Di sản của Trump sau 4 năm cầm quyền

 

            Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng

+ Di sản của Trump sau 4 năm là có 400 ngàn người qua đời vì Covid19, mà người lãnh đạo không quan tâm

+ Trump cũng chịu trách nhiệm xúi giục bao loạn ngày 6/1/21, hủy bỏ các định chế ký kết quốc tế.

Nguồn : Hoangbach Channel, 21/01/2020