Một vài ngộ nhận về Chiến tranh Việt Nam từ phía Hoa Kỳ (Đỗ Văn Phúc)

Vào giai đon sau cùng t 1972 đến 1975, quân vin b ct thê thm. Cui năm 1974 coi như binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa không có đ đn các loi ; phi cơ, xe c không đ xăng du ; trong khi Bc Vit chuyn vào Nam hàng chc sư đoàn vi s tiếp tế vũ khí đn được vô hn t Liên Xô và Trung Cng. Có nhng s tht không nên phi nói ra, vì s làm pht lòng rt nhiu người khác trong đó có các bn ca chúng ta, nht là thi gian đã qua quá lâu. Nhưng chng đng đng vì không th đ cho nhng s tht b chôn vùi, xuyên tc mà nn nhân là nhng người lính Việt Nam Cộng Hòa tng chu quá nhiu cay đng, kh nhc trong chiến tranh cũng như sau đó. H đã đ máu, hy sinh cuc đi mình cho t quc và dân tc ; thì nay không lý do gì đ h c b nhng k t tôn và nng óc kỳ th tiếp tc xúc phm.

vnwar1

Chúng tôi không rõ nhng người lính M trước khi lên đường sang Vit Nam đã được dy nhng gì v lch s, phong tc, ngôn ng Vit Nam, hay ch vài điu căn bn va đ đ tiếp xúc mà thôi. Vì thế, do s thiếu hiu biết v lch s Vit Nam, nht là v chiến tranh Vit Nam, mà đã dn đến nhng ng nhn quá đáng trong qun chúng Hoa Kỳ, th hin qua phim nh, sách báo, các bài thuyết trình, các câu đi thoi trên truyn thông xã hi (mà gn đây chúng tôi phi đương đu). Đây là điu mà đi đa s người M – ngay c nhng cu quân nhân tng tham chiến ti Vit Nam – đã hiu sai. Theo h :

- Cuc chiến Vit Nam là gia nước M và Vit Nam (b quên s hin din và vai trò chính ca Vit Nam Cng Hòa và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa)

- Nếu có nơi nào nhc đến Vit Nam Cng Hòa thì đa s là vu khng, m l Việt Nam Cộng Hòa nào là tham nhũng, vô tài ; Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì hèn nhát, không chu đánh nhau, b chy trước đch quân…

Trước hết, chúng ta phi xác đnh li tính cht tht s ca cuc chiến.

Cuc chiến tranh Vit Nam là gia min Nam, Vit Nam Cng Hòa theo chế đ dân ch t do, chng li s xâm lăng ca min Bc, Vit Nam Dân Ch Cng Hòa theo chế đ cộng sản. Nhìn rng hơn trong bi cnh cuc chiến tranh lnh sau Thế Chiến th Hai, đó là cuc chiến gia thế gii t do mà Hoa Kỳ đng đu chng li s bành trướng ca cộng sản quc tế do Liên Xô cm đu.

– Người Vit đã chiến đu chng cộng sản t khi H Chí Minh và Mt Trn Vit Minh l din là cộng sản. C Tng thng Ngô Đình Dim là người quc gia chân chính. Ông chng chế đ thc dân ca Pháp, khước t hp tác vi Nht và không chu cng s vi H Chí Minh dù được ông H mi tham gia.

– T ngày thành lp nn Cng Hòa Vit Nam năm 1955, thế trn Quc Cng đã thành hình. C Tổng thống Dim đã không đng ý ch trương ca Hoa Kỳ là dùng chiến tranh quy ước đ chng li cuc chiến du kích ca cộng sản. Tổng thống Dim mun áp dng li đánh du kích ca Anh mà đã thành công  Malaysia nhưng Hoa Kỳ c ép Việt Nam Cộng Hòa phi hun luyn và t chc quân đi theo khuôn mu quân đi nhà giàu ca M. Tướng John O’Daniel, người cm đu Phái bộ Vin tr và C vấn Hoa Kỳ (MAAG) trng trn tuyên b "Ai chi tin, người đó ch huy" (Who pays, gives orders). C Tổng thống Dim đã không mun Hoa Kỳ đưa quân chiến đu vào Việt Nam vì mun bo v chính nghĩa và nn đc lp ca quân dân min Nam, không đ cho cộng sản có cơ hi tuyên truyn trong dân chúng v cuc chiến tranh chng M.

