Những người chặn đà tụt dốc của quan hệ Việt – Mỹ (Hoàng Trường)

Thế là đã rõ, trong hai ngà Hà Ni t 4  6/9, Đc s John Kerry đã hoàn thành s mnh ngoi giao tế nh. Lùi chuyến thăm ca Tng thng sao cho Vit Nam đng pht lòng ! 


Vit Nam cn t tháđ "rõ ràng, sòng phng… s gì !" vi Trung Quc. Câu nói này nguyên là ca Th tướng Phm Minh Chính "but ming" trước phòng làm vic ca Ngoi trưởng Blinken, nay đang tr thành...

vietmy1

Liu quan h Vit - M đang "tình trong như đã / Mt ngoài còn e" ?

Mùa hè oi  đang trôi qua, quan h Vi M tng dy lên nim hy vng vào chuyến thăm Hà Ni cui năm nay ca Tng thng Biden nhưng ri mi chuyn li im ng tr li. Đc s John Kerry cho biết là chuyến thăm chưa din ra theo kế hoch, nhưng ông nói, Tng thng Biden s thu xếp thăm Vit Nam trước khi kết thúc nhim k.

Đc phái viên ca Tng thng M v biếđi khí hu (Đc s) John Kerry cho biết, Tng thng Joe Biden đang rt mun thăm Vit Nam, nhưng còn vướng mt s vđ quc tế nên chưa thu xếp được. Sáng 5/9/2022, trong cuc phng vn hp vi báo chí Vit Nam, Đc s John Kerry, cu Ngoi trưởng M, cho biết Tng thng Biden hiđang khá bn vi các vđ nóng như xung đ Ukraine và căng thng vi Trung Quc nên chưa th sp xếp sang Vit Nam. Đc phái viên ca Tng thng M nói : "Tôi có th xác nhn Tng thng Biden đang rt mun thăm Vit Nam nhưng vn chưa có ngày c th được lên lch Ông y phi rt tp trung cho nhng vđ này (tc là vđ Ukraine và Trung Quc), nhưng tôi biết Tng thng rt mun sang thăm Vit Nam". Thế là đã rõ, trong hai ngà Hà Ni t 4  6/9, Đc s John Kerry đã hoàn thành s mnh ngoi giao tế nh. Lùi chuyến thăm ca Tng thng sao cho Vit Nam đng pht lòng ! T đu mùa hè, Vit Nam và M đã phi hp thúđy chuyến thăm ca Tng thng Biden trong năm 2022, nhưng như vy là chuyến thăđược mong đi s không din ra.

Tăng cường song phương lđa phương

Điu gì đã xy ra trong quan h song phương Vi M my tháng gđây ? Nhìn qua thì không có lý do chính tr nào nghiêm trng đ Hoa K phi lùi chuyến thăm ca Tng thng Biden. Chiu 30/8, Tr lý Ngoi trưởng Hoa K đc trách các vđ Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink trong bui tiếp Th trưởng Thường trc B Ngoi giao Nguyn Minh Vũ đã khng đnh "tm quan trng ca vic tiếp tc trao đi cp cao gia Hoa K và Vit Nam và ch đón k nim 10 năm quan h ‘đi tác toàn din Hoa Kỳ – Vit Nam vào năm 2023". Nếu quan sát t b ngoài dường như không thy gì đc bit. Th trưởng Nguyn Minh Vũ vđến Washington d Đi thoi Hoa K  Vit Nam v ChâÁ  Thái Bình Dương ln th 9. Theo Phát ngôn viên ca B Ngoi giao Hoa K, hai quan ch"đã trao đi v các vđ liên quan đến mi quan tâm chung ca hai nước trong vic thúđy hòa bình, đnh và thnh vượng trong khu vc Hai bên nht trí tái tham gia cuĐi thoi v ChâÁ  Thái Bình Dương ti Vit Nam vào năm ti". Trang Twitter ca Cc các Vđ Đông Á và Thái Bình Dương đăng mt bnh chp các thành viên hai đoàn tham gia cuđi thoi, đng thi dn li Tr lý Ngoi trưởng Kritenbrink nói rng "Vit Nam là mđi tác mnh m ca Hoa K và chúng tôi k vng m rng quan h hơn na".

