Từ vụ rừng thông Đắk Đoa : khi nào xứ sở mới thôi là nạn nhân ? (Trân Văn)

Tuy nhiên ý kiến ca công chúng, các chuyên gia, báo gii, mt s cơ quan hu trách v vic bo v "rng thông ĐĐoa" sut t cui năm 2019 đếđu năm 2021 chng khác gì nhng "tiếng kêu trong hoang mc".Vì sao Ủy ban Kiểm tra ca Ban chấp hành trung ương đng ch nhn thy các viên chc lãnh đo và mt s cơ quan hu trách  tnh Gia Lai có sai phm và sai ph"đã đến mc cn x lý k lut" mà không nhìn ra ng chí" nà "các cơ quan cp trên"...

T Tin Phong vđăng mt phóng s v cánh rng thông 174 héc ta vđã được xáđnh là đđáo, quý hiế huyĐĐoa, tnh Gia Lai (rng thông ĐĐoa). Vào lúc này, có 2.528 cây thông đã b Tđoàn FLC (ch đu tư D án sân Golf ĐĐoa) bng đ dđi nơi khác (di thc), đa s đã chết khô, s còn lđược nhđnh là khó sng (1).

Khi h tr Tđoàn FLC thc hin d án biế"rng thông ĐĐoa" thành "Sân Golf ĐĐoa", các viên chc hu trách  Gia Lai đã "nht trí" bán cho FLC 59.243 cây thông gn 50 tui, phn ln là thông ba lá (người thiu s  Tây Nguyên gi là Xà nu) vi giá khong 300.000 đng/cây, trong khi dân chúng đa phương bo rng, trên th trường, giá mt cây thông dng bonsai, cao t năm méđến sáu mét như nhng cây thông trong rng thông ĐĐoa dao đng t 30 triđng/câđến 50 triđng/cây. Đi khái, giá bán thông cho FLC r hơn bình thường t 10 lđến 15 ln !..

***

Gia tháng trước, y ban Kim tra ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam tuyên b : Sai phm ca hàng lot viên chc lãnh đo tnh Gia Lai :Võ Ngc Thành (Phó Bí thư, Ch tch),Đ TiếĐông (y viên Thường v Tnh y, Phó Ch tch thường trc),KPă Thuyên (Tnh y viên, Phó Ch tch),H Phước Thành (Tnh y viên, Phó ch tch),NguyĐc Hoàng (cu TUV, cu Phó Ch tch) tnh) và giáđc ba s (Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghip - Phát trin nông thôn) cũng như mt s t chđng, đng viên khá"đã đến mc phi k lut".

Theo Ủy ban Kiểm tra ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, s dĩ cn phi xem xét - k lut nhng viên chc, cơ quan va k  Gia Lai bi h "không trung thc khi báo cáo, đ xut vi các cơ quan cp trên v ch trương đu tư D án Sân Golf Đak Đoa gây hu qu nghiêm trng, gâythit hi ln vtài nguyên rng, tin, tài sn ca nhà nước, lãng phí ln ngun lđu tư, gây bc xúc trong xã hi, nh hưởng xđến uy tín ca cy, chính quyđa phương". Ủy ban Kiểm tra ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã đ ngh thu hi quyếđnh cho phép FLC chuyđ"rng thông ĐĐoa" thành "Sân Golf ĐĐoa".

***

Nhng nhđnh và đ ngh ca Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam v "rng thông ĐăĐoa" được nêu trong "Thông báo v kết qu k hp th 17 ca Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành trung ương(2) bày ra hai kh năng và ch có th là mt trong hai : Th nht, gii lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam chm trí. Th hai, làm ngơ là đ ch cơ hi x lý nhau.

Cn lưý, công chúng, các chuyên gia và báo giđã nhiu ln can giáđng cho phép biế"rng thông ĐĐoa" thành "Sân Golf ĐĐoa". Thm chí Tng cc Lâm nghip thuc B Nông nghi Phát trin nông thôn cũng phđi, bi d ánkhông ch phá rng mà còn xóa s c thm thc vt vđược xem là hết sđđáo tđó (3).

Không ch phân tích thit hơn, công chúng, các chuyên gia, báo gii, mt s cơ quan hu trách còn cnh báo v FLC  tđoàn chuyê"bao chiếm" rng, bin, rung và to ra đ lođiu tiếng  khp nơi trên toàn Vit Nam (4). Ngoài mong mun bo v rng, bo v tài nguyên thiên nhiên, nhng người, nhng nơi can giáđng xâm h"rng thông ĐĐoa" còn trưng dnngh đnh riêng v đu tư xây dng, kinh doanh sân golf, trong đó, cm s dng đt rng làm sân golfnhm kiến ngh phi tôn trng các qui đnh pháp lut.

Tuy nhiên ý kiến ca công chúng, các chuyên gia, báo gii, mt s cơ quan hu trách v vic bo v "rng thông ĐĐoa" sut t cui năm 2019 đếđu năm 2021 chng khác gì nhng "tiếng kêu trong hoang mc". Đu tháng 4 năm 2021, vào ngày cui cùng  cương v Th tướng, ông Nguyn Xuân Phúc phê duy"ch trương đu tư D án Sân Golf ĐĐoa", nh vy FLC có th bt tay vào vi"chuyn mđích s dng 156 héc ta rng  huyĐăĐoa, tnh Gia Laisang mđích khác(5).

***

Ti sao sau khi ông Trnh Văn Quyết (Ch tch Hđng qun tr Công ty c phn Tđoàn FLC), nhân vt mt th"chc tri, khuy nước" đã rng cánh, gii lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ca Vit Nam mđt nhiê"ng" ra ri lp bp nhc li nhng điu mà công chúng, các chuyên gia, báo gii, thm chí mt s cơ quan hu trách tng nêđ can giáđng đng và"rng thông ĐăĐoa" ? Vì kh năng trí tu ca h cn ti hai năm mi có th tiêu hóa hết các góý và quyếđnh nên làm theo hay vì im lng thì có th biế"rng thông ĐĐoa" thành mt cái bđ ch mi ?

Ti sao cách nay hai năm, Ủy ban Kiểm tra ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam không nghe công chúng, các chuyên gia, báo gii, mt s cơ quan hu trách nói gì, không thy tháđ ca h thế nào, đến bây gi mi phát hin các viên chc lãnh đo và mt s cơ quan hu trách  tnh Gia Lai "không trung thc khi báo cáo, đ xut vi các cơ quan cp trên v ch trương đu tư D án Sân Golf Đak Đoa gây hu qu nghiêm trng, gâythit hi ln vtài nguyên rng, tin, tài sn ca nhà nước, lãng phí ln ngun lđu tư, gây bc xúc trong xã hi, nh hưởng xđến uy tín ca cy, chính quyđa phương" ?

Vì sao Ủy ban Kiểm tra ca Ban chấp hành trung ương đng ch nhn thy các viên chc lãnh đo và mt s cơ quan hu trách  tnh Gia Lai có sai phm và sai ph"đã đến mc cn x lý k lut" mà không nhìn ra "đng chí" nào  "các cơ quan cp trên" phi chu trách nhim dù không có ai trong "các cơ quan cp trên" phi chu trách nhim rõ ràng là không thđáng ? Đó là do chm thy, "nhìn không ra", hay chưa tiđ nhìn vì còn phi ch dp thun tin mi nhìn như va nhìn vào Gia Lai và vn ch như đã ch "rng thông ĐĐoa" tan hoang ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 30/08/2022

Chú thích :

(1) https://tienphong.vn/du-an-san-golf-nghin-ty-gia-lai-ban-hon-59000-cay-thong-cho-flc-gia-bao-nhieu-post1465215.tpo

(2) https://thanhnien.vn/sai-pham-cua-chu-tich-ubnd-tinh-gia-lai-vo-ngoc-thanh-den-muc-ky-luat-post1478577.html

(3) https://tuoitre.vn/rung-dak-doa-174ha-thong-co-thu-dep-nhu-mo-co-nen-bien-thanh-san-golf-20201218082339472.htm

(4) https://kinhtemoitruong.vn/flc-va-nhung-lum-xum-xin-dat-rung-lam-du-an-52007.html

(5) https://vietnamfinance.vn/news-20180504224251473.htm