Cuối cùng ông Trương Quốc Cường cũng phải hầu tòa

Không rõ vì sao Thanh tra Chính ph đã chuyn Kết lun thanh tra v trách nhim ca Cc Qun lý Dược cho Ủy ban Kiểm tra ca Ban chấp hành trung ương đng t 9/2019 nhưng nơi này đ đó và không nói gì ?

hautoa0

Trương Quc Cường ti tòa án. (Hình : Danh Trng)

Cui cùng, ông Trương Quc Cường  Th trưởng B Y tế b khi t vì "thiếu trách nhim gây hu qu nghiêm trng" hi đu tháng 11 năm ngoái (1) mi hu tòa (2).

Vic truy cu trách nhim hình s ca ông Cường cùng vi mt s viên chc ca Cc Qun lý Dược thuc B Y tế trong v Công ty VN Pharma "buôn bán hàng gi là thuc cha bnh" cho thy, "phòng - chng tham nhũng tiêu cc" đ "chnh đn đng" chng khác gì đng tiếp tc điu chnh đng h sp hết pin.

***

Scandal VN Pharma được phép nhp thuc tr ung thư gi vào Vit Nam bùng lên hi gia thp niên 2010. Vài năm sau nhng cá nhân là ch hoc nhân viên hu trách ca VN Pharma mi b khi t vì "buôn lu" và "làm gi con du, tài liu ca cơ quan t chc". Tháng 8/2017, Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đưa v án này ra xét x sơ thm ln th nht.

Đến tháng 9/2017, Vin Kim sát Cp cao ti Thành phố Hồ Chí Minh đ ngh xem xét li toàn b v án : VN Pharma không "buôn lu" mà "buôn bán hàng gi là thuc cha bnh". Phía kim sát cũng cho rng cn làm rõ trách nhim ca Cc Qun lý Dược và khon hoa hng mà VN Pharma đã chi.

Tháng 10/2017, Tòa án Cp cao ti Thành phố Hồ Chí Minh đưa v án ra xét x phúc thm ln th nht và tuyên b hy toàn b bn án sơ thm đ điu tra li.

Tháng 7/2019, các b cáo trong v VN Pharma b truy t vì "buôn bán hàng gi là thuc cha bnh".

Tháng 9/2019, Thanh tra Chính ph Vit Nam chuyn kết lun thanh tra v trách nhim ca Cc Qun lý Dược trong scandal Pharma cho y ban Kim tra ca Ban chấp hành trung ương đng đ xem xét, x lý theo thm quyn đi vi nhng đng viên thuc din B Chính tr, Ban Bí thư qun lý (3).

Cũng trong tháng 9/2019, Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đưa các b cáo trong v VN Pharma "buôn bán hàng gi là thuc cha bnh" ra xét x sơ thm ln th hai.

Tháng 5/2020, Tòa án Cp cao ti Thành phố Hồ Chí Minh đưa v án VN Pharma ra xét "buôn bán hàng gi là thuc cha bnh" ra xét xphúc thm ln th hai và tuyên b giũ nguyên hình pht mà tòa án cp sơ thm đã tuyên. Hai người b cáo buc là chính phm, mt bpht 20 năm tù, mt b pht 17 năm tù, mười người còn li b pht t 12 năm tù đến ba năm tù.

Hai ln điu tra (ln đu v "buôn lu", ln sau v "buôn bán hàng gi là thuc cha bnh") và ba ln xét x (sơ thm ln th nht, phúc thm ln th nht, sơ thm ln th hai) ch có các cá nhân là ch hoc làm vic cho các công ty tư nhân, bt k nhiu người thuc nhiu gii, k c các ngành hu trách (Kim sát, Thanh tra...) cho rng không th b qua trách nhim ca nhng viên chc  Cc Qun lý Dược. Mt tháng sau khi Hi đng xét x sơ thm ln th nht công b bn án, công an Vit Nam mi khi t v án "thiếu trách nhim gây hu qu nghiêm trng" và "li dng chc v quyn hn trong khi thi hành công v" xy ra  Cc Qun lý Dược và gi đó là "giai đon hai".

Tuy nhiên ch có mt cu Cc phó, mt cu Trưởng phòng, mt Phó phòng ca Cc Qun lý Dược b truy cu trách nhim hình s...

Thế còn lãnh đo cao nht  ông Trương Quc Cường thì sao ? Ông Cường không ch vô s mà còn thăng tiến vng vàng hơn. T v trí Cc trưởng Cc Qun lý Dược, ông Cường được chn làm Th trưởng Y tế hi tháng 11/2016 lúc ông Nguyn Xuân Phúc làm Th tướng. Bt kdư lun v vai trò ca ông Cường trong v VN Pharma "buôn lu" ri "buôn bán hàng gi là thuc cha bnh" thế nào, ông Cường vn ngi rt vng vàng  v trí Th trưởng Y tế. Thm chí khi v trí Th tướng thay đi, ông Phm Minh Chính thay ông Phúc làm Th tướng (tháng 4/2021) thì ông Cường vn yên v dù công an đã xác đnh Cc Qun lý Dược thi ông Cường lãnh đo có vn đ nghiêm trng phi điu tra...

***

Không rõ vì sao Thanh tra Chính ph đã chuyn Kết lun thanh tra v trách nhim ca Cc Qun lý Dược cho Ủy ban Kiểm tra ca Ban chấp hành trung ương đng t 9/2019 nhưng nơi này đ đó và không nói gì ? Sau khi ông Cường b khi t (11/2021), B Chính tr vàBan Bí thư mi ngi xung đ tính s vi ông Cường (khai tr khi đng). Tháng sau (12/2021) ông Cường mi b tng giam và thêm hai tháng na, ông Cường mi b cách chc Th trưởng Y tế ! So c quy đnh ca đng ln lut pháp hin hành, rõ ràng "phòng – chng tham nhũng, tiêu cc" ging như ngu hng và tùy tình thế ch không theo tiêu chí nào c ! "Chnh đn đng" mà như thế thì có khác gì chn "chơi" đng h sp hết pin ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 14/05/2022

Chú thích :

(1) https://baochinhphu.vn/khoi-to-bi-can-doi-voi-thu-truong-bo-y-te-truong-quoc-cuong-102303342.htm

(2) https://thanhnien.vn/cuu-thu-truong-truong-quoc-cuong-cung-13-dong-pham-duoc-ap-giai-toi-toa-post1457651.html

(3) https://www.vietnamplus.vn/chuyen-ket-luan-thanh-tra-vu-vn-pharma-sang-uy-ban-kiem-tra-trung-uong/595594.vnp