - chỉnh cán
Vì những "xuống cấp" nêu trên, nên bài viết của Tuyên giáo đã yêu cầu các cấp cán bộ, đảng viên phải :
"Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, lý luận… nhằm nâng cao khả năng "tự miễn dịch, tự đề kháng" trước những tác động tiêu cực, trái chiều".
Tác giả cũng kêu gọi :
"Phòng và chống chủ nghĩa cá nhân, nêu gương ãnh đạo… khắc phục tình trạng cục bộ, lợi ích nhóm… kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm, hành động thù địch để bảo vệ nền tảng, đường lối, quan điểm của Đảng".
Quan trọng hơn, Tuyên giáo còn hô hào :
"Chủ động triển khai các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa những hoạt động phá hoại chính trị nội bộ".
Như vậy, từ việc lên án hiện tượng "tự diễn biến, tự chuyển hóa" của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã "đồng lõa với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động" cho đến yêu cầu chống "phá hoại chính trị nội bộ", hiển nhiên đảng đã nhìn thấy nguy cơ tan đảng không nhỏ.
Bằng chứng rã đám còn được ghi trong Chỉ thị "28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng" , do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ban hành ngày 21/01/2019.
Chỉ thị xác nhận :
"Công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kết nạp đảng viên có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng ; việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra ở nhiều nơi ; còn vi phạm quy định, nguyên tắc về kết nạp đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên còn hình thức. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, thiếu thống nhất giữa các tổ chức đảng".
Nhưng chẳng phải đây là lần thứ nhất đã có tình trạng "loạn xà ngầu" thế này. Sở dĩ có "phong trào" thu nạp đảng viên mới vì các Bí thư, Huyện ủy đều có máu thi đua để được tuyên dương, khen thưởng và có dịp được "bôi trơn dưới gầm bàn". Người vào đảng thì mong sao có thẻ để có công ăn việc làm, để làm cò mánh mung, chạy cờ kiếm bạc, ăn chia với Thủ trưởng, Bí thư.
Còn chuyện, như Chỉ thị 28 vạch ra "một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ; có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ; một số có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội " cũng chẳng mới mà đã như thế từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư đảng từ năm 2011.
Vì vậy, Chỉ thị 28 đã kêu gọi các cấp "xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng… Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn".
Ngoài ra Chỉ thị của Bộ Chính trị còn yêu cầu :
"Chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa… Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên ; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng".
Rà soát lần chót ?
Đáng chú ý là Chỉ thị 28 đã có quyết tâm làm cuộc rà soát sít sao để không những đưa ra khỏi đảng những đảng viên "không còn đủ tư cách" mà còn thanh trừng những đảng viên không sinh hoạt đảng, hoặc không thèm khai báo khi chuyển đến nơi công tác mới hay đổi nơi cư trú.
Lệnh này viết :
"Trước mắt, từ nay đến ngày 19/05/2019, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, qua đó chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách ; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng".
Đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm Đổi mới Đảng cộng sản Việt Nam mới có kế hoạch thanh lọc hàng ngũ chi tiết và gay gắt như thế. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội của đảng còn được lệnh phải :
"Giám sát đảng viên, phát hiện cho tổ chức đảng những đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
quyhoach2
Phó Ch tch th trn Lang Chánh Vì Văn Hà hết đánh nhân viên trong Văn phòng th trn, ti chi Bí thư, Ch tch th trn, dùng tay, chân… dy d mt người dân  làng Cui, xã Đng Lương, dng chân buc nn nhân phi lun dưới trôn ca mình vừa thôi cai trò Phó Chủ tch đ đm nhn chức vụ Ch tch Mặt trận Tổ quốc th trn.

Như vậy, bên cạnh việc "càng xây càng vỡ" , công tác xây dựng đảng từ gần 10 năm qua còn phải đối phó với tình trạng "năm cha, bảy mẹ, năm bè, bảy mối" thì chuyện tự xa đảng hay tự ra đảng có khác nhau gì đâu.
Phạm Trần
(14/03/2019)
Xem thêm :
(1) 27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' và
(2) 82 biểu hiện suy thoái của Đảng viên, tự diễn biến, tự chuyển hóa
*********************
(1) 27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' là gì ?
