Phình to, nhưng… hợp lý và cần thiết (Lê Anh Hùng)

Rõ ràng, hệ thng chính tr Vit Nam đang lâm vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Nếu không tăng biên chế đ thc thi pháp lut, thiết lp trt t thì xã hi s lon, nhưng nếu c đ b máy tiếp tc phình to và ngày càng đè nng trên tm lưng còm cõi ca người dân đóng thuế thì ri đến mt lúc nào đó "bần cùng sinh đo tc", "bt công sinh đo tc", "pháp lut lng lo sinh đo tc"… xã hi cũng s rơi vào vòng tao lon.
Càng "tinh giản" càng phình to
Tuy nhiên, mặc cho ai nói c nói, ai nghe c nghe, bộ máy công quyn Vit Nam vn không ngng phình ra, c v s cơ quan ln biên chế. Tính đến ngày 31/10/2016, tng s công chc biên chế trong h thng chính tr là 3.734.302 người, tchiếm ti 4% dân s.
"Đến hn li lên", Hi ngh trung ương 6 khóa XII va qua li nêu vn đ "tinh gin biên chế, tinh gn b máy" lên như mt ch đ nóng bng. Chưa hết, đây cũng là mt ni dung quan trng mà kỳ hp th 4 Quc hội khóa XIV, nhóm hp t ngày 23/10 đến 22/11, đưa ra bàn tho.
Sau khi Hội ngh trung ương 6 kết thúc 2 tun, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng ký ban hành Ngh quyết s 18-NQ/TW v "Mt s vn đ v tiếp tc đi mi, sp xếp t chc b máy ca h thng chính tr, tinh gọn, hot đng hiu lc, hiu qu".
Nội dung quan trng nht ca cái ngh quyết dài lê thê ti 12 trang giy A4 này thc ra ch gói gn trong my ch trang 5 (đim [4] ca phn "Mc tiêu c th") : "Đến năm 2021, gim ti thiu 10% biên chế so vi năm 2015".
Đây là một mc tiêu hết sc khiêm tn, còn lâu mi đáp ng được đòi hi ca người dân, bi nếu xét theo t l công chc trên dân s thì b máy công quyn Vit Nam hin ln gp gn 6 ln so vi M.
Mặc dù vy, đ đt được mc tiêu trên cũng không h đơn gin, xut phát t vô s kinh nghim trong quá kh, mà gn nht là… mt ngh quyết tương t ra đi cách đây hơn 2 năm.
Ngày 17/4/2015, trong bối cnh n công trên mc báo đng và tình trng ngân sách khốn qun to áp lc ngày mt nng n lên h thng, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng đã ký ban hành Nghị quyết s 39-NQ/TW về "Tinh gin biên chế và cơ cu li đi ngũ cán b, công chc, viên chc". Ngh quyết này cũng đt ra mc tiêu "tinh gin biên chế đến năm 2021 ti thiu là 10% biên chế ca b, ban, ngành, t chc chính tr - xã hi, tnh, thành phố trc thuc trung ương".
y vy nhưng, sau hơn 1 năm thc hin Ngh quyết 39-NQ/TW, tng biên chế trên c nước không nhng không gim mà còn tăng hơn 11.000 người. Báo cáo do Đoàn Giám sát ca Quc hi v vic thc hin chính sách, pháp lut v ci cách t chc b máy hành chính nhà nước giai đon 2011-2016 trình bày ti kỳ hp Quc hi đang din ra đã nhận đnh : Sau 5 năm tinh giản, biên chế phình to, tăng số người lãnh đạo, tăng tầng nấc trung gian. Đc bit, hin có đến 20/22 b, ngành gi h v B Ni v xin thm đnh đ xut… tăng c t chc bên trong ln biên chế.
Tuy nhiên, không phải vô c mà hu hết các b, ngành đu xin tăng t chc bên trong và biên chế, nếu không mun nói điu đó không ch hp lý mà còn… cn thiết. Ti sao vy ?
Ý thức tuân th pháp lut ngày càng kém
Trước hết, có l ai cũng hiu, chc năng ca b máy công quyn là s dng pháp lut đ qun lý xã hi, và thông qua vic thc thi pháp lut đ thiết lp và đm bo trt t xã hi, thúc đy xã hi phát trin.
Pháp luật là một cơ chế cưỡng bách ca xã hi. Xã hi n đnh và phát trin lành mnh khi và ch khi pháp lut được các thành viên trong xã hi tuân th, và nhng ai vi phm pháp lut thì b x lý nghiêm minh theo quy đnh ca pháp lut.
Tuy nhiên, điểm mu cht cn lưu ý đây là, nếu các thành viên xã hi thiếu thái đ tuân th t phát (ý thc chp hành pháp lut) thì vào bt c thi đim nào b máy công quyn cũng ch có th áp đt nhiu lm là t 3 đến 7% toàn b quy chun pháp lý thông qua hình thc cưỡng bách (1).
Và đây mới chính là vn đ ca Vit Nam trong "thi đi H Chí Minh" : tình trng người dân ngày càng thiếu ý thc tuân th pháp lut là lý do khiến b máy công quyn không ngừng phình ra đ… thc thi pháp lut.