Như VOA tiếng Viđã đưa tin, trước khi cuđi thoi din ra, Th trưởng Ngoi giao Hoa K Wendy Sherman hôm 29/8 đã có cuc gp riêng vi Th trưởng Thường trc B Ngoi giao Nguyn Minh Vũ, theo đó hai bên bày t mong mun làm sâu sc hơn na mi quan h song phương. Thông cáo ca Phó phát ngôn viên B Ngoi giao Hoa K Vedant Patel v cuc gp này cho biết rng"Th trưởng Ngoi giao Sherman và Th trưởng Ngoi giao Minh Vũ nhn mnh tm quan trng ca vic làm sâu sc hơn mi quan h Vi M và tm nhìn chung ca hai nước trong vic thúđy mt Khu vĐ Dương  Thái Bình Dương (IP) đnh và thnh vượng".Vào các lđi thoi trướđây, trên tinh thn hu ngh, thng thn, hai bêđã tho lun các vđ song phương, khu vc và quc tế cùng quan tâm.

Trong mt din biến khác liên quan đến hp tác M  Vit trong khu vc IP, thông báo t Người phát ngôn ca B Quc phòng M cho biết, Tiến Sĩ Ely Ratner, Ph tá B trưởng Quc phòng M đc trách an ninh khu vc IP, s đến Vit Nam trong nhng ngày ti. TS. Ratner s đếĐ và Vit Nam đu tháng nàđ "gia tăng hp tác gia Hòa K vi hai đi tác quan trng này trong vùng Đ Dương  Thái Bình Dương." Ti New Delhi, ông Ratner s đng ch trì cuđi tho"US-India 2+2 Intersessional Dialogue" ln th 6, cũng như tho lun v an ninh hàng hi cùng vông Donald Lu, Ph tá Ngoi trưởng M đc trách khu vc Nam và Trung Á. Sau đó, ông Ratner s đến Hà Ni, đng ch trì cuđi thoi v chính sách quc phòng hai nước, gi là "US  Vietnam Defense Policy Dialogue,nhm thc hin nhng bước m rng và gia tăng quan h toàn din vi Vit Nam.

Chuyếđi ca Ph tá B trưởng Quc phòng Ratner tái xác nhn s cam kết ca M làm vic vi các quc gia đi táđ chia s quan đim v mt không gian Đ Dương  Thái Bình Dương t do và rng m (FOIP). Ngoài ra, hôm Ch nht 4/9, B Ngoi giao Hoa K cũng va thông báo bà Bonnie Jenkins, Tr lý Ngoi trưởng M đc trách kim soát võ khí và an ninh quc tế, s đến Hà Ni vào gia tun này, trong chuyếđi ba nước Philippines, Vit Nam và Singapore t ngày 5  14/9. Vy là cùng vông Ratner, bà Jenkins và trướđó là ông John Kerry, trong na thi gian đu tháng 9 này, Hoa kỳ liên tđã/s có ti 3 đoàn cao cp thăm và làm vi Vit Nam. Tuy nhiên, các chuyến thăm ca hai ph tá, mt ca B trưởng Quc phòng và mt ca B trưởng Ngoi giao, k c chuyến thăm cĐc s Tng thng John Kerry v môi trường tt c đu nhn mnh đến hp táđa phương, bên cnh các mi liên h song phương M  Vit dường như đang b chng li.

"Rõ ràng, sòng phng… s gì !"

Vn theo trang mng Chính ph, liên quan đến chuyến thăm cĐc s Tng thng John Kerry, ngày 4/9 hai bên cùng nht trí phát trin quan h i tác toàn din" Vit Nam  Hoa K ngày càng thc cht, đi vào chiu sâu, đnh… cùng n lc hướng ti tm mc quan h mi khi điu kin thun li. Th tướng Phm Minh Chính hoan nghênh Hoa K tăng cường hp tác vi các nước, qua đó đóng góp tích cc hơn cho hòa bình, đnh, hp tác, phát trin ti khu vc. Vit Nam mong Hoa K s tiếp tc th hin cam kết mnh m đi vi ving h vai trò trung tâm ca ASEAN, quan h i tác chiến lược ASEAN  Hoa Kỳ" và quan h i tác Mekong  Hoa Kỳ"Đc phái viên John Kerry bày t vui mng được gp Th tướng Phm Minh Chính và cơn Chính ph Vit Nam v s đón tiếp trng th mi lông thăm Vit Nam. Đc phái viên Kerry tái khng đnh, Hoa K nht quán coi trng quan h i tác toàn din" vi Vit Nam, ng h Vit Nam đóng vai trò ch đng, thc cht ti khu vc và trong ng phó vi các vđ quc tế, trong đó có biếđi khí hu.

