Việt Nam "hát" giai điệu nào tại các Thượng đỉnh ? (Đinh Hoàng Thắng)

ASEAN mt mt vn mun tôn trng nguyên tc không can thip vào ni b Myanmar, nhưng mt khác, ASEAN cũng nhn thc cuc chính biến ti Myanmar đã và s có có nh hưởng lâu dài ti khu vc. Điu này cho thy ASEAN điu chnh là do b áp lc, ch chưa phi thay đi thc s trong não trng. Do đó, nhìn v tương lai, ASEAN vn s còn tiếp tc b "phân thân" .

Các hi ngh cp cao ASEAN t 26  28/10 là chưa có tin l. Th nht, hơn na thế k qua, lđu tiên, các nướĐông Nam Á thc hiđược công th"10-X", chín nhà lãnh đo ca khi vn quyếđnh nhóm hp sau khi "loi" mt thành viên ra kh"cuc chơi". Th hai, Tuyên b ca Ch tch ASEAN năm nay v BiĐông có nhiu tiến b hơn các năm trướđây. Th ba, k t ngà"Liên minh tay ba" Úc-Anh-M thành lp (15/9/2021), lđu tiên mt s nước ASEAN đã xác nhn lp trường công khai v Hiđnh AUKUS. Th tư, t 2017 đến nay, đây cũng là lđu tiên, mt Tng thng M ng"face-to-face", dù ch qua video, vi chín nhà lãnh đo ASEAN. Ti c bn ct mc này, Th tướng Vit Nam Phm Minh Chính đu phát biu trước cáđng nhim, th hin s ng thun" ca Hà Ni v các ch d"bước chuyn"  cho dù chưa th kết lun là đã "xoay trc"  cĐng Cng sn Vit Nam. Nếu không đượ"cp phép"ông Phm Minh Chính đã không có các phát biu tương đi mch lc như thế v BiĐông và ch đng đ xut hai sáng kiến [1].

Bước chuyển hay xoay trục ?

Trên lý thuyết, công th"10-X", hay "ASEAN-X" không phi là điu chưđược biết ti bao gi. T khá lâu, các nhà nghiên cđã nhìn thy trước các hn chế c"phương cách ASEAN" và đ ngh thay thế phương cách y bng nguyên tc ly quyếđnh theo đa s. Cuc khng hong Myanmar, qua các cuc hp Cp cao ln th 38 và 39, đã có tác đng tích cc, cng c s nht trí ca ASEAN v Myanmar  mđ cn thiết. Nhiu nước thành viêđã nêu lên lp trường ca mình mà trướđây chưa tuyên b rõ ràng. ASEAN đã thc thi được m"nhim v kép". Va gii cu Myanmar va gii cu chính mình. Điu chưa có tin l là "ty chay" được Myanmar (10-X), nhưng ASEAN đng thi cũng tuyên b chiếc ghế b trng ti Hi ngh là do Myanmar t chi, ch không ph i do ASEAN ngăn cn. Aaron Connelly, mt nhà phân tích t Vin Nghiên cu Chiến lược Quc tế (IISS) đã nhđnh, đng thái không mi th lĩnh nhóđo chính là m"bướđt phá thc s đi vi ASEAN".

Vđ BiĐông năm nay được Th tướng Phm Minh Chính trình bày mt cách thng thn, thuyết phc, khng đnh lp trường nht quán ca Vit Nam. Trong Tuyên b Ch tch ASEAN năm 2019, cm t "các s c nghiêm trng gđây"  khu vc BiĐông đã không đưđược vào, do b Campuchia phđi. Năm nay, BiĐông chiếm nhiu din tích hơn trong các tho lun cũng như các tuyên b. Tuyên b Ch tch ASEAN ca Hi ngh Cp cao ln 38 và 39 dài 27 trang, dành nguyên c trang 25 đ nói v BiĐông. Mc dù không có ni dung mi trong thông cáo năm nay, ASEAN đã mnh dn th hin s quan ngi v nhng hođng gây mđnh  khu vc BiĐông, như "các hođng ci tđt, s c nghiêm trng trong khu vc, bao gm c thit hđi vi môi trường bin" ; đ cao lut pháp quc tế khi cm t Công ước Liên Hip Quc v Lut bin (UNCLOS 1982) được nhc li ti 4 ln ch trong trang này trong tng s 7 ln trong toàn b Tuyên b [2].