Xin dẫn ra đây mt ví d. Ý thc chp hành lut l giao thông (hay nói mt cách bóng by hơn là "văn hóa giao thông") ca người dân ngày càng kém là lý do đ B Công an đ xut tăng biên chế cho lc lượng cnh sát giao thông, để ri hình nh mà người ta thường thy ti các đim giao ct giao thông trên khp Vit Nam là các chú cnh sát giao thông vi cây gy lăm lăm trong tay luôn túc trc bên cnh các ct đèn tín hiu giao thông. Và mc dù lc lượng cảnh sát giao thông hin nay đã "đông như quân Nguyên" nhưng có l ai cũng tr li được câu hi "văn hóa giao thông" Vit Nam đang chuyn biến theo chiu hướng tt hay xu. ("Trông người li ngm đến ta". Không ch các quc gia dân ch trên thế gii hin nay, mà ngay tại Vit Nam Cng Hòa trước 1975, hình nh mt người dân kiên nhn ch đèn đ mt mình trong đêm hôm khuya khot là điu hết sc bình thường).
Tương t, mc dù lc lượng kim lâm viên, thanh tra viên vệ sinh an toàn thc phm, viên chc hi quan chng buôn lu… không ngng tăng lên nhưng mch ngun đt nước vn đang hàng ngày hàng gi b trit phá, tình trng v sinh - an toàn thc phm vn ngày càng xu đi, nn buôn lu ngày mt ph biến, v.v.
"Thượng bt chính, h tc lon"
Pháp luật là tp hp các quy tc điu chnh mi quan h gia các ch th khác nhau trong xã hi, do nhng người đi din chính tr (vn được la chn thông qua mt quy trình chính tr) son ra và áp đt t trên xuống.
Tương t như s ra đi và áp đt ca pháp lut, ý thc tuân th pháp lut cũng hình thành trong xã hi theo hướng t trên xung, tc là t nhà lãnh đo quc gia đến b máy công quyn và cui cùng là xung người dân.
Do vậy, mt khi h thng pháp luật của mt quc gia nào đó có vn đ thì vn đ y xut phát t thượng tng chính tr, ch không phi là t dưới lên. Tc ng Vit Nam có câu "Thượng bt chính, h tc lon" hay "Nhà dt t nóc" là vì thế.
Khi nói "Kỷ lut Nguyn Xuân Anh va nghiêm khc, va nhân văn", ông Nguyn Phú Trng đã t cho phép mình ngi xm trên pháp lut, bi câu phát ngôn đó ca nhân vt đng đu Đng cộng sản Việt Nam kiêm Trưởng ban Ch đo trung ương v Phòng chống tham nhũng đng nghĩa vi vic hành vi tham nhũng, thiếu trách nhim gây hậu qu nghiêm trng ca viên cu Bí thư Đà Nng s không b xét x theo lut đnh.
Tương t, câu "T nay tr đi, bt c trường hp nào mà vi phm k lut, chúng ta phi x lý nghiêm, làm nghiêm t trên xung dưới đ gi vng k cương, k lut ca đng" của nhà lãnh đạo cao nht Vit Nam trong bài din văn bế mc Hi ngh trung ương 6 va qua không nhng đã vô hiu hóa c gung máy pháp lut, mà còn khiến tinh thn "thượng tôn pháp lut" trong xã hi vn đã thp kém li càng thêm ti t. (Rt cuc thì nhiu lắm h cũng ch đưa nhng trò h như "t phê bình và phê bình" hay "k lut đng" ra đ do nhau, mà v "bit ph Yên Bái" đang khiến dư lun chú tâm theo dõi ch là mt trong vô s minh chng).
Khi Đại biểu quốc hội Nguyễn S Cương t ra bức xúc : "Tôi mua thuốc lá lu mà không thy lc lượng chc năng đâu" trước din đàn Quc hi ngày 31/10 có l ông chưa biết Thiếu tướng Nguyn Chí Phi – Giám đc Công an Tin Giang – cũng tng bày tỏ nỗi nim tương t ti mt phiên hp ca Hi đng Nhân dân tnh : "Mt mình công an thì làm sao xu. Công an ly đâu ra người canh bắt tng người vi phm pháp lut !"
Xin cung cấp thêm mt vài con s đ đc gi d hình dung : Theo Tiến sĩ Vũ Quang Vit, chuyên gia thng kê Liên Hp Quc, t trng ngân sách dành cho b máy công an trong tng chi ngân sách ca Vit Nam năm 2014 lên tới  12%, tức gp 6 ln con s ca Hoa Kỳ (2% ngân sách chi cho cnh sát).
Sở hu mt lc lượng công an hùng hu bc nht thế gii, vi "năng lc điu tra hàng đu thế giới", song tình hình ti phm ca Vit Nam, t nn tham nhũng trong b máy công quyn cho đến tình trng buôn lu, làm hàng gi, trm cướp, đâm chém… trong dân chúng, đang din biến như thế nào thì có l ai cũng biết.
Rõ ràng, hệ thng chính tr Vit Nam đang lâm vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Nếu không tăng biên chế đ thc thi pháp lut, thiết lp trt t thì xã hi s lon, nhưng nếu c đ b máy tiếp tc phình to và ngày càng đè nng trên tm lưng còm cõi ca người dân đóng thuế thì ri đến mt lúc nào đó "bần cùng sinh đo tc", "bt công sinh đo tc", "pháp lut lng lo sinh đo tc"… xã hi cũng s rơi vào vòng tao lon.
Lê Anh Hùng
Nguồn : VOA, 04/11/2017
(1) "Institutional Economics : Social Order and Public Policy", Wolfgang Kasper & Manfred E. Streit, Nhà xuất bản Edward Elgar, Anh, 1999, trang 139 (xem bản tiếng Vit ti đa chhttps://goo.gl/U7NJ1a ).