‘Trình độ lý luận chính trị’ dùng vào việc gì? (Trân Văn)

Đi vi nhng trường hp dng này, "trình độ lý lun chính tr" là công c thăng tiến. Mc đ cao, thp ca "trình đ lý lun chính tr" tương ng vi hu qu. "Trình đ lý lun chính tr" càng cao thì tn tht mà xã hi phi gánh chu càng ln. Bt k thế nào thì "trình đ lý lun chính tr" vẫn là tiêu chí có tính bắt buc trong sp đt, b nhim nhân s ti Vit Nam.
Tuần va qua, ba nhân vt chính ca ba scandal tng làm dư lun ti Vit Nam rúng đng cùng được xác đnh là… không đt yêu cu v "trình đ lý lun chính tr".
Ngày 5 tháng 10, Ban chỉ đạo Tây Nam b - cơ quan thay mt Ban chp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam giám sát và ch đo toàn b các vn đ có liên quan đến an ninh, quc phòng, kinh tế, xã hi, văn hóa, giáo dc khu vc đng bng sông Cu Long – loan báo đã hy ba quyết đnh b nhiệm ông Vũ Minh Hoàng. Theo đó, ông Hoàng, 27 tui không nhng không còn đm trách vai trò V phó V kinh tế ca cơ quan này mà còn bloại khi h thng công quyn, không được xem là công chc na.
Năm ngoái, ông Hoàng là nhân vật chính ca scandal liên quan đến qui trình tuyn dng – b nhim mà báo gii Vit Nam gi là "thn tc", xy ra ti Ban chỉ đạo Tây Nam b.
Tháng 6 năm 2014, Ban tổ chức ca Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam đng ý cho Ban chỉ đạo Tây Nam b tuyn dng ông Hoàng, lúc đó 24 tui và đang du hc ti B vào làm "chuyên viên" ti Phòng Nghiên cu tng hp ca Ban chỉ đạo Tây Nam b. Dù cư trú ngoi quc nhưng tháng 1 năm 2016, ông Hoàng vẫn được b nhim làm V phó V kinh tế ri Ban chỉ đạo Tây Nam b cho phép ông Hoàng đến Nht hc tiến sĩ. Mt tháng sau, Ch tch thành ph Cn Thơ có văn bn gi Ban chỉ đạo Tây Nam b "xin" đích danh ông Hoàng v làm Phó giám đc Trung tâm Xúc tiến đu tư - thương mi - Hi ch trin lãm ca Cn Thơ. Ông Hoàng ghé qua Cn Thơ nhn quyết đnh b nhim và… qua Nht hc tiếp !
Khi việc tuyn dng – b nhim ông Hoàng "bc" ra, tr thành scandal, lúc đu, ông Nguyn Quc Vit, mt trong các phó ban của Ban chỉ đạo Tây Nam b, khng đnh bng văn bn, vic tuyn dng - b nhim ông Hoàng là "đúng qui trình". Sau đó, mt phó ban khác ca Ban chỉ đạo Tây Nam b, phát hành thông báo thu hi văn bn mà đng liêu đã ký vì vic ký – công b văn bn, khng đnh vic tuyn dng - b nhim ông Hoàng "đúng qui trình" là… "không đúng quy trình". Kế đó chuyn tuyn dng – b nhim ông Hoàng được xác đnh có nhiu "sai sót nghiêm trng". Trong nhng "sai sót" khiến vic tuyn dng – b nhim ông Hoàng được xác đnh là "nghiêm trng" có yếu t ông Hoàng không hội đ yêu cu v… "trình đ luận chính tr".
Lý do chính khiến ông Ngô Văn Tun, cu Giám đc S xây dng, hin là Phó ch tch tnh Thanh Hóa bị "khin trách" hi cui tháng va qua cũng liên quan tới tuyn dng – b nhim nhân vt chính ca mt scandal khác (bà Trn Vũ Quỳnh Anh, 31 tui), khi đương s không hội đ yêu cu v… "trình đ lý lun chính tr".
