Audio Thông Luận: "Luật Vô Đạo Không Phải Là Luật" - Việt Lữ

Giới thiệu đến độc giả Thông Luận audo bài viết "Luật vô đạo không phải là luật" của Việt Lữ, được thực hiện bởi anh Cang Xuân. Xin trích: "...môi trường chính trị, một môi trường mà đạo đức là bắt buộc. Một cách giản dị chính trị là đạo đức ứng dụng, là sự thể hiện các giá trị đạo đức trong xã hội. Đạo đức và chính trị nhằm trả lời cùng một câu hỏi phải sống và hành động như thế nào ? Chỉ khác nhau ở qui mô, đạo đức tìm câu trả lời ở qui mô cá nhân trong khi chính trị tìm giải đáp ở qui mô xã hội. Cốt lõi của luật pháp là thể hiện các giá trị đạo đức trong xã hội."