Sau đây là 27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' theo Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Nghị quyết số 04-NQ/TW chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức-lối sống, và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chi tiết 27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' như sau :
27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' 
9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị :
1. Phai nhạt lý tưởng cách mạng ; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng ; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.
3. Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị ; lười học tập chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
4. Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng ; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác ; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả ; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.
5. Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm ; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh ; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.
6. Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm ; hứa nhiều làm ít ; nói một đằng, làm một nẻo ; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác ; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.
7. Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình ; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.
8. Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức ; kén chọn chức danh, vị trí công tác ; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó ; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.
9. Vướng vào "tư duy nhiệm kỳ", chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình ; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.
9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống
1. Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi ; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể ; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.
2. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức ; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền ; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.
3. Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.
4. Mắc bệnh "thành tích", háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi ; thích được đề cao, ca ngợi ; "chạy thành tích", "chạy khen thưởng", "chạy danh hiệu".
5. Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình ; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.
6. Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên... ; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả ; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định ; chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động.
7. Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

8. Thao túng trong công tác cán bộ ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.
9. Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.
9 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
1. Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ; đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng".
2. Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.
3. Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng ; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
4. Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
5. Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang ; đòi "phi chính trị hóa" quân đội và công an ; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ; chia rẽ quân đội với công an ; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.
6. Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập ; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.
7. Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.
8. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học-nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng ; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan ; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.
9. Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.
27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trên được cụ thể hóa bằng 82 biểu hiện cụ thể.
Nguồn : A Tài Liệu, 12/12/2018
******************
(2) 82 biểu hiện suy thoái của Đảng viên, tự diễn biến, tự chuyển hóa
82 biểu hiện cụ thể về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được tỉnh Trà Vinh cụ thể hóa dựa trên 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Theo đó, 82 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ như sau :
82 biểu hiện suy thoái của Đảng viên
I. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị
1. Phai nhạt lý tưởng cách mạng ; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
2. Hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
3. Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng.
4. Không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
5. Phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.
6. Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị.
7. Lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
8. Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng.
9. Sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác.
10. Né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm.
11. Trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả.
12. Không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.
13. Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm.
14. Khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật.
15. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.
16. Lợi dụng tự phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.
17. Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
18. Nói không đi đôi với làm ; hứa nhiều làm ít, nói một đằng, làm một nẻo.
19. Nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác.
20. Nói và làm không nhất quán khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.
21. Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình.
22. Không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.
23. Tham vọng chức quyền.
24. Không chấp hành sự phân công của tổ chức.
25. Kén chọn chức danh, vị trí công tác ; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó.
26. Không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn.
27. Tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.
28. Có “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình.
29. Bổ nhiệm người thân, người quen dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.
II. Biểu hiện suy thoái về suy thoái đạo đức, lối sống
30. Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi ; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể.
31. Ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.
32. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ.
33. Đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức.
34. Cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền.
35. Độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.
36. Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.
37. Mắc bệnh "thành tích", háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi.
38. Thích được đề cao, ca ngợi.
39. "Chạy thành tích", "chạy khen thưởng","chạy danh hiệu".
40. Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở.
41. Thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
42. Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.
43. Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên...
44. Đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả.
45. Mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định.
46. Chi tiêu công quỹ tùy tiện, vô nguyên tắc.
47. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực.
48. Phí phạm thời gian lao động.
49. Tham ô, tham nhũng.
50. Lợi dụng chức vụ quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi.
51. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.
52. Thao túng trong công tác cán bộ.
53. Chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội...
54. Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân.
55. Để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.
56. Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan.
57. Ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp.
58. Sa vào các tệ nạn xã hội.
59. Vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.
III. Biểu hiện suy thoái 'tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
60. Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.
61. Đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng".
62. Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
63. Đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự".
64. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.
65. Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
66. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng ; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước.
67. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
68. Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ.
69. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
70. Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang ; đòi "phi chính trị hóa" quân đội và công an.
71. Xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
72. Chia rẽ quân đội với công an ; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.
73. Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập.
74. Vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.
75. Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
76. Thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.
77. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật.
78. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng.
79. Cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan ; thổi phồng mặt trái của xã hội.
80. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.
81. Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan.
82. Lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.
Trên đây là 82 biểu hiện suy thoái của Đảng viên được cụ thể hóa từ 27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'
Nguồn : A Tài Liệu, 17/12/2018