T khi các Nguyên th Úc, Anh và M tuyên b s ra đi c"tân Liên minh AUKUS"đã có bình lun, đây là cá"lõđu tiên" ca mt cu trúc an ninh tp th  Châu Á. Ngay c s ra đi bt ng ca Hiước AUKUS đã khiến ASEAN "lao đao", Indonesia và Malaysia phng ra mt, vì quan ngi v mt cuc chđua ht nhân trong khu vc. Hai nước này còn có ý đnh lobby đ ASEAN ra mt tuyên b v AUKUS, thm chí Malaysia còđnh tham vn Trung Quc, nhưng không thành. Tuy nhiên, ti Cp cao va ri hu như không có nước nào phđi công khai AUKUS, ngoi tr Trung Quc. Singapore hoan nghênh "Liên minh B Tam". [3]. Philippines chúc mng Úc nhân dp nước này s tr thành đi tác chiến lược toàn din ca ASEAN, hy vng AUKUS s khuyến khích vai trò trung tâm ca khi [4]. Vit Nam vn duy trì lp trường "trung dung" đi v"tân Liên minh" [5], nhưng có th tính đến s ng h ngm ca Hà Nđi vi Hiước.

Tuyên b ca Tng thng Biden ti Cp cao va qua là mt s h tr tinh thn và vt cht có ý nghĩđi vi ASEAN. Lđu tiên sau bn năm, Washington tham gia  cp cao nht vi mt khi mà M coi là chìa khóa trong chiến lượđy lùi Trung Quc. Hoa K đã không gp g vi ASEAN  cp Nguyên th k t ln cui người tin nhim công Biden, cu Tng thng Donald Trump, tham d cuc hp ASEAN  Hoa K  Manila vào năm 2017. T thđiy, quan h gia Hoa K vi Trung Quc ngày càng xđi và tr nên ti t trong my năm gđây. Các nhà phân tích cho rng cuc gp ca Tng thng Biden vi khi 10 quc gia phánh n lc ca chính quyn M nhm thu hút cáđng minh và đi tác trong n lc chung nhđy lùi Trung Quc. Tuy nhiên, M đã tránh đ cp c th đến Trung Quc ti các cu c hp khi h đang chun b mt hi ngh thượng đnh vi Bc Kinh (VOA 26/10).

Thay đổi tâm thức hay bị áp lực ?

Mt trong nhng vđ các quc gia Đông Nam Á phi tiếp tđi mt sau các Hi ngh Thượng đnh, đó chính là cuc khng hong Myanmar. Vic nước này phóng thích mt s nhà hođng hôm 19/10 tht ra là âm mưu ca quâđi cm quyn nhm c gng xây dng li uy tín quc tế ca mình sau khi b ASEAN ty chay. Báo cáo viêđc bit ca Liên Hip Quc Tom Andrews viết trên Twitter, hoan nghênh vic phóng thích này, nhưng nói rng vic giam gi h ngay t đu là "quá vô lý"Ông Andrews bình lun : "Chính quyn th các tù nhân chính tr  Myanmar không phi vì thay đi trong tâm can mà vì áp lc" [6]. Phân tích này cũng hoàn toàđúng trong trường hp Vit Nam. Hà Ni tán thành "ty chay" Myanmar không phi vì thay đi trong não trng, mà chng qua vì áp lc quc tế, ngoài ASEAN còn là M và Châu Âu. Vit Nam biết, ln này nếu hành đng như  Đại hội đồng/Liên Hiệp Quốc, ng theo quyn li ca Trung Quc và Nga thì s rt nguy him.

