Project88 : Việt Nam che giấu thông tin buôn người với Mỹ (VOA)

Vit Nam ch th cho các quan chc che giu thông tin trước Washington đ v ra nhng n lc gii quyết nn buôn người mt cách tích cc hơn, t chc vn đng nhân quyn Project88 cho biết hôm 20/6, trong lúc Vit Nam đang c gng được nâng hng trong phúc trình ca M.

projeckt1

Phúc trình hàng năm v nn buôn người ca B Ngoi giao Hoa K

Cáo buc ca Project88 da trên các văn bn chính thc ca Vit Nam mà h nói là h có được. Reuters đã xem xét bn dch ca các văn bn này do Project88 cung cp nhưng không th xác nhn đc lp tính xác thc ca chúng.

Project88, vn tp trung vào tình trng nhân quyn Vit Nam, cáo buc nước này đưa thông tin sai lch và c gng che đy các v buôn người có dính đến quan chc khi cp nht cho các quan chc M ph trách phúc trình Buôn người (TIP) ca B Ngoi giao.

Chính quyn Vit Nam trước đây tng nói rng h rt nghiêm túc gii quyết nn buôn người và trng pht nhng k buôn người.

Phúc trình TIP hàng năm là cơ chế chính ca chính ph M đ trng pht các nước trên thế gii vì đã không ngăn được nn buôn người, lao đng cưỡng bc và các hình thc bóc lt khác, và nêu ra nhng ch mà mi nước cn hành đng.

Nếu nước nào đó không hành đng đ gii quyết các vn đ được nêu trong phúc trình, h có th b áp đt các bin pháp trng pht, chng hn như b M ct tài tr.

B Ngoi giao M xếp Vit Nam vào nhóm cui bn trong phúc trình năm 2022, nhưng đã nâng hng cho Vit Nam vào năm ngoái vì h ghi nhn chính ph Vit Nam đã khi đng nhiu cuc điu tra và truy t các hành vi buôn người, hp tác vi cơ quan chp pháp quc tế và thc hin các bin pháp bo v người lao đng nước ngoài.

Vit Nam vn nm trong danh sách theo dõi, tc là cn phi có ci thin trong các khuyến ngh c th ca M đ tránh b đưa tr li vào nhóm cui bng.

Hi tháng 4, đng giám đc Project88, ông Ben Swanton, đã viết thư cho Ngoi trưởng M Antony Blinken nói rng Vit Nam đã chính tr hóa và làm suy yếu tiến trình son tho TIP.

Các tài liu lưu hành ni b ca Vit Nam cho thy nước này đang che đy s can d ca các quan chc chính quyn trong nn buôn người và c tình làm cho B Ngoi giao M hiu sai v nhng n lc gii quyết vn đ ca h, ông Swanton viết.

T chc này hôm 20/6 đã công b mt báo cáo v nhng gì h phát hin, kêu gi Washington hành đng trong báo cáo TIP sp ti ca mình.

Project88 cho biết h đã ly được mt tài liu lưu hành ni b ca B Công an Vit Nam vn được viết vào tháng Hai trong đó đưa ra các khuyến ngh cho các quan chc son tho câu tr li cho các câu hi ca M đ son tho TIP.

Theo văn bn do Thiếu tướng Đng Hng Đc ký và Project88 dch, Vit Nam cn kiên trì nguyên tc va hp tác va đu tranh... ngăn chn M li dng và s dng vn đ buôn người như mt công c chính tr đ đnh hình h thng pháp lut ca đt nước, đng thi can thip vào công vic ni b ca chúng ta.

Tài liu này nói rng mt bn đánh giá đã nhn thy câu tr li ca Vit Nam trước các câu hi ca M v nn buôn người là quá chi tiết và c th và đ xut các câu tr li mi.

Mt câu tr li liên quan đến trường hp mt công nhân lao đng nhp cư Vit Nam b bán sang Rp Saudi khi còn là tr v thành niên, vi s tham gia ca các quan chc Vit Nam, và sau đó đã chết sau khi b ch nhân hành h. V vic này đã được B Ngoi giao M nhc đến khi h h bc Vit Nam trong phúc trình TIP năm 2022.

"Vui lòng cân nhc và không nên cp nht thêm bt k thông tin nào v cách x lý như thế nào đ tránh làm phc tp vn đ", tài liu cho biết.

Tài liu cũng kêu gi Vit Nam tiến hành tuyên truyn bng cách đ cao các n lc chng buôn người ca Vit Nam cho cng đng quc tế biết và ghi nhn qu đo tích cc trong quan h M-Vit.

Reuters

Nguồn : VOA, 20/06/2024