Thảo Luận "Trump Thì Khuất Phục Putin, Biden Thì Đương Đầu?" - Hoàng Bách Channel

Thảo luận hàng tuần giữa ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân và ông Hoàng Bách. Những khó khăn và thách nước nội tại mà nước Mỹ đang đương đầu: