Vụ án Vạn Thịnh Phát – Tòa án sẽ xử thế nào? (Trân Văn)

 Phn 1

Ngoài bà Trương M Lan còn có 85 người na b truy t v nhiu ti khác nhau : "Tham ô tài sn""Vi phm quy đnh v hođng ngân hàng, hođng khác liên quan đến hođng ngân hàng"ưa hi l""Nhn hi l"...


                Trong Kết luđiu tra v á"xy ra ti Tđoàn Vn Thnh Phát, Ngân hàng SCB và cáđơn v, t chc có liên quan", Cơ quan Điu tra không ch bày ra s tùy tin vđáng ngi, vđáng ng khi din gii và áp dng pháp lut.

Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh va loan báo s đư"v án xy ra ti Tđoàn Vn Thnh Phát, Ngân hàng SCB và cáđơn v, t chc liên quan" ra xét x. Thi gian xét x d trù s kéo dài trong hai tháng (t 5/3/2024 đến 29/4/2024).

Ngoài bà Trương M Lan còn có 85 người na b truy t v nhiu ti khác nhau : "Tham ô tài sn""Vi phm quy đnh v hođng ngân hàng, hođng khác liên quan đến hođng ngân hàng"ưa hi l""Nhn hi l""Li dng chc v, quyn hn trong khi thi hành công v""Thiếu trách nhim gây hu qu nghiêm trng""Lm dng tín nhim chiếđot tài sn(1).

Trong s 85 b cáo ca v án va k có 15 tng là cán b Ngân hàng Nhà nước, ba tng là Thanh tra viên ca Thanh tra Chính ph, mt tng là Kim toán viên ca Kim toán Nhà nước.

Tòa án cung cp thông tin cho báo gii Vit Nam và c như nhng gì đã loan thì Cáo trng chng khác Kết luĐiu tra (Kết luận điều tra). Có nghĩa là nhng thc mc sau khi Kết luận điều tra lt ra ngoài vn còn nguyên ! Không rõ Tòán s x thế nào ?

***

Tòa án có b qua vic công an ngy to thông tin v bà Nguyn Phương Hng, c tình vi phm Khon 2, Điu 179 ca Bộ luật Tố tụng hình sự (ch đng khiến công chúng nhn biết sai v nhân thân b can) biến bà Hng t "Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tng Giáđc ph trách khi Tái thđnh Ngân hàng SCB" thành "Tr lý Tđoàn Vn Thnh Phát" khi loan báo vic tm giam bà Trương M Lan cùng vi năm người khác hđu tháng 10/2022 ? Đng phm trong v ngy to thông tin này còn có Ngân hàng Nhà nước và mc tiêu là đ la gt khách hàng ca SCB. Cũng vì vy mi xy ra s kin mà báo gii Vit Nam đã loan vào trung tun tháng 10 :Cui ngày 13/10/2022, ông NguyĐc Lnh - Phó giáđc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiu khách hàng, người dân sau khi nhđược thông tin tư vn, gii thích t đường dây nóng ca Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã yên tâm và gi tin li Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB). Cui ngày hôm nay lượng tin gi tr li ngân hàng SCB đt gn 12.000 t, tăng gđôi so vi hôm qua là 6.000 t đng(2).

Công an ch chu xác nhn bà Nguyn Phương Hng là mt trong nhng "lãnh đo ch cht ca SCB" và đã "chết vào ngày 9/10/2023, khi đã khi t b can" ti trang 15 ca Kết luận điều tra nhưng vn l đi chuyn ch hai ngày sau khi b tm giam bà Nguyn Phương Hng đt t. L nào vi phm Bộ luật Tố tụng hình sự cũng là "bin pháp nghip v" và đã là "bin pháp nghip v" thì không thành vđ, k c khi "bin pháp nghip vy xâm hđến lích chính đáng ca nhiu ngàn người là khách hàng ca SCB ?

***

Tòa án s x thế nào khi công an cho rng bà Đ Th Nhàn, Cc trưởng Cc Thanh tra Giám sát Ngân hàng ca Ngân hàng Nhà nước phm t"nhn hi l" (5,2 triu M kim) bđã "bao che, bưng bít cho các sai phm ca Trương M Lan và Ngân hàng SCB ; báo cáo các cp không trung thc, không đđ, sai lch kết qu thanh tra theo hướng gim nh sai phđ tđiu kin giúp cho Ngân hàng SCB tiếp tđược tái cơ cu, dđến Ngân hàng Nhà nước, chính ph không có đ thông tin, tài liđ ch đo x lý các sai phm ca Ngân hàng SCB, ngăn chn hành vi phm ti ca Trương M Lan và đng phm xy ra ti Ngân hàng SCB" (trang 216 Kết luận điều tra), song li cho rng ông Nguyn Văn Hưng, Phó Chánh thanh tra ca Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng ca Ngân hàng Nhà nước ch phm ti"li dng chc v quyn hn trong khi thi hành công v",du tính cht, mđ phm ti công Hưng nguy him hơn ca bà Nhàn, hu qu do hành vi phm ti công Hưng gây ra cũng nghiêm trng hơn ?

Ti sao đã xáđnh ông Hưng trc tiếp ch đo, giám sát công vic ca bà Nhàn : "Nguyn Văn Hưng vì v li, đng cơ mđích cá nhâđã ch đĐ Th Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra ; Nguyn Th Phng, Phó Trưởng đoàn và T Tng hp (Nguyn Tun Anh, Vũ Khánh Linh) xây dng d tho, chnh sa, hoàn thin các báo cáo Ngân hàng Nhà nước và chính ph, ni dung th hin không trung thc, không đđ v : Tình hình, thc trng tài chính yếu kém ca Ngân hàng SCB ; Che giu, không báo cáo v vi phm, sai phm ca Ngân hàng SCB, sai lch vi kết qu thanh tra, tđiu kin cho Ngân hàng SCB được tiếp tc thc hin các phương án tái cơ cu, dđến Ngân hàng Nhà nước, chính ph không có đ thông tin, tài liđ ch đo x lý các sai phm ca Ngân hàng SCB, ngăn chn hành vi phm ti ca Trương M Lan và đng phm xy ra ti Ngân hàng SCB", đã hng đnh ông Hưng nhn 139.000 M kim, mđích nhn tiđã gây ra hu qu y ht bà Nhàn nhưng hành vi công li không ph i là "nhn hi l" ?

C như Kết luận điều tra mô t thì ông Hưng mi là... nhân vt chính, bà Nhàn ch là ngườ"theo đóm ăn tàn" khi thc hin ch đo. Tòán s chp nhđ ngh truy t người tha hành t"nhn hi l" vi hình pht nm trong khung t "20 năm, tù chung thân hoc t hình" và nht trí xem nhân vt chính ch..."li dng chc v quyn hn trong khi thi hành công v",hình pht ch nm trong khung t "10 năm đến 15 năm" ? Chc gì ông Hưng nhn tiít hơn bà Nhàn ? Theo Kết luận điều tra, 139.000 M kim ch là "li khai" công Hưng !

****************************

Phần 2

Tương t, có ti 25 cá nhân là viên chc nhn tin, quà ca SCB trong khi thi hành công v đ làm sai chc trách hoc b qua không làm nhng chuyn phi làm, song có by người (ba ca Kiểm toán Nhà nước, ba ca Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng thuc Ngân hàng Nhà nước, mt ca Thanh tra Chính phủ) được công an b qua "không xem xét trách nhim hình s".


                               Tng hành dinh Vn Thnh Phát ti Sài Gòn.

Bt thường trong vic xáđnh ti phm không ch xy ra gia bà Đ Th Nhàn - Cc trưởng Cc Thanh tra Giám sát ngân hàng và ông Nguyn Văn Hưng - (Phó Chánh thanh tra ca Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng.

Tuy hành vi ca nhiu viên chc cao cp trong Ngân hàng Nhà nước y ht như bà Nhàn và gây ra hu qu không khác gì hành vi ca bà Nhàn nhưng h cũng ch được xáđnh là đã phm ti"li dng chc v quyn hn trong khi thi hành công vnhư ông Hưng.

Ti trang 242 và 243 Kết luận điều tra, công an nhđnh như thế này v hành vi phm ti ca cáông Nguyn Văn Dũng (Phó Giáđc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ca Ngân hàng Nhà nước), Võ Văn Thun (Phó Chánh Thanh tra ph trách Thanh tra Giám sát Ngân hàng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ca Ngân hàng Nhà nước), Phan Tn Trung (Phó Chánh Thanh tra ph trách Thanh tra Giám sát Ngân hàng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ca Ngân hàng Nhà nước), Nguyn Tín (Phó phòng Thanh tra hành chính, Gii quyết khiếu ni, t cáo và Phòng chng tham nhũng, Cc Thanh tra Giám sát Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thuc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước) và bà Nguyn Th Phi Loan (Phó Chánh Thanh tra ph trách Thanh tra Giám sát Ngân hàng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ca Ngân hàng Nhà nước) : "Nguyn Văn Dũng, Võ Văn Thun, Phan Tn Trung, Nguyn Th Phi Loan, Nguyn Tínvi vai trò là lãnh đo Cc 2, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Giám sát Ngân hàng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và T trưởng T Giam sáđã