Mùa hè va qua, Chính ph Vit Nam cùng Trung Quc, Nga, Đ b báo chí quc tế im danh" và b các t chc nhân quyn ch trích là bn quc gia ngăn Liên Hiệp Quốc có tuyên b cng rn v Myanmar sau cuộc đo chính hi tháng hai. V căn bn, bn nước này phđi viđưa vào ngh quyết cm t "cuđo chính quân s" và ngăn cn Liên Hiệp Quốc đưa ra tuyên b v bt k kh năng hp tác nàđ tăng cường các bin pháp trng pht kinh tế lên Myanmar. Mi người cũng chưa quên lp trường ca Vit Nam ti Hội đồng Bảo an/Liên Hiệp Quốc. Ngay c phát biu ca Th tướng Chính cũng vn là tiếp c"nướđôi" trong vđ Myanmar. Còn nh trước ngày 27/3/2021, ba thành viên ASEAN là Vit Nam, Lào và Thái Lan đã c đi biu d L duyt binh ti Naypyidaw do tướng Min Aung Hlaing ch trì. Cũng trong ngày hôy, quâđđã bn giết hơn mt trăm dân thường, trong đó có c ph n và tr em [7].

*Các nhà quan sát cho biết quan đim khác nhau ca các nước ASEAN v AUKUS có th khiến n lc ca Bc Kinh trong vic lôi kéo hip hi này tr nên phc tp hơn. Trung Quc lo ngi rng s cân bng chiến lược gia h và M, vn vn rt mong manh trong khu vc, có th b xáo trn nếu Australia được phép mua công ngh tàu ngm chy bng năng lượng ht nhân, to tin l cho cáđng minh khác ca M như Nht Bn và Hàn Quc. Tuy nhiên, các nướĐông Nam Á  có nguy cơ thành nn nhân ca Trung Quc khi nước này tăng cường quân s trong khu v s chàđón AUKUS, coi đy là n lđ cân bng nh hưởng ngày càng ln ca Trung Quc, đc bit là  BiĐông, nơi xy ra tranh chp ch quyn gia Bc Kinh vi mt s thành viên ASEAN. Nhưng cách quân bình quyn lc này cũng đưa ti mt ri ro khi các cường qu c phô din sc mnh ngày càng nhiu, có th s dđến nguy cơ xung đt.

"Bóng ma" Myanmar tiếp tánh ASEAN. Vic loi k cđđo chính khi Hi ngh Thượng đnh va qua đúng là mt bướ"chuyn mình" ca ASEAN, nhưng quá trình đđến quyếđnh y khá try trt và khó khăn. Dư lun còn nh s chia r trong khi ASEAN trong quá trình đng thun 5 đim", cũng như quyếđnh không mi thng tướng Min Aung Hlaing d Hi ngh cp cao. Đy là nhng quyếđnh rt khó khăn và rt nhy cm. "Mt quyếđnh chưa tng có đượđưa ra trong mt hoàn cnh chưa tng có", như lĐi s Phm Quang Vinh, nguyên Th trưởng B Ngoi giao Vit Nam, ngườđã có by năđm nhim v trí Trưởng SOM ASAEN (Senior Oficial Meeting - Hi ngh quan chc cao cp). ASEAN mt mt vn mun tôn trng nguyên tc không can thip vào ni b Myanmar, nhưng mt khác, ASEAN cũng nhn thc cuc chính biến ti Myanmar đã và s có có nh hưởng lâu dài ti khu vc. Điu này cho thy ASEAN điu chnh là do b áp lc, ch chưa phi thay đi thc s trong não trng. Do đó, nhìn v tương lai, ASEAN vn s còn tiếp tc b "phân thân" [8].

Đinh Hoàng Thắng

Nguồn : RFA, 01/11/2021