Tư tưởng Tập Cận Bình là gì? (Ngọc Lễ)

Thông qua việc thc hin "Bn toàn din" (T Toàn) đ đt mc đích ti hu là s phc hưng vĩ đi ca đt nước Trung Hoa (Trung Quc Mng) bng con đường đi đến hai mc tiêu trăm năm (Bách niên Mc tiêu) và xây dng quân đi hùng mnh trong khi không dung thứ hành đng ly khai – đó chính mt s đim chính ca Tư tưởng Tp Cn Bình theo mt hc gi chuyên v Đng ca Trung Quc.
 
Đây là học thuyết chính tr mi ca Đng Cng sn Trung Quc được Ch tch Tp Cn Bình đúc kết sau năm năm cm quyn. D kiến hc thuyết này s được đưa vào Điu l Đng ti Đi hi 19 đang din ra Bc Kinh đ làm kim ch nam cho hành đng ca Đng – ngang hàng với Tư tưởng Mao Trch Đông và Lý lun Đng Tiu Bình.
Những t ng trên được ông Tp lp đi lp li trong Báo cáo Chính tr dài hơn ba tiếng rưỡi đng h mà ông trình bày trước phiên khai mc Đi hi hôm 18/10. Báo cáo này cung cp mt cái nhìn rõ nét về nn tng lý lun trong nhim kỳ th hai ca ông Tp.
Trên Nhân dân Nhật báo hôm th Năm ngày 19/10, Giáo sư Hàn Khánh Tường thuc Trường Đng Trung ương đã có bài viết làm rõ ni hàm ca Tư tưởng Tp Cn Bình. Hc thuyết này đã được các cơ quan ngôn luận ca Đng Cng sn Trung Quc gi là: "Tư tưởng v Ch nghĩa xã hi mang màu sc Trung Quc trong thi đi mi" (nguyên văn ch Hán: Tân thi đi Trung Quc đc sc Ch nghĩa xã hi Tư tưởng).
Kể t khi lên cm quyn vào năm 2012, ông Tp đã đ ra khái niệm "Trung Quc Mng" đ thc hin s phc hưng vĩ đi ca dân tc Trung Hoa. Đ thc hin điu đó, ông Tp và Ban lãnh đo Đng đã đt ra hai mc tiêu trăm năm. Mt là xây dng mt xã hi khá gi va phi vào năm 2020, tc là mt năm trước k nim 100 năm ngày thành lập Đng Cng sn Trung Quc. Hai là đưa Trung Quc tr thành "siêu cường xã hi ch nghĩa" vào năm 2049, tc đúng dp tròn 100 năm nước Cng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đi.
Con đường đ thc hin hai mc tiêu này là thông qua nguyên tc "Bn Toàn din" : xây dng xã hi khá gi toàn din, ci cách kinh tế-xã hi sâu sc toàn din, xây dng mt nn pháp tr toàn din và qun lý Đng bng k lut mt cách toàn din.
Theo kiến gii ca Giáo sư Hàn thì xây dng mt xã hi khá gi toàn din đm nền tng cho công cuc hin đi hóa và phc hưng Trung Quc ; ci cách sâu sc toàn din là đ to lc đy đi ti ; nn pháp tr toàn din đ đm bo qun tr Nhà nước mt cách hiu qu; Thi hành k lut Đng toàn din là đ đm bo cho kh năng lãnh đo ca Đng.
Một ni dung quan trng khác ca hc thuyết này là xây dng quân đi Trung Quc hùng mnh đ đi phó vi "s chng đi ca các cường quc khác trước s tri dy ca Trung Quc" mc dù, theo ông Hàn, triết lý ngoi giao ca Trung Quc vn trung thành với nguyên tc to môi trường hòa bình đ phát trin.
"Mặc dù Trung Quc mun duy trì hòa bình và thc hin chính sách phòng v nhưng vn cn phi có mt quân đi hùng mnh đ bo v mình trước nhng thách thc phc tp. Đó là lý do ti sao quân đi hùng mạnh là mt ni dung cn thiết ca Gic mng Trung Hoa," ông Hàn Khánh Tường viết.
Ông Hàn cũng nói rõ rằng "Trung Quc Mng" là cho c tt c mi người dân Trung Quc bao gm nhng người Hong Kong, Macao và Đài Loan.
Trong khi đó, trong một du hiu cho thấy tư tưởng ca ông Tp s được Đi hi Đng tôn vinh, Tân Hoa Xã đã dn li nhng lãnh đo cao cp Trung Quc ca ngi hc thuyết này.
"Tư tưởng này chính là đim nhn quan trng nht ca Đi hi Đng ln th 19 và là đóng góp lch s vào s phát triển của Đng," ông Trương Đc Giang, Ch tch Đi hi Đi biu Nhân dân toàn quc, nhân vt s ba trong b máy lãnh đo Trung Quc, được dn li nói ti mt phiên tho lun t ca Đoàn đi biu Khu t tr Ni Mông bên l Đi hi.
Về phn mình, ông Du Chính Thanh, Chủ tch Chính hip, nhân vt lãnh đo xếp hàng th tư, nói rng Tư tưởng Tp là "thành tu mi nht trong quá trình áp dng ch nghĩa Mác vào hoàn cnh Trung Quc và nó là mt cu phn quan trng trong h thng hc thuyết v Ch nghĩa xã hi đc sc Trung Quốc".
Còn ông Lưu Vân Sơn, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và là nhân vt s năm trong Đng, nói rng vic đưa Tư tưởng Tp vào Điu l Đng có "ý nghĩa quan trng v mt chính tr, lý lun và thc tin" và kêu gi toàn Đng "nghiêm túc hc tp".
Ngọc Lễ
Nguồn : VOA, 20/10/2017