Audio Thông Luận: Hai Ngày Lịch Sử 19 Tháng 8 - Nguyễn Gia Kiểng

Giới thiệu đến độc giả audio bài viết Hai Ngày Lịch Sử 19 Tháng 8 gần đây của ông Nguyễn Gia Kiểng - Thường trực Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Audio được thực hiện bởi anh Cang Xuân: