Tại sao thắng lợi của dân chủ tại Việt Nam không còn xa ? (Nguyễn Gia Kiểng - Hoàng Bách)

 + Putin đã thu hẹp lễ duyệt binh 9/5 tại Moskva không còn lớn như các năm trước, các thành phố khác ở trong nước thì hủy bỏ. Lý do sợ UAV của Ukraine tấn công.

+ Phong trao dân chủ trên thế giới đã thắng thế, đây là xu hướng của thời đại, Việt Nam không là ngoại lệ

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng

Nguồn : Người Việt Channel, 08/05/2023