Trong giai đon t 1955 đến 1963, min Nam phát trin vượt bc va v kinh tế xã hi, va v xây dng dân ch. Phía người M phê phán chính quyn Tổng thống Dim mt cách ch quan và phiến din khi h đem tiêu chun ca nước M là mt quc gia có mt th chế dân ch n đnh nht hoàn cu và nn văn minh vt cht cao đ đ so sánh vi mt nước có xã hi và nn chính tr c truyn, mi giành li đc lp, và đang trong giai đon đu tiên ca s xây dng và phát trin. Đó là hai li lm nghiêm trng ca M v chiến lược quân s và chính tr  Vit Nam lúc ban sơ.

Do đó, Hoa Kỳ đã nhìn c Tổng thống Dim như mt tr ngi cho chính sách ca h. Tổng thống Kennedy đã thuê đám tướng tá phn phúc lt đ chế đ Đ Nht Cng Hòa và thm sát anh em c Tổng thống Dim. Biến c 1 tháng 11, 1963 đã đưa min Nam vào mt giai đon hn lon nghiêm trng, to cơ hi cho Cng quân phát tri nông thôn và gây r thành th. Vic này to ra duyên c đ Hoa Kỳ đưa 500 ngàn quân chiến đu vào min Nam năm 1965. Vào tháng 4, 1964, phng trước tuyên b ca Thượng nghị sĩ Wayne Morse, Bộ trưởng Quc phòng McNamara nói vi báo chí rng "Theo tôi, đây là mt cuc chiến rt quan trng, và tôi rt sung sướng được gn lin vi nó và s làm bt c điu gì đ chiến thng". Ri khi đến thăm vùng Phi Quân S  Bến Hi, ông ta đã ngo ngh tuyên b : "Chúng ta s  li đây cho đến ngày chiến thng".

Sau by năm vi 500 ngàn quân trang b vũ khí ti tân, vi mt Không lực và Hi lực hùng hu nht thế gii, Hoa Kỳ thy không th thành công, nên đã phi rút quân. Tổng thống Nixon đ ra cái gi là "Vit Nam hóa chiến tranh" đ trao li trong trách cho Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó, đ phi tay hoàn toàn, Hoa Kỳ đã ép buc Việt Nam Cộng Hòa phi ngi vào bàn Hi ngh Paris đ ký vi phe Cng mt hòa ước bt tương xng. Hoa Kỳ rút lui hoàn toàn và gi đó là mt gii pháp là "Hòa bình trong danh dự". Thế là thế nào ? Không mun thng hay không th thng ? B cuc, rút lui trong mt cuc chiến thì còn danh d ni gì ?

Hoa Kỳ, vi sc mnh vô song, tng v vang chiến thng trc Đc Ý Nht, đã có th chiến thng Việt Cộng d dàng. Nhưng h đã c tình hay vô tình đ vut nhiu cơ hi. H đánh không quyết thng mà rt nhiu ln dng l giai đon quyết lit nht, đ thi gian cho đch phc hi. Hoa Kỳ trong sut 21 năm có m min Nam, đã không có mt chính sách và chiến lược nht quán. H thay đi chính sách tùy nhu cu tranh c và áp lc qun chúng mi bn năm mt gia các ng c viên Cng Hòa và Dân Ch. S ra đi ca chiếc máy TV trong phòng khách mi gia đình người M đã gây ra kinh hoàng cho dân chúng khi nhìn thy hình nh chết chóc ca con em mình xy ra mi ngày  chiến trường. Đi quân báo chí bt lương tha h xuyên tc bóp méo tin tc đ to áp lc. Hai tnh do Eddie Adams chp v Tướng Loan bn chết tên Việt Cộng Nguyn Văn Lém và Nick Ut chp cnh em bé Kim Phúc b cháy vì bom la ca phi cơ Quân lực Hoa Kỳ đã như hai can xăng đ thêm vào đám cháy ca phn chiến.

