Vòng luẩn quẩn hay tầm nhìn của ngài Tổng bí thư? (Lê Anh Hùng)

Theo số liu ca báo Tuổi Tr, tính đến ngày 31/10/2016, tng s công chc biên chế trong h thng chính tr là 3.734.302 người, tc là s công chc Vit Nam hin chiếm đến 4% dân s (tính ra c 25 người Vit Nam, bt k nam ph lão u, phi cõng trên lưng mt ông/bà công chc).
Hội ngh trung ương 6 khóa XII din ra đu tháng 10 trong bi cnh bu không khí chính tr trong nước, khu vc và quc tế đang n cha nhng biến chuyn khó lường.
Một trong nhng trng tâm bàn thảo ca hi ngh là vic "tinh gn b máy", như li kêu gi ra chiu cp thiết ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng trong bài din văn khai mc.
Theo số liu ca báo Tuổi Tr, tính đến ngày 31/10/2016, tng s công chc biên chế trong h thng chính tr là 3.734.302 người, tc là s công chc Vit Nam hin chiếm đến 4% dân s (tính ra c 25 người Vit Nam, bt k nam ph lão u, phi cõng trên lưng mt ông/bà công chc).
Để so sánh, tng s công chc ca Hoa Kỳ rơi vào khong 2,1 triu, tc ch chiếm 0,68% trong tng dân s khong 325 triu người (nghĩa là c 155 người mi phi nuôi mt công chc) ; còn Trung Quc, mt quc gia tương đng v th chế chính tr vi Vit Nam, cũng chỉ phi "nuôi" mt đi ngũ công chc chiếm 2,8% dân s.
Đất nước chm phát trin xut phát t nhiu nguyên do khác nhau, nhưng chc chn mt trong nhng nguyên nhân chính là đi ngũ làm vic trong h thng công quyn. Đi ngũ công chc Vit Nam không chỉ đông đo bc nht thế gii (tính theo t l dân s), mà cht lượng thì ngay chính các nhà lãnh đo cũng phi tha nhn là rt bt cp. (Ông Nguyn Xuân Phúc, khi còn là Phó Th tướng, đã tng phát biu : "Trong b máy chúng ta có ti 30% s công chức không có cũng được, bi h làm vic theo kiu sáng cp ô đi, ti cp v, không mang li bt c th hiu qu công vic nào".)
Bộ máy công chc khng l như thế đt ra ít nht hai vn đ h trng. Th nht, t l chi thường xuyên đ nuôi b máy thường chiếm trên 2/3 tng chi ngân sách (t năm 2011 đến nay đu chiếm trên 70%), khiến ngân sách chi cho đu tư phát trin luôn mc èo ut (năm 2016 ch chiếm 20,1%), không đ thúc đy nn kinh tế phát trin.
Thứ hai, mc dù đã phi chi ti hơn 70% ngân sách để duy trì hoạt đng ca b máy, song vi mt đi ngũ công chc hùng hu như vy thì làm sao ngân sách nhà nước có th đm bo cho h mt mc thu nhp đ sng. Vì thế, tham nhũng là kết cc tt yếu ca h thng hin hành (không tham nhũng làm sao sng ni với mức lương bèo bt hin nay).
"Ăn quen, nhịn không quen". Bt đu t tham nhũng vt, ri dn dà, vi s "khích l" ca cái gi là "pháp quyn xã hi ch nghĩa" (hay tư tưởng "ném chut đng đ v bình" ca ngài Tổng bí thư), tham nhũng tr thành mt th bnh dch lây lan ra toàn xã hội, vi quy mô ngày càng ln. Gi đây, mt v tham nhũng lên ti con s hàng nghìn t VND không còn khiến công chúng cm thy sc na, bi h đã quá quen. Tham nhũng làm méo mó các mi quan h xã hi, làm băng hoi đo đc xã hi, và trên bình diện kinh tế thì nh hưởng tiêu cc đến s phân b các ngun lc xã hi, dn đến kết cc tt yếu là đt nước không th phát trin lành mnh và bn vng.
Từ hai vn đ nêu trên, có l ai cũng có th rút ra được kết lun quan trng là nếu không trút bỏ nhng gánh nng mang tên Đng, Mt trn T quc, đoàn th trên tm lưng còm cõi ca nhng người dân đóng thuế và thiết lp mt h thng th chế tam quyn phân lp thì không th nào chng được tham nhũng. Chiến dch "đt lò" mà ngài Tổng bí thư và b su đang tiến hành nhiu lm cũng ch gii quyết được phn ngn vn đ.
Thực ra, đây không phi là ln đu tiên lãnh đo cộng sản Việt Nam đt vn đ tinh gin biên chế, tinh gn b máy, mà nó đã đượđặt ra từ thi… kháng chiến chng Pháp. Hu như nhim kỳ đi hi đng nào, nhim kỳ chính ph nào vn đip khúc này cũng được nêu lên, song kết qu là như nhng gì mà chúng ta đã thy.
Công bằng mà nói, không phải lúc nào việc hô hào tinh gn b máy ca lãnh đo Vit Nam cũng ch tn ti trên giy. Ngh quyết Hi ngh trung ương 4 khóa X "V đi mi, kin toàn t chc b máy các cơ quan Đng, đnh hướng v đi mi t chc b máy Nhà nước, Mt trn T quc và các đoàn thể chính tr - xã hi" là mt ví d.
Căn cứ theo ngh quyết đó, ngày 11 tháng 4 năm 2007, Ban Kinh tế trung ương, Ban Ni chính trung ương và Ban Tài chính - qun tr trung ương đã b gii tán và sáp nhp vào Văn phòng trung ương Đng theo Quyết đnh s 45-QĐ/TW.
Tuy nhiên, đáng tiếc là ch trương m đường cho xu thế ci cách th chế đó li ch tn ti vn vn hơn 5 năm, trước khi b đo ngược bi… chính nhân vt vn đang kêu gào "tinh gn b máy" là ngài đương kim Tổng bí thư.
Ngày 28/12/2012, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trng đã ký Quyết đnh s 158-QĐ/TW, tái lp Ban Ni chính trung ương, và Quyết đnh s 160-QĐ/TW, tái lp Ban Kinh tế trung ương. Ch riêng nhân s ca mi ban đng trung ương này đã lên ti hàng trăm người (theo lgiới thiu trên website Ban Kinh tế trung ương thì sau năm 1975 nhân s ca ban có lúc lên ti 400 người, còn s thành viên hiện nay ca Ban Ni chính trung ương là 146 người).
Ngoài ra, các ban nội chính cp tnh đu đã được thành lp ti tt c 63 tnh, thành ph trc thuc trung ương, vi nhân s mi ban xấp x 30 người ; cp huyn thì b phgiúp việc về công tác ni chính và phòng chng tham nhũng cũng được thành lp ti các huyn/thành/th ủy. Các ban kinh tế cp tnh, thành ph trc thuc trung ương thì đang đượxúc tiến thành lập.
Tóm lại, bng hai quyết đnh nói trên, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng đã giúp cho b máy đng phình ra rt đáng k, vi con s "công chc đng" ăn bám vào tin thuế ca nhân dân tăng thêm hàng ngàn người. Ngân sách nhà nước mi năm chi cho hai h thng ban đng này chc chn là nhng con s khng, chưa k nhng thit hi khác mà chúng gây ra cho xã hi do bn cht tham nhũng t trong trng nước ca chúng. Trong khi đó, những gì mà chúng làm được cho "quc kế dân sinh" thì có l ngoi tr bn thân chúng, may ra ch ngài Tổng bí thư là có th biết.
Cựu Đi biu quc hi Lê Nam nhận định : "Đảng phi tiên phong tinh gin b máy". Nguyên Vin trưởng Vin Lch s Đng Nguyn Trng Phúc thì nói : "Các cơ quan Đng phi lài đu tiên thc hin tinh gin b máy".
Nghĩa là, nếu ông Nguyn Phú Trng mun các đng viên và công chúng thy mình không phi là k "nói mt đàng làm mt no", ít nht ông ta phi sp xếp li b máy đng tinh gn hơn thi đim hai quyết đnh 158-QĐ/TW và 160-QĐ/TW ra đời.
Đơn gin, nếu quy mô b máy ch dng li như thi đim 28/12/2012 thì các "thế lc thù đch" s có c mà rêu rao rng hơn 5 năm qua, ngài Tổng bí thư kh kính đã dn dt 90 triu dân Vit đi trn mt vòng lun qun, nếu không mun nói là thụt lùi, bởi vin cnh Vit Nam thua Lào và Campuchia không còn là li cnh báo, mà đã trở thành thc tế.
Lê Anh Hùng
Nguồn : VOA, 12/10/2017