Phỏng Vấn Ông Nguyễn Gia Kiểng : Bầu Cử Tổng Thống Pháp 2022- Nước Pháp có thể lâm nguy!

Thảo luận cùng ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Hoàng Bách về tình hình bầu cử nước Pháp:

Nguồn: Người Việt Channel