Năm mới, Việt Nam sẽ ‘rơi vào’ quỹ đạo nào ? (Trần Đông A)

Tđây s là thđim quan trng đ Ban lãnh đo Hà Ni quyếđnh xem h s tiếp tc hay điu tiết chm l"cuc thanh lc ni b" dưới cái tên trn tri là "chiến dch đt lò" ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng ?


quydao1

Bn thâông Nguyn Phú Trng và b phn trong Đảng cộng sản Việt Nam dù mu"phát huy cao đ" hơn na kết qu ca chuyến thăm Bc Kinh công hi cui tháng 10 năm ngoái cũng phi hiu rng, mi chuyđu có gii hn ca nó.

Ging như bao khúc quanh khác trong lch s cđt nước, ln này, gii quan sát vđt tương lai năm nay ca Vit Nam s tùy thuc vào sép t nhng chuyđng quc tế trong khu vc và trên toàn cu. T khó đây là "rơi vào", có ý cnh báo, Vit Nam đng b đng mà hãy ch đng chn la cáđnh hướng chính sách rõ ràng và minh bch.

Theo văn hóa tâm linh ph biế ta, thđiđu năm luôđược xem là khonh khđc bit, thông thường người ta luôn tránh làđiu bt lương đ tránh xui xo cho c năm. Nguyn Phú Trng  Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam  có l thuc nhóm ngườ"xưa nay hiếm" nên không thèm kiêng c. Phát biu trước thm năm mi, ông vn không ngn ngi nói nhng điu trái vi s tht. Vn là chúng ta đã được nhiu kết qu, thành tu quan trng, khá toàn din trên các lĩnh vc…" Ch cn hi hc sinh trung hc, tiu h quê, v ký c ca các em trong năđi dch kinh hoàng, v cuc sng khó khăn trong gia đình các em và bà con li xóm thì cũng biếđược phn nào các thm cnh. Hàng ngàn công nhân mt vic hoc b gim lương trước Tết có lúđã phi bi thùng rác kiếm thc phm Nếu có được nhà tài tr giúp cho vài ký go thì mi ba ch dáăn mt chén cơm, bi không biết ngày mai thế nào... Nhiu gia đình ba thế h tha phương, mi ln Tếđến ch mơ có cáăn cho đ ti thân ! Trong khi vô vàn nhng thân phn thê thm như thế, mà ông Trng vn khơi khơi, t nước chưa bao gi có được cơ đ, tim lc, v thế và uy tín quc tế như ngày nay…" Trên mng xã hi, bì nh lun viêđã ma mai chuyn chướng tai gai mt khi ông Trng ngi xm trên lut pháp, gt Quyn Ch tch nước, đ đng ra chúc Tết. Youtube "Mõ Đông Anh cướp diđàn chúc Tết" cùng vi các comment đ nói lên trình đ dân trí ngày nay như thế nào !

Có "vn mnh chung" vi nhng nước nào ?

Quý Mão năm nay Vit Nam đi mt vi hàng lot các vđ nan gii. Vi cơa chn" v giành git phe phái t trước Tết, rđc qua hai bc thư ông Trng và ông Tp trao đi cho nhau nhân dp năm mi và nghe bài phát biu chúc Tết nói trên công Trng Tt c, có th d đoán gì v câu tr li, năm 2023, Vit Nam s "rơi vào" qu đo nào ? Liu năm 2023 này có phi là năm c"vn mnh tương quan" gia Vit Nam và Trung Quc không ? Blogger Trân Văn nêu câu hi. Thì đây : trong Thư chúc Tết gi Vit Nam, ông Tp Cn Bình nhn mnh đến vic Trung Quc và Vit Nam có "chung tương lai". Cũng theo lá thư này, Trung Quc và Vit Nam s gia tăng liên lc, gia tăng hp tác toàn din, cùng nhau thc hin các chiến lược phát trin song phương, k c trong nhng vđ quc tế và khu vc. Tuy nhiên, trong tt c các t báo và các trang mng "mu dch" ca Vit Nam, ni dung hai nước Vit Nam và Trung Quc có "chung tương lai" nàđã được b qua ! Ti sao li có chuyn cc c này, vn theo cách gii thích ca Blogger Trân Văn, "vi dân chúng Vit Nam, chuyn Tổng bí thư Tp Cn Bình v v, rng Trung Quc và Vit Nam có... chung tương lai li là chuyn thuc loi nhy cd dđến nhng phng, h u qu phc tp không ch trong đi ni mà c trong đi ngoi. Đem chuyn này ra k l trước thm năm m nht là trong dp tưởng nim Trung Quc cưỡng chiếm Hoàng Sa (19/1/1974) và trướdp tn công đng lot và tàn sát dã man dân thường trên 6 tnh biên gii phía Bc (17/2/1979), đ chng lưng cho bè lũ dit chng Polpot  biên gii Tây Nam  rõ ràng là không n và không khôn ngoan tí nào, nên "l đi" là thượng sách !

"Gin lược" và "b qua" mý rt cơ bn trong thông đip ca Tng bí thư  Ch tch nước Tp Cn Bình gĐảng cộng sản Việt Nam rõ ràng là mt tính toán có ch đích. Bn thâông Nguyn Phú Trng và b phn trong Đảng cộng sản Việt Nam dù mu"phát huy cao đ" hơn na kết qu ca chuyến thăm Bc Kinh công hi cui tháng 10 năm ngoái cũng phi hiu rng, mi chuyđu có gii hn ca nó Vit Nam hiđang hình thành mt quan nim khá bt lđi v"dư âm" ca chuyến thăy. Quan nim này cho rng, nếu như Hi ngh Thành Đô (tháng 9/1990) m ra mt thi k "Bc thuc rt nguy him" (li ca Ngoi trưởng Nguyn Cơ Thch), thì chuyế"triu công" va qua ca Tổng bí thư Trng "đã đưa bang giao Vi Trung tiến sâu hơn vào qu đo ca Bc Kinh"

Khác nhau căn bn và nguy him gia hai ct mc này là, nếu như Thành Đô ch táđng ti quan h song phương Vi Trung, thì chuyến thă"triu cng" tháng 10/2022 khiến Vit Nam có th hoàn toàn rơi vào qu đo Bc Kinh. Điu này không ch nguy him cho tương lai ca Vit tc. Giáo sư NguyĐình Cng, trong mt bài viết mđây, đã đưa ra mt d báđen ti khi Vit Nam rơi vào tr t t y. "Đến lúđó, dân tc (này) lâm nguy, mà đng như hin nay cũng chng còn, ch còn li ch yếu mt nhúm người làm tay sai cho bn thng tr t nước ngoài và mt qun chúng nô l, b hