‘Tầm nhìn’ hướng vào đâu ? (Trân Văn)

 Trong năm 2023, B Công an gi B Giao thông vận tải mt văn bn, đ ngh h cp cao tc Cam L - La Sơn vì "cao tc" y ch tương đương ường cp ba đng bng".

tamnhin1

Mt v tai nn trên cao tc Cam L - La Sơn.

Lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam lđ cđế"đt phá" và "kỳ tích". Ln này, đi"đt phá" là Hưng Yên và nhân vt bày t hy vng, khuyến khích Hưng Yên to ra "kỳ tích sông Hng" là ông Phm Minh Chính - y viên B Chính tr, Th tướng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam[1].

Nếông Nguyn Xuân Phúc - tin nhim công Chính  thường xuyên khuyến khích các ngành, cáđa phương tr thành "đu tàu" và vic h tr các ngành, cáđa phương tr thành "đu tàu" va là ch trương, va là nn tng đ hoch đnh chính sách t khi ông Phúc làm Th tướng cho đến lúc tr thành Ch tch Nhà nước thì ông Chính  nhân vt kế nhi li rt yê"đt phá". Không ch đng viên các ngành, cáđa phương "đt phá", ông Chính còn khuyên các doanh nghip ngoi quđu tư vào Vit Nam (FDI) tham gia "đt phá" nếu mun phát trin ti Vit Nam[2]. Thm chí ông Chính còđ ngh nhng quc gia khác nên cùng Vit Nam "đt phá" [3] !

Hin trng kinh tế - xã hi Vit Nam mươi năm va qua cho thy các ch trương, chính sách trong vic to ra vô s "đu tàu" cùng kéo đoàn tàu Vit Nam vươn t"bn phương, tám hướng" nên không nhng không th nhúc nhích mà cò"trt khđường ray" to ra hu qu càng ngày càng nghiêm trng !

Đó có th cũng là lý do Th tướng đương nhim liên tc nhn mnh phi có "gii pháđt phá, xoay chuyn tình thế" [4]. Ngoài vic khng đnh cáđa phương phi có "tư duy đt phá" như Hưng Yên trong "quy hoch thi k 2021-2030, tm nhìđến năm 2050 và xúc tiếđu tư năm 2024", ông Chính còn yêu cu c khu vc (ví d như Đông Nam b"tăng tđt phá" [5]. Nếu chu khó theo dõi, hn s nhn ra "đt phá" tr thành phn không th thiếu trong tư duy công Chính. Ông mu"đt phá" trong mi lĩnh vc, t "tư duy đt phá chiến lược" v th chế[6], đến nhà  cho công nhân [7].

Do "đt phá" hin là then cht nên cn so v"đu tàu" c v hiu qu ln trin vng...

***

Cùng v"tiếp tc là đim sáng kinh tế toàn cu" và "đi ngoi, hi nhđt nhng thành tu lch s", vi"phát trin h thng cao tc" cũng được xem là "dn ni bt ca Vit Nam năm 2023" nh "đt phá chiến lược v xây dng h thng kết cu h tng, nht là h tng giao thông" [8]. Ông Chính là người to ra "dn ni bt" y!

Cũng trong năm 2023, B Công an Vit Nam gi cho B Giao thông vận tải mt văn bn, đ ngh h cp cao tc Cam L - La Sơn vì "cao tc" y ch tương đương "đường cp ba đng bng", đng thđ ngh B Giao thông vận tải "khc phc nhng bt hp lý v t chc giao thông trên các tuyến cao tc".

Sau văn bn vđ cp, hai b được yêu cu cùng kho sát c cao tc Cam L - La Sơn ln 11 tuyến cao tc khác và "Phát hin bđon, tuyến cao tc chưa bđm các tiêu chun an toàđường cao tc ngay t khi xây dng, đưa vào khai thác, s dng như không có di phân cách cng, không có làn dng xe khn cp hoc có nhưng chưa bđm b rng tiêu chun, không đm bo h thng chiếu sáng ban đêm, tm nhìn hn chế Trên tuyếđã xy ra nhiu v tai nn giao thông đc bit nghiêm trng và nhiu v va chm khác" [9]. Có th vì h c"cao tc" thành "đường cp ba đng bng" làm gim s lượng và n tượng v "dn ni bt" nên chính ph nht trí không làm gì c!

Khong bn tháng sau, hi trung tun tháng 2/2024, có thêm ba người trong mt gia đình bn người cùng t nn trên cao tc Cam L - La Sơn [10]. Dư lun rúng đng và trước s phn n ca công chúng v vic dán nhãn cao tc cho nhng tuyếđường thiếu an toàn (hp, không có h thng chiếu sáng, không có làn dng khn cp, không có di phân cách), thiếu tin nghi (không có trm ngh - nhà v sinh), khiến nhiu người ung mng, B Giao thông vận tải đim nhiên gii thích, đó là do cn hoàn thành ch tiêu nên h thng công quyn nht trí thc hin cao tc theo ki"phân kỳ", ch đu tư vào phn chính đ có "cao tc", còn phn ph thì t t mi tính[11] !

Trước sép ca dư lun, tháng tư va qua, B Giao thông vận tải công b mt báo cáo, gii thích, mun nâng cp cá"cao tc" hin ch có hai làn hoc bn làn nhưng thiếu di dng xe khn cp, cùng thuc nhóm cao tc chưa hoàn chnh thì cn phi có hơn 494 ngàn t đng và đó là điu v"khó kh thi", v"nh hưởng mc tiêu hoàn thành 5.000km caotc theo ngh quyếĐi hi ln th XIII cĐng đã đ ra" [12]. Nói cách khác, tuy tha nhn h thng cao tc hin nay chưđt c "hiu qu đu tư" l"năng lc thông hành" đúng nghĩa và du nhng yếu t ct lõi này cđượ"nâng cao" song không th và cũng không nên nâng bđng đã có "ngh quyết" kèm "ch tiêu" c thể !

Chng có gì đáng ngc nhiên khi cách nay vài tun, ông Phm Minh Chính khoe "t đu nhim k đến nay đã hoàn thành 674 km cao tc, nâng chiu dài cao tc lên 2.001 km" và tuyên b s "phát đng phong trào thi đua hoàn thành mc tiêu 3.000km đường cao tc trước ngày 31/12/2025" [13].

Vit Nam s ra sao khi liên t"đt phá" kiđó và to ra nhng "kỳ tích" như thế ?

H thng công quyn ti Vit Nam s thc hin "3 đm bo, 3 đt phá, 3 tăng cường"

tamnhin2

Th tướng Phm Minh Chính và Tổng thống Nga, Vladimir Putin, ti Hà Ni, ngày 20 tháng Sáu, 2024.

Tháng 3 va qua, ti cuc gp g thường niên vi các doanh nghip ngoi quđu tư vào Vit Nam (FDI) ông Phm Minh Chính cam kết h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam s thc hin "3 đm bo, 3 đt phá, 3 tăng cường".

C th là:Đm bo quyn, lích hp pháp, chính đáng ca doanh nghip FDIđ phát triđnh, phát trin theo hướng xanh và xu thế ca thđi. Đm bđnh chính tr, trt t an toàn xã hi, đc lp ch quyn toàn vn lãnh th đ doanh nghip FDIyên tâm sn xut, kinh doanh. Đm bđnh an ninh năng lượng theo hướng chuyđi xanh và h sinh thái chuyđi xanh, chuyđi s, kinh tế s, kinh tế tun hoàn to môi trường thun li cho doanh nghipFDI.

Đng thi sẽ :Đt phá v th chế, pháp lut, cơ chế, chính sách. Đt phá v phát trin h tng, trong đó có h tng giao thông, h tng s, logistics, h tng xã hi. Đt phá v ci cách hành chính và đào to ngun nhân lc phc v người dân, doanh nghip.Ngoài ra s: Tăng cường lòng tin gia doanh nghip vi Chính ph và chính quyn các cp. Tăng cường tính công khai, minh bch, bình đng, đđôi vi phòng chng tiêu cc, lãng phí. Tăng cường h tr doanh nghip phát trin xanh, bn vng.

Trong cuc gp g va kông Chính đ ngh cng đng FDI đóng góp và thúđy s thnh vượng ca Vit Nam, v"tinh thn 3 cùng" (Cùng lng nghe và thu hiu. Cùng s chia tm nhìn và hành đng. Cùng làm, cùng hưởng, cùng thng và cùng phát trin)[14].

Tháng sau (4/2024), khi tham d mt cuc hp vy ban v Chuyđi s