Cơ cấu bà Trương Thị Mai vào Ban bí thư, Tổng Trọng muốn gì ? (Hải Lê)

T nay, ông Nguyn Phú Trng luôn cnh giác vi s xut hin ca mt chính tr gia t mt phe cánh khác có th làm phc tp quá trình chuyn giao quyn lc. 


Bà Trương Th Mai tiếp qun Thường trc Ban bí thư mà sao vn gi ghế Trưởng ban T chc Trung ương ?

mai1

Bộ ba nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối guồng máy Đảng cộng sản Việt Nam : Nguyễn Phú Trọng (Tổng bí thư), Trương Thị Mai (Thường trực Ban bí thư Đảng) và Võ Văn Thưởng (Chủ tịch nước, cựu Trưởng ban Tuyên giáo trung ương)

Bà Mai và ông Thưởng vo c"Ông Thưởng va lên v trí "Quc trưởng" trên danh nghĩa. Bà Mai được chuyn sang ghế "Phó Tổng bí thư", thay ch công Thưởng.

Thường trc Ban bí thư thc cht là cu ni gia các cơ quan Đng vi Nhà nước. Đng v "biên chế chính tr", quyn uy ca bà Mai t nay ch dưới mt người (Tổng bí thư) nhưng trên tt c cáy viên B Chính tr khác.

Nguyên nhân chính là do ông Nguyn Phú Trng vn chưa tìđược người thay thế bà Mai  ghế Trưởng ban T chc trung ương. Các chuyđng trê"thượng tng" Ba Đình vn ha hn nhiu pha gay cn. Dù sao khi Tổng bí thư Nguyn Phú Trng hôm 6/3/2023 trao quyếđnh ca B Chính tr, cơ quan quyn lc cao nht ca Vit Nam, phân công bà Mai gi chc Thường trc Ban bí thư khóa 13, ch vài ngày sau khi ông Thưởng ri chc v nàđ tr thành tân Ch tch nước ngày 2/3/2023, thì đó là trường hp chưa tng có trong h thng quyn l Ba Đình. 

Vươn lên v trí th năm, xếp sau "B t" trong B Chính tr, bà Mai gi đây là n Trưởng ban T chc Trung ương đu tiên và cũng là n Thường trc Ban bí thư đu tiên trong lch s Đảng cộng sản Việt Nam. Như thế là cùng mt lúc bà gi hai k lc cĐng. Điu này khng đnh uy tín cao ca người ph n hođng trong bui giao thi ca nhng cơđa chn v nhân s trên thượng tng Ba Đình.

Nhưng c th thì công vic hàng ngày ca Thường trc Ban bí thư là gì ? Câu tr lđược tìm th Quy đnh s 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 ca Ban chp hành trung ương Đng v phân cp qun lý cán b và b nhim, gii thiu cán b ng c. Qua đó còn cho thy gi d sau này các nhân s đã tng nhđược cá"gđu" trong cơ cu ghế t Thường trc Ban bí thư, nhưng li là nhng k "nhúng chàm", vy thì cũng ctruy ngược trách nhim v kh năng "la chn người ca Thường trc Ban bí thư

Vic bà Mai "ngi mt lúc hai ghế" tt nhiên ch là tm thi. Trước sau ông Trng s tìđượ"người ca phe mình" đ đt vàđy. Mc tiêu nht quán và cao nht ca Tổng bí thư là phi duy trì và tăng cường được vai trò kim soát cĐng đi vi Chính ph, cũng như giành được quyn lc tuyđi trong tay. Đ đt đượđiu này, ông Trng đã cùng vi phe nhóm loi b hết nhng người hiếm hoi có năng lc, có đóc ci m (Phm Bình Minh, Vũ ĐĐamđ ch chn chung quanh mình hoc là nhng nhân vt xut thân t công an như Phan Đình Trc, Tô Lâm, hoc d b kim soát như Vương Đình Hu, Võ Văn Thưởng.

