Tặng Em Chuỗi Lòng Thương Xót (FB Huy Nguyen)

Viết gửi tặng bạn lòng của tôi, xin cảm ơn một tấm chân tình cùng chia sẻ những vui buồn thế sự, những trăn trở cho quê hương, những ngậm ngùi xen lẫn niềm hy vọng về một ngày mai tươi đẹp trên quê hương mình. Xin ghi nhớ và ghi nhận!


Tặng Em Chuỗi Lòng Thương Xót

Gửi em xâu chuỗi biếc hồng
Để em kể mãi về lòng Chúa thương
Tặng em xâu chuỗi diệu thường
Kể thương, kể khó trên đường em đi
Trao em xâu chuỗi thầm thì
Gọi ân, gọi nghĩa chỉ vì Ngôi Con
Cho em xâu chuỗi lòng son
Hạt tin, hạt cậy thắm tròn mến yêu
Gửi em xâu chuỗi thật đều
Cùng em cảm nhận bao điều xót thương
Cho mình, cho cả mười phương
Cho nhà, cho nước trên đường ăn năn
Cho người tranh đấu bâng khuâng
Mai ngày đất nước khải hoàn quang vinh...


T.H. (2018)


*Viết gửi tặng bạn lòng của tôi, xin cảm ơn một tấm chân tình cùng chia sẻ những vui buồn thế sự, những trăn trở cho quê hương, những ngậm ngùi xen lẫn niềm hy vọng về một ngày mai tươi đẹp trên quê hương mình. Xin ghi nhớ và ghi nhận!