T năm 1972 đến 1975. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phi nhn hành quân trong mt lãnh th mà trước đây có mt các sư đoàn Việt Nam Cộng Hòa và thêm hàng chc sư đoàn, l đoàn ca M. Mt ví d : Sư đoàn 5 B binh vi quân s khong 10 ngàn binh sĩ, phi gánh mt vùng hành quân trước đây là ca chính h cng vi gn hai sư đoàn M (một phn Sư đoàn 25 Hoa Kỳ, mt L đoàn Không kỵ, và Sư đoàn 1 Bộ binh Hoa Kỳ mà quân s trang b xem như gp đi Sư đoàn 5 B binh ca Vit Nam). Các đơn v phi dàn mng ra trong vùng rng rm ca ba tnh Bình Dương, Bình Long, và Phước Long.

Cn nhc li là trong giai đon trước 1968, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ch được trang b các vũ khí li thi, thng dư sót li ca Thế chiến th Hai ; trong khi Cng quân đã có vũ khí ti tân t Liên Xô và Trung Cng. Súng trường Garant M1 làm sao so vi tiu liên AK-47 ca Tip Khc ; Đi bác 155 ly ch bn khong 15 cây s, trong khi tm bn ca đi bác 130 li xa ti 30 cây s, súng ci 61 ly và 82 li ca Việt Cộng có th xài đn 60 li và 81 li ca chúng ta, xe tăng M-41 làm sao chi vi T-54 ? Không quân Việt Nam Cộng Hòa tuy được đánh giá vào hàng th sáu trên thế gii, Hi quân Việt Nam Cộng Hòa mang tiếng là đng hàng th nh Đông Nam Á. Nhưng có th hng cao là nh  lượng vi hơn 200 phi cơ đ loi và 1500 chiến thuyn các c. Còn v phm cht thì rt kém. Ngoài F-5E là loi phn lc chiến đu Hoa Kỳ sn xut cho các đng minh, các loi phi cơ khác đu thuc đi cũ nht (series A hay B) ; tàu chiến thì chn t nghĩa đa tàu (junk yards) ri sơn phết li và gn mt s trang b căn bn. Thế là oách lm so vi các nước nh xung quanh.

Vào giai đon sau cùng t 1972 đến 1975, quân vin b ct thê thm. Cui năm 1974 coi như binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa không có đ đn các loi ; phi cơ, xe c không đ xăng du ; trong khi Bc Vit chuyn vào Nam hàng chc sư đoàn vi s tiếp tế vũ khí đn được vô hn t Liên Xô và Trung Cng. Hoa Kỳ đã bước, không can thip như trong các văn thư ca Tổng thống Nixon gi Tổng thống Nguyn Văn Thiu khi ông Thiu buc lòng chp nhn ký Hòa ước Paris !

Bây gi, người M quay ra trút s tht bi ca h lên đu Việt Nam Cộng Hòa, t chính quyn đến quân đi ! Người M, vi tính t tôn, coi các dân tc khác là kém ci. H đã nói đến người Vit Nam là bn "little bastards", nhc m vi tiếng lóng "bn gooks","bn khó dy !".

Nhng bng chng cho thy h đã làm ngơ v các đóng góp tích cc ca quân sĩ Việt Nam Cộng Hòa như :

- Khi viết hay làm phim v trn Khe Sanh, h không h nhc đến s có mt ca Tiu đoàn 37 Bit Đng Quân Việt Nam Cộng Hòa đã cùng h chiến đu sut thi gian b vây hãm, tn công.

- Khi viết hay làm phim v trn tái chiếm c đô Huế, h ch phô trương hình nh người lính Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ mà không h có mt hình nào v nhng người lính Thủy quân lục chiến, B binh Việt Nam Cộng Hòa .

- Khi viết và làm phim The Hamburger Hill, h đã tiếm đot công trn ca Quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi vinh danh tiu đoàn 3/187 thuc Sư đoàn 101 Nhy Dù M đã chiếm ngn đi đy máu và tht băm. Nhưng tài liu ca B T Lnh M ti Vit Nam (bn báo cáo ngày 22 tháng 5, 1969 ca Đi tá Wilson C. Harper) đã xác nhn đơn v đu tiên đt chân lên đnh đi Đng L Đng p Bia – tc đi 937 trên bn đ quân s – là Tiu đoàn 2 thuc Trung đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa.