Năm 2010, bà Anh, lúc đó 24 tuổi được tuyn vào vào làm tp v cho Liên đoàn lao đng tnh Thanh Hóa. Năm sau bà Anh đt nhiên được S xây dựng tnh Thanh Hóa tuyn dng làm công chc mà không cn thi tuyn. T 2011 đến 2015, ch trong vòng bn năm, bà Anh liên tc được ct nhc ri tr thành Trưởng phòng Qun lý nhà - th trường bt đng sn ca S Xây dng tnh Thanh Hóa kiêm Đng y viên của cơ quan này. Cũng trong năm 2015, bà Anh được quy hoch đ làm Phó giám đc S xây dng tnh Thanh Hóa… Dù lương ch có 6 triu đng/tháng nhưng bà Anh là ch hàng chc bit th tr giá hàng trăm t đng và s dng mt chiếc Cadillac Escalade tr giá khoảng sáu t.
Tháng 9 năm 2016, mạng xã hi ri báo gii Vit Nam bt đu nêu nghi vn, phi chăng bà Anh thăng tiến và giàu có bt thường vì bà có "quan h" vi ông Trnh Văn Chiến, Bí thư tnh Thanh Hóa (?). Bà Anh bỏ vic, mt tích, h sơ công chc ca bà "không cánh mà bay". Điều duy nht mà h thng công quyn Vit Nam có th làm đi vi bà Anh là đành để bà "t ý b vic", tuyên b khai tr bà ra khi Đng cộng sản Việt Nam.
Ông Nguyễn Xuân Quang, Cc phó Cc kim soát hot đng bo v môi trường, người b k gian cum mt 385 triu đng khi đang thanh tra 30 doanh nghip mà hot đng có th nguy hi cho môi trường Long An, hôm 26 tháng 9, cũng va b đt vn đ v vic không hi đ điu kin v… "trình đ lý lun chính tr".
Theo báo giới Vit Nam thì vic b nhim ông Quang tr thành đáng ng vì ông chưa có chứng ch "cao cp lý lun chính tr". Ging như Ban chỉ đạo Tây Nam b, Tnh y Thanh Hóa, tng phân bua v trường hp ông Hoàng, trường hp bà Quỳnh Anh, đi din V t chc ca Tng cc Môi trường thuc B Tài nguyên và môi trường cũng bin bch, ông Quang là "trường hp đc bit", Tng cc Môi trường đã gửi ông Quang đi hc "cao cp lý lun chính tr" nhưng vì "chỉ tiêu hàng năm rt ít nên ông Quang phi ch".
Đối vi ba scandal va k, "trình đ lý lun chính tr" rõ ràng là tuyt chiêu dùng đ kết liu "sinh mng chính tr" (trin vng thăng tiến) nhng cá nhân "đc bit".
***
Từ khi Đng cộng sản Việt Nam tr thành t chc chính tr lãnh đo toàn din và tuyt đi ti Việt Nam, "trình độ lý lun chính tr" đã tr thành yếu t "để xem xét, đánh giá, s dng, đ bt, b nhim, nâng ngạch cán b, công chc theo quy đnh ca Đng và Nhà nước".
Theo thời gian, "trình đ lý lun chính tr" được chia thành ba bc : Sơ cp, Trung cp và Cao cp vi nhiu qui đnh hết sc ri rm, tng b xem là cn tr ci t h thng công quyn (chẳng hạn không th b nhim nhng cá nhân được xem là có năng lc, trin vng đóng góp cao vì không hội đ tiêu chun v "trình đ lý lun chính tr").
Trừ nhng cá nhân tt nghip các ngành: Triết hc Mác Lênin, Kinh tế - chính tr Mác Lênin, Ch nghĩa xã hi khoa hc, Xây dng Đng và Chính quyn Nhà nước, Lch s Đng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng - Văn hoá… bc đi hc tr lên, nhng cá nhân còn li bt k hc v đu b xem là chưa đ "trình đ lý lun chính tr" mc cao cp. Điu đó đng nghĩa vi vic không đ tiêu chun đ đm nhn nhng vai trò như bí thư, trưởng công an cp qun huyện, giám đc các s tr lên.
