Hội Luận Cùng Ông Nguyễn Gia Kiểng Và Ông Đinh Xuân Quân: Chế Độ CSVN Trước Đại Hội 13 - Hoàng Bách Channel

Giới thiệu đến độc giả chương trình hội luận hàng tuần giữa ông Nguyễn Gia Kiểng và ông Đinh Xuân Quân, được thực hiện bởi ông Hoàng Bách, phát trên kênh Hoàng Bách Channel.

Trích chia sẻ từ ông Nguyễn Gia Kiểng:
 
Chế độ CSVN trước Đại Hội 13
********************************
Thảo luận với hai ông Hoàng Bách và Đinh Xuân Quân về ĐCSVN trước Đại Hội 13. Điều chắc chắn là ĐH 13 này sẽ vô ích và lúng túng. Hai tiểu ban quan trọng nhất của Ban Chuẩn Bị ĐH 13 là tiểu ban văn kiện và tiểu ban nhân sự. Cả hai đều do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Các tiểu ban kia (điều lệ đảng, kinh tế xã hội, tổ chức phục vụ đại hội) không đáng kể. 
 
Hai tiểu ban quan trọng nhất không có gì đặc sắc để nói cả. 
 
1. Các văn kiện trình đại hội, gồm cương lĩnh chính trị và kế hoạch kinh tế cho 5 năm sắp tới do tiểu ban văn kiện soạn thảo trong hai năm, nhưng vừa hoàn tất tháng 01/2020 và được in ra thì dịch Covid-19 thay đổi tất cả và họ không biết phải sửa đổi như thế nào.
 
2. Vấn đề nhân sự được cả ông Nguyễn Phú Trong lẫn ông Trần Quốc Vượng đánh giá là có tầm quan trọng sống chết đối với đảng nhưng lại không thuộc thẩm quyền của đại hội 13 vì tất cả đã được quyết định trước bởi tiểu ban nhân sự, thậm chí bởi một TỔ GIÚP VIỆC của tiểu ban nhân sự. Điều quan trọng nhất trong vấn đề nhân sự lãnh đạo là sự chính đáng. Những người được chỉ định như thế có sự chính đáng nào?
Đảng Cộng Sản lúng túng vì họ suy nghĩ và làm việc trên một tư duy sai.