Nhng trn đánh long tri l đt ca Việt Nam Cộng Hòa đã b người M làm ngơ không h nhc ti. Ví d :

- Trn đi thng Tết Mu Thân năm 1968 thì b h bóp méo là tht bi vì cho rng phía Việt Nam Cộng Hòa đã không tiên liu cuc tng tiến công ca Việt Cộng,

- Trn t th An Lc ca B binh, Nhy dù, Bit Đng Quân (mt chi sáu) trong hai tháng t tháng 4 đến cui tháng 5, 1972,

- Trn t th Tng Lê Chân ca Tiu đoàn 92 Biệt Động Quân (mt chi chín) trong hơn mt năm rưỡi,

- Trn tái chiếm C Thành Qung Tr ca Thủy quân lục chiến Vit Nam năm 1972,

- Trn Sa Huỳnh ca Trung đoàn 6 Bộ binh vân vân.

Ngay v Trung tá Iceal Hambleton – sĩ quan không hành trên chiếc EB-66 – b bn rơ phía nam vùng Phi Quân S  Qung Tr mùa hè năm 1972, sau hàng lot hành quân cu nn tht bi vi thêm năm phi cơ b bn rơi và gn 20 lính M b bn chết, b bt làm tù binh ; cui cùng ông được Đi úy Thomas Norris và H sĩ Nguyn Văn Kit thuc đi Người Nhái cu thoát khi vòng vây tìm ca c ngàn quân thù. Khi làm cun phim truyn v cuc cu thoát này, anh Kit không h được nói ti dù anh đã được thưởng huy chương Navy Cross, là loi huy chương cao nht ca Hi Quân M dành thưởng cho người ngoi quc. Trung tá Hambleton, có l do tính t cao, kỳ th cũng chng h nhc ti mt người lính Vit Nam nh bé đã cu mng mình.

Người quân nhân M đến Vit Nam theo tiêu chun mi vòng (tour) là mt năm, xong s v li M. Sau đó, có th tình nguyn thêm mt vài vòng khác. Trong mt năm  Việt Nam phi qua giai đon processing mt chng 1 tun, h cũng hưởng 15 ngày phép  các trung tâm du lch. Ch có 10 phn trăm tng s quân nhân M  Vit Nam là ra chiến trường. Như thế, trong s 2,7 triu quân nhân M tham gia toàn cuc chiến, thì có 270 ngàn là lính tác chiến.  mc quân s cao nht là 363 ngàn binh sĩ M trong năm 1969, ch có 36 ngàn là  chiến trường.

Th so vi mt triu quân Việt Nam Cộng Hòa dưới c, thì ch có chng khong 150 ngàn quân tác chiến (thêm vài trăm ngàn nếu tính luôn Đa Phương Quân và Nghĩa Quân). Thanh niên Vit Nam t khi vào lính  đ tui 18 (tình nguyn hay quân dch) thì coi như không thy ngày v. Quân nhân các đơn v tác chiến ch v khi t trn hay b thương nng. H chiến đu trin miên trong hoàn cnh ăn ung kham kh và ni khó khăn v kinh tế gia đình ; cm c trong 20 năm chiến tranh thì phi nói là quá phi thường, dũng cm mà chc người lính Hoa Kỳ hay các đng minh khác s không th nào cam chu ni.

Chúng tôi phi lên tiếng đ ly li danh d cho người lính Việt Nam Cộng Hòa, dù đôi khi phi nói thng nhng điu có th mt lòng các bn M có s hiu biết trung thc. Như như Chúa Jesus tng nói khi mt đám đông đòi ném đá mt ph n phm trng ti ngoi tình : "Ai là người chưa h phm ti thì hãy ném đá người đàn bà này" ("Let him who is without sin among you be the first to cast a stone at her", New TestamentBook of John 8.7). Chúng tôi cũng mun nhn ti các anh M t tôn, đy óc kỳ th rng : "Nếu anh chưa h nếm mùi chiến trường thì anh hãy câm mm li, vì anh không đ tư cách đ phê phán chúng tôi".

Đ Văn Phúc

Nguồn : VNTB, 15/07/2022