Nâng cao cảnh giác, kiên quyết phòng chống “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” và âm mưu đòi “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp hiện nay (Phạm Đình Công)

Một tổ chức chính trị đúng nghĩa bắt buộc phải không nắm lực lượng vũ trang. Những tổ chức chính trị được vũ trang mặc nhiên bị coi là tổ chức khủng bố. Đây là thông lệ quốc tế.

Theo tiêu chuẩn này thì đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là tổ chức khủng bố lớn thứ ba (về quân số đảng nắm giữ) trên thế giới, sau đảng cộng sản Trung Quốc và đảng Lao Động Triều Tiên.

Ngày 23/7/2019, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị số 747-CT/QUTW “Về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong đó xác định phải: Chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị lợi dụng tình hình để gán ghép, bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, nhất là âm mưu đòi “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội.

Vì vậy, đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; làm thất bại âm mưu đòi “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cần phải được tiến hành đồng bộ, quyết liệt, nhất là trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp hiện nay.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình biến đổi trong mỗi cán bộ, đảng viên từ nhận thức đến hành động, làm cho họ không còn là chính mình nữa, thậm chí chuyển hóa từ tích cực sang tiêu cực, mà nguy hiểm nhất là chống lại Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn”. Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đối với âm mưu đòi “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội: Hiện nay, các thế lực thù địch đang cổ súy cho luận điểm “Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Vì vậy, Quân đội phải do nhân dân chỉ huy, Quân đội chỉ cần trung thành và bảo vệ lợi ích của nhân dân là đủ. Đây thực chất là âm mưu nhằm loại bỏ quyền lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội và hoạt động quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước hiến định. Đây là một thủ đoạn nằm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch - một thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, từ đánh tráo khái niệm, đến tiêm nhiễm, thẩm thấu tư tưởng, chuyển hóa cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và hoạt động quốc phòng, cuối cùng là kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về quân sự, quốc phòng ở nước ta.

Để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; làm thất bại âm mưu đòi “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, nhất là trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp hiện nay, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, kiên quyết đấu tranh bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng
Đây là điều kiện tiên quyết trong cuộc đấu tranh quyết liệt, phức tạp này. Theo đó, cần kiên trì và chủ động đấu tranh bác bỏ các quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Để giành thắng lợi, mà trước hết là chiến thắng được chính mình, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải được chuẩn bị hành trang về nhận thức, bản lĩnh chính trị và phương pháp luận khoa học, từ đó nâng cao khả năng “tự bảo vệ”, “tự miễn dịch” từ bên trong. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi cán bộ, đảng viên thấm nhuần bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó vẫn là hệ tư tưởng tiến bộ, nhân văn nhất, là cơ sở, phương pháp luận khoa học để xây dựng xã hội mới - xã hội chủ nghĩa, vì hòa bình và hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ của nhân dân. Trong tuyên truyền, giáo dục, phải nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả; tránh xuôi chiều, nhàm chán.


Hai là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội là vấn đề có ý nghĩa quyết định làm thất bại âm mưu đòi “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.

Thực hiện vấn đề này, trước hết phải giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội. Đồng thời, chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, những nhận thức lệch lạc về chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức Đảng các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóatrong nội bộ” gắn với thực hiện tốt các quy định về nêu gương, nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Qua đó, xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng thật sự vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ba là, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên về mọi mặt, nhất là về đạo đức cách mạng

Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.


Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót của cán bộ, đảng viên ngay từ khi mới nhen nhóm, phát sinh, với phương châm: “Chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính, tự bảo vệ mình là chính”; thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao sức tự đề kháng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, sự cám dỗ, mua chuộc, lôi kéo của các thế lực thù địch. Đề cao vai trò người đứng đầu, thực hiện nói đi đôi với làm, luôn “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư’, thực sự gương mẫu, mẫu mực về mọi mặt để cán bộ, đảng viên noi theo. Phát huy vai trò tự học, tự rèn của cán bộ, đảng viên, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm...

Thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Coi trọng xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa - tinh thần của bộ đội, góp phần xây dựng ý chí quyết tâm vượt khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đó là môi trường hết sức thuận lợi để nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bốn là, đẩy mạnh đấu tranh, kiên quyết phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội

Đây là giải pháp rất quan trọng nhằm bảo đảm cho Quân đội thực sự là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đó đòi hỏi phải thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; phát huy, đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 47, có nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, tích cực, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.


Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên chăm lo giáo dục, rèn luyện, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội để họ thực sự là những người vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Thường xuyên đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng đối với bộ đội, làm cho mọi cán bộ, đảng viên luôn thấu triệt đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ được giao, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại./.

P.Đ.C