Cho đến nay, Hc vin Chính tr quc gia H Chí Minh vn là nơi đc quyn đào to "trình đ lý lun chính tr" mc cao cp. Tuy Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam chưa bao gi công b c chi phí duy trì hot đng ln chi phí đài th chuyện đi li, ăn cho các cá nhn được gi đến hc vin này đ theo hc các khóa "cao cp lý lun chính tr" (ging dy v ch nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng H Chí Minh, đường li ca Đng cộng sản Việt Nam, các vn đ v chính tr và lãnh đo… kéo dài trong 18 tháng) nhưng chc chn h thng cng knh (sáu phân viên, 17 vin, trung tâm nghiên cu) y ngn không ít tin.
Năm ngoái, do những ri rm và tn kém mà yêu cu v "trình đ lý lun chính tr" to ra, Thành y Thành phố Hồ Chí Minh tng đ ngh Ban tổ chức ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam t chc các khóa "cao cp lý lun chính tr" ngay ti Sài Gòn nhưng đi din Ban tổ chức ca Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam t chi vì qui đnh v hc chính tr "rt ngt nghèo", phải da vào chc v đ quyết đnh ai được hc trung cp, ai được hc cao cp đ hi đ tiêu chun v "trình đ lý lun chính tr".
***
Trước khi Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam khóa 12 hp hi ngh ln th sáu (t 4 tháng 10 đến 11 tháng 10), ông Nguyn Đình Hương, cu Phó Ban tổ chức ca Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam, bo rng, kỳ vng ln nht mà ông Hương đt vào hi ngh này là "mt cuc cách mng về t chc b máy, công tác cán b" vì tham nhũng đã quá nghiêm trng và dân chúng đã bt bình đến cc đ.
Ông Hương k tên hàng lot viên chc cao cp do Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam qun lý : Đinh La Thăng (cu y viên B Chính tr Đng cộng sản Việt Nam, cu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh), Vũ Huy Hoàng (cu y viên Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam, cu B trưởng Công Thương), Nguyn Xuân Anh (cu y viên Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam, cu Bí thư Thành y Đà Nng), Trnh Xuân Thanh (cu Đi biu Quc hi, cu Phó Ch tch tnh Hu Giang),… nhân vật chính trong hàng lot scandal và nêu thc mc, ti sao Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam có hàng lot ban (T chc, Ni chính, Kim tra,…) mà không phát giác ? Ti sao không có viên chc nào xin li dân chúng, t chc.
Ông Hương nhn mnh, ông chưa thy quốc gia nào, bộ máy t chc - hành chính nào mà không có ai đứng ra nhn trách nhim trước nhng v tham nhũng, lãng phí gây tht thoát hàng ngàn tỉ đồng.
Những Thăng, Hoàng, Xuân Anh, Thanh,… và các viên chc lãnh đo cao cp ca c Đng cộng sản Việt Nam ln nhà nước, quc hi, chính ph Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam đu có "trình đ lý lun chính tr" mc cao cp. Đi vi nhng trường hp dng này, "trình độ lý lun chính tr" là công c thăng tiến. Mc đ cao, thp ca "trình đ lý lun chính tr" tương ng vi hu qu. "Trình đ lý lun chính tr" càng cao thì tn tht mà xã hi phi gánh chu càng ln. Bt k thế nào thì "trình đ lý lun chính tr" vẫn là tiêu chí có tính bắt buc trong sp đt, b nhim nhân s ti Vit Nam. Ông Nguyn Xuân Thng, Giám đc Hc vin Chính tr Quc gia H Chí Minh, Phó Ch tch Hi đng lý lun ca Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam là mt trong hai người va được các y viên Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam bu vào Ban Bí thư.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 12/10/2017