Nhưng dư lun li rt quan tâm ti nhng d kin nàđ hai nướ"hướng ti tm mc quan h mi khi thun li". Nhng điđược cho là thun ly c th s là gì ? C ch ln khách không bên nàđ cp chi tiết. Tuy nhiên, gii quan sáđu ch ra đượ"bí mt công khai" đó là, t chuyến thăm ca Phó Tng thng Kamala, phía M đã nhiu ln, qua nhiu kênh, c chính thc ln bán chính thc, kiến ngh vi Chính ph Vit Nam, gi là lúc hai nước nên nâng cp quan h i tác toàn din" hin nay lê"tm mc mi"  đó là quan h i tác chiến lược", hoc cao hơn na là i tác chiến lược toàn din", nhưng Hà Ni vn chưđáng. Trước khi Phó Tng thng Harris đến Hà Ni cui mùa hè năm ngoái, cu Th trưởng Ngoi giao và tng là Đi s Vit Nam ti Hoa K Phm Quang Vinh đã c võ cho vic nâng cp quan h Vi M"Quan h Vi M chc chđã  tđi tá c chiến lược", ông Phm Quang Vinh nói vi báo mng "Zing"  trong nước. "Ch còn là viđnh danh, đt tên sao cho đúng, cho tương xng vi tm quan h". Nói vy nhưng không phi vy ! Vit Nam vn né tránh, k c  cp cao.

Né tránh nâng c‘đi tác chiến lược nhưng Vit Nam vn hy vng đón Tng thng Biden. Trong khi Tng thng Hoa K đang có hàng loưu tiêđi vi cáđi tác và đng minh, mt chuyến thăm như vy, theo đánh giá t phía M, có th là chưa thích hp.

Nghch lý nói trên xut phát t s bt nht gđây ca Ngoi giao Vit Nam. Trêđt M, Th tướng Vit Nam tuyên b không chn bên, mà chn chính nghĩa. Tuy nhiên, theo Đi s Vinh, "Vit Nam không chn bên là đúng nhưng chưđ""Chúng ta không ch không chn bên mà còn phi chơđược vi tt c các nước ln và cáđi tác khác. Quan h gia Vit Nam vi M cn phđt trong bi cnh đó", ông Vinh nói vi báo trong nước. Gii quan sát chú ý đến quan đim này công Vinh. Nếu quan h Vi M "b" đt trong bi cnh y, nghĩa là nó phi chu s chi phi ca hai mi quan h ưu tiên cao hơn, là bang giao Vi Trung và quan h Vi Nga ! Vđà y, quan h Vi M có nguy cơ tr thành "con tin cý thc h" (hostage of ideology), cho dù ch nghĩa cng sn ngày nay không còn là cht keo kết dính ba đi tác này vi nhau.

Trong ý nghĩa này, các chuyến thăđã và s din ra cĐc s Kerry, ca cáông bà Ph tá Ratner và Jenkins trong thi gian đu tháng 9 có th coi là các chuyến viếng thăm rt quan trng đ chđà tt dc ca quan h Vi M.

Không đánh giá thp nguy cơ tt dc ca bang giao Vi M, YouTube Nhân Vit va có mt bình lun nóng đáng tham kho :"John Kerry thanh minh thanh nga ! L lý do tht ti sao Tng thng Biden không đến Vit Nam !YouTuber này phê phán b phn các nhà hoch đnh chính sách  Vit Nam nhân nhượng quá mc trước lp trường "thc gy bánh xe" ca Bc Kinh mi khi Hà Ni có đng thái xích li gn Washington. Xu hướng này có nguy cơ làm hng bang giao Vi M. Vit Nam cn t tháđ "rõ ràng, sòng phng…s gì !" vi Trung Quc. Câu nói này nguyên là ca Th tướng Phm Minh Chính "but ming" trước phòng làm vic ca Ngoi trưởng Blinken, nay đang tr thành "câu ca ming"  Vit Nam mi khi ai đó mun t rõ bn lĩnh kiên quyết trước mt hành đng mà mình cho là đúng đn và cn phi làm ngay.

Hoàng Trường

Nguồn : VOA, 08/09/2022