Thảo Luận "Chiến Tranh Lạnh Mỹ - Trung Đang Bắt Đầu" - Hoàng Bách Channel

Cuộc thảo luận hàng tuần giữa ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân, cùng với ông Hoàng Bách. Chủ đề lần này là những quan sát, phân tích rút ra về quan hệ Mỹ - Trung thời gian tới: