"Văn hóa từ chức"- Không khả thi, vì sao ? (Võ Văn Tạo)

Th nht, ti sao quan chc nước ngoài hay t chc khi dính bê bi, hay không hoàn thành nhim v gì đy ? Vì nhng nước có đa nguyêđđng, t do báo chí, t do ngôn lun... mà quan chc cm quyn làm không tt thì ngoài danh d, nếu h không t chc thì s nh hưởng đến c đng ca h. Khi có s cnh tranh thì đng cm quyn có quan chc bê bi mà không t chc thì h s dân s không bu cho đng đó na.


Thiếu văn hóa tự giác...

Ông Nguyn Tiến Dĩnh - nguyên Th trưởng B Ni v khi tr li báo chí Nhà nước hôm 29/11 cho rng, văn hóa có vai trò hết sc quan trng đi vi mi mt trong đi sng cũng như trong Đng. Theo ông Dĩnh vì, ngoài năng lc chuyên môn v chính tr, t chc thì vđ văn hóa cũng rt quan trng. Trong đó có c văn hóa lãnh đo, li sng, cách ng x ca cán b, công chc và c văn hóa t chc.

Tr li RFA t Nha Trang hôm 29/11, nhà báo Võ Văn To nhđnh :

"Hin nay các cơ quan cĐng và Nhà nước Việt Nam h r lên phong trào xây dng văn hóa t chc. Cm t văn hóa t chc cũng hơi l lm mt chút, nó mi xut hin trên báo chí Nhà nước Vit Nam vài năm nay. Nhưng theo tôi hiu thì dùng t văn hóa cho cm t đó thì cũng không tht s hp lm... Mun người có chc có quyn mà t chc thì mình phi xây dng làm sao đ th nht là h t giác, h nghĩ danh d ca bn thân h là cao hơn tt c, lòng t trng đ khi h không hoàn thành nhim v hay b công chúng chê trách nhiu quá thì h t giác xin t ch c".

Theo nhà báo Võ Văn To, ý ca nguyên Th trưởng B Ni v - Nguyn Tiến Dĩnh và mt s lãnh đĐng và Nhà nước Vit Nam là hy vng vic t chc này là mt bướđt phá đ h nâng cao cht lượng đi ngũ quan chc ca h... nhưng nhà báo Võ Văn To cho rng, mong muđó khó kh thi. Ông To phân tích :

"Th nht, ti sao quan chc nước ngoài hay t chc khi dính bê bi, hay không hoàn thành nhim v gì đy ? Vì nhng nước có đa nguyêđđng, t do báo chí, t do ngôn lun... mà quan chc cm quyn làm không tt thì ngoài danh d, nếu h không t chc thì s nh hưởng đến c đng ca h. Khi có s cnh tranh thì đng cm quyn có quan chc bê bi mà không t chc thì h s dân s không bu cho đng đó na. Lý do th hai, quan chc nước ngoài không có quyn li cá nhân như quan chc x s đc tài như Việt Nam hin nay. Ví d khi có chc v t xã tr lên huyn, thành ph... chưa nóđến trung ương thì b ng lc khng khiếp, chưa nóđến thu nhđen t hi l. H tiếc bng lc nên không mun t chc, như v Th trưởng Phm Qúy Ng ch mt ln nhn hi l ca bà Trương M Lan đã là 500 ngàn USD, hay v AVG ông nào ông nđu nhn my triđô".

Bà Trương M Lan mà nhà báo Võ Văn To nhđến là mt n doanh nhân người Vit gc Hoa, Ch tch Hđng qun tr Tđoàn Vn Thnh Phát. Bà đã b cáo buc hi l khong 500 ngàn USD cho Thượng tướng Phm Qúy Ng, Th trưởng B Công an đ lót tay cho vic chuyđi công năng mđích s dng khu đt Cng Nhà Rng- Khánh Hi, qun 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Còn v AVG thì liên quan đếông Nguyn Bc Son  cu B Trưởng B Thông tin  Truyn thông. Ông này b cáo buc nhn hi l ba triu 900 ngàđô la M trong thương v Tng công ty Vin thông MobiFone mua 95% c phn Công ty nghe nhìn Toàn Cu AVG do ông Phm Nht Vũ làm Ch tch. Trong v này, ông Trương Minh Tu nguyên B Trưởng B Thông tin  Truyn thông cũng đã nhn t ông Vũ 200.000 đô.

Tr li vi phát biu công Nguyn Tiến Dĩnh hôm 29/11, ông này còn cho biết, có nhiu trường hp khi đ cđến vic t chc, nhng lãnh đo vướng vi phđu nói h còn phi thc hin chc trách, nhim v do Đng phân công. Điu đó có nghĩa là h có lý do đ tiếp tc duy trì v trí ca mình, không t b quyn lc sn có.

Nhìn nhn v vđ này, nhà báo Võ Văn To nói tiếp :

"Tôi không hiu vì sao Đng Cng sn Việt Nam li quy đnh tuyđi chp hành cp trên phân công nhim v. H coi chuyđó quan trng lm, nếu anh t chc là anh chng đi, không chp hành s phân công... Công tác t chc trong Đảng cộng sảnVN kht khe trong chuyđy lm nên người ta ngi t chc. Bây gi ra quy đnh s 41 v khi nào t chc, khi nào min nhim thì tôi cho rng đó cũng là bước tiến nhưng không ln. Vì h đã b ngm sâu vào máu, bng lc không b được. Tt nhiên khi ra quy đnh nào thì nhng người vì hoàn cnh cá nhân hay danh d mà xin t chđược ci mt bước, nhng người này không b đánh giá là kéý thc k lut na... Vì dưới chế đ này, mt người b đánh giá kéý thc k lut thì con cháu cũng khó ngóđu lêđược.... Đy là nhng lý do đ người ta ngi t chc".

Và, thiếu nền hệ thống giá trị xã hội

Vài năm gđây, nhiu bit ph ca quan chc cán b b báo chí phanh phui như bit ph Yên Bái ca Giáđc s Tài nguyên và Môi trường - ông Phm S Quý, hay bit ph song sinh công NguyĐc Vượng bí thư huyn Duy Tiên, Hà Nam, và bit ph bng g công Khng Trung-Chi cc trưởng Chi cc Kim lâm Qung Tr... Dư luđt câu hi, tiđâđ h xây bit ph như vy ?

Hay nhiu v vic liên quan đến cán b quan chc cp cao có li sng thiếu gương mu như v vic v B trưởng Công thương Trn Tun Anh được xe công ra tn sân bay đón. S v ông Nguyn Bá Cnh, Thành y viên, Phó Trưởng Ban Thường trc Ban Dân vn Thành Đà Nng b thi hành k lut cách tt c chc v trong Đng vi lý do đượđưa ra vì ông Cnh ngoi tình, vi phm phm chđđc, li sng, vi phm lut hôn nhân và gia đình. Và mđây nht là nghi vn hiếp dâm cp dưới ca mt v bí thư huyđo Cô Tô- Qung Ninh cũng khiến dư luđt vđ v qui đnh"li sng gương m u" trong hàng ngũ lãnh đo Việt Nam