APEC Việt Nam 2017: Những điều cần biết (Trà Mi)

Tuy nhiên, theo giới phân tích, mun tn dng được li thế đó, Vit Nam cần n lc ci cách hơn na đ chng minh là mt đi tác văn minh, kh tín, và tuân th lut l không ch v mt kinh tế mà c v chính tr và qun tr xã hi.
APEC Việt Nam 2017
Lần th hai trong lch s, Vit Nam t chc thượng đnh APEC năm nay, sau APEC 2006.
Với ch đ ‘To đng lc mi, cùng vun đp tương lai chung,’ thượng đnh APEC 2017 quy t lãnh đo kinh tế ca 21 thành viên APEC đ bàn v tương lai t do mu dch, tăng trưởng kinh tế và vai trò ca APEC trước các thách thc chung ca khu vc.
APEC 2017 cũng sẽ giúp thúc đy thc thi Các mc tiêu Bogor v thương mi và đu tư t do, m rng trước cui năm 2020.
Chủ đ APEC năm nay cho thy các nn kinh tế thành viên APEC muốn tìm kiếm ‘đng lc mi’ đ hi nhp, tăng trưởng kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương và hướng ti mc tiêu dài hn xây đp tương lai hòa bình, phát trin và thnh vượng.
Giới chc Vit Nam cho biết t chc APEC ln th nhì là ưu tiên hàng đu trong ngh trình chính sách đối ngoi ca Vit Nam.
Các cuộc hp APEC năm nay din ra ti nhiu đa đim trên c nước và trong hai ngày 10 và 11 tháng 11, thành ph du lch ni tiếng Đà Nng là nơi t chc Hi ngh Cp cao APEC, hay còn gi là Hi ngh Các lãnh đo Kinh tế APEC, đnh đim ca APEC.
Mục tiêu
Việt Nam cho biết dn sc cho bn ưu tiên gm thúc đy tăng trưởng bn vng, sáng to và bao trùm ly người dân và doanh nghip làm trung tâm; đy mnh liên kết kinh tế khu vc sâu rng đ hoàn tt các Mc tiêu Bogor về t do hóa thương mi và đu tư vào năm 2020; nâng cao năng lc cnh tranh, sáng to ca doanh nghip ; và tăng cường an ninh lương thc và nông nghip bn vng, thích ng vi biến đi khí hu.
hi và thách thc
Thượng đnh APEC 2017 mang li cho Vit Nam cơ hi đ th hin là đa đim ca du lch, kinh doanh, hi ngh. Tham gia APEC và li được t chc s kin ln này còn là mt li thế giúp Vit Nam thu hút đu tư-giao thương.
Tuy nhiên, theo giới phân tích, mun tn dng được li thế đó, Vit Nam cần n lc ci cách hơn na đ chng minh là mt đi tác văn minh, kh tín, và tuân th lut l không ch v mt kinh tế mà c v chính tr và qun tr xã hi.
Kinh tế gia Nguyn Xuân Nghĩa, mt nhà quan sát và bình lun được nhiu người biết tiếng t California (Hoa Kỳ) nói với VOA rng đ din đàn APEC không ch là mt ‘talk-show’ mà là mt ht ging mang trái ngt đến cho Vit Nam, Hà Ni cn chú ý đến nhng ‘h tng cơ s’ t thc th cho ti phi thc th như lut l và s minh bch hóa thông tin, vn là những yếu t nh hưởng ti uy tín ca Vit Nam lâu nay.
"Một trong nhng tr ngi bt li cho Vit Nam, không ch v mt kinh tế, là vn đ nhân quyn. Điu đó rt quan trng, đng nên quên", chuyên gia này nhc nh.
APEC : Vai trò và lịch s
APEC là khối thương mi chính, bao gm 39% dân s thế gii, chiếm 59% GDP toàn cu, và 48% thương mi ca hành tinh này. APEC đ xướng t do thương mi. K t khi khi s vào năm 1989, t sut thuế trung bình gia các thành viên đã gim gn 2/3 trong khi mu dch qua lại trong khu vc đã tăng hơn gp 7 ln.
Ý tưởng đu tiên được nhc đến trong din văn ca Th tướng Australia, Bob Hawke đu năm 1989. Mười tháng sau, 12 nn kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương nhóm hp ti Australia, bàn vic hình thành APEC.
Các thành viên ban đầu gm Australia, M, Canada, Indonesia, Nht, Hàn Quc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Brunei.
Tới 1991, Trung Quc, Hong Kong, Đài Loan gia nhp. Hai năm sau, APEC kết np thêm Mexico, Papua New Guinea. Năm 1994, Chile ghi tên. Nga và Việt Nam bước vào din đàn này vào năm 1998. Qua bn ln m rng, APEC hin gm 21 nn kinh tế thành viên Vành đai Thái Bình Dương.
Gia nhập APEC là mt bước quan trng đi vi quá trình Vit Nam hi nhp kinh tế quc tế. Vit Nam nói các thành viên APEC chiếm khong 78% trong tng s đu tư nước ngoài ti Vit Nam, chiếm 75% thu nhp mu dch nước ngoài, và 79% du khách quc tế ti thăm Vit Nam. Trong s 16 tha thun thương mi đã ký kết hay đang thương lượng có 13 tha thun là vi các thành viên APEC.
Nguồn tham kho: Oxford Business Group/apec2017.vn
Trà Mi
Nguồn : VOA, 10/11/2017