Tân Thường trc Ban bí thư Trương Th Mai, trong bài phát biu khi nhn nhim v đã khng đnh rng Đảng cộng sản Việt Nam "là đng cm quyn" và cam kế"phi gi gìĐng tht trong sch". Bà Mai, 65 tui, còn ha s "phi xng đáng là người lãnh đo" và là "ngườđy t trung thành ca nhân dân". Trước bà Mai, nhng ngườđng đu Ban bí thư đu là cánh đàông. Theo nhđnh ca Tiến sĩ Hà Hoàng Hp, thuc Vin nghiên cĐông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak Institute), bà Trương Th Mai, người có bng c nhân v Lut và Lý lun Chính trược chn theo tiêu chun ch không phi theo cơ cu v gii". Nhà nghiên cu ca ISEAS, có tr s  Singapore, cho rng gi chc v Thường trc Ban bí thư là rt quan trng vì nó "là cu ni và là b lc gia B Chính tr cĐng vi Nhà nước". Ban bí thư lãnh đo công vic hàng ngày cĐng, trong đó có giám sát vic thc hin các ngh quyết, ch th cĐng v kinh tế, xã hi, quc phòng, an ninh, đi ngoi, cũng như ch đo phi hp hođng gia các t chc trong h thng chính tr ca Vit Nam. Tiến sĩ Hp cho biết :"Mi hođng ca Nhà nước phđược B Chính tr và Ban bí thư phê duyt thì mđược làm và Thường trc Ban bí thư là người thđnh mđ xut ca Nhà nước".

Tuy nhiên, đi vi bên ngoài xã hi, t bao năm nay, mi khi có nhân vt quan chc nà"v vườn"  dù t nguyn hay b chính cáng chí" ca mình làm áp l hoc có nhân vt nào sp/mi ngi vào ghế này ghế kia, k c nhng v trí cao nht, người dân Vit thường chép ming, tc lưỡi : "Tay" nào lên, "tay" nào xung thì cũng thế thôi". Vì có ai biết gì v h, có ai bu cho h đâu.

Theo mt s nhà phân tích thi s, vic Tổng bí thư đ c hai ngườ"cánh hu" ca mình  sp xếp Võ Văn Thưởng ngi ghế Ch tch nước và bà Trương Th Mai ngi ghế Thường trc Ban bí thư  là cách ông Nguyn Phú Trng muđy ra khĐng nhng k mà ông không thích h có nh hưởng quyếđnh ti chiếc ghế Tổng bí thư khi ông ta v vườn. Candidate cho chiếc ghế đó phi là do ông đ xut và mi người ch có tuân th bm nút ! Ông Trng hy vng, tiếng tăm chng tham nhũng s giúông gii quyết chuyn chuyn giao quyn lc êm xuôi theo ý ông ta.

Khi Đi hĐng đu năm 2021, gii phân tích tình hình cho hay, Nguyn Phú Trng muđưa Trn Quc Vượng, lúđó là Thường trc Ban bí thư lên thay ông  ghế Tổng bí thư. Ông Vượng là nhân vt tin cn, thân tín công Trng, cùng lp trường giáđiu bo th. Tuy nhiên, Nguyn Xuân Phúc và phe cánh khác chng li rt mnh đến ni Vượng b ht văng v vườn. Ghế "Thường trc Ban bí thư" được giao cho Võ Văn Thưởng.

Còn vi cơ c"B ngũ" như hin nay ("B t" cng thêm bà Mai), nhiu chuyên gia quc tế v chính trường Vit Nam cho rng, chế đ đđng  Hà Ni s vn gi nguyên chính sách ưu tiên phát trin kinh tế và đa phương trong đi ngoi sau khi ông Võ Văn Thưởng được bu vào chc v Ch tch nước. Nhưng nhà báo Tomoya Onishi li nhđnh trong bài viếđăng trên t Nikkei Asia rng "Vic la chn mđng minh thân cn ca Nguyn Phú Trng làm Ch tch nước ca Vit Nam càng cng c quyn lc ca Tổng bí thư Đảng cộng sản, làm dy lên lo ngi v s kim soát cht ch hơn cđng đi vi nn kinh tế" và ng Trng có th đưa Hà N