Thảo Luận Người Việt Channel: Nền Dân Chủ Hoa Kỳ Đang Bị Thử Thách

Giới thiệu các bạn thảo luận cùng ông Hoàng Bách, ông Đinh Xuân Quân và ông Nguyễn Gia Kiểng. Chủ đề về sự xuống cấp của nền dân chủ Hoa Kỳ, sai lầm của chủ nghĩa neo-liberalism trong những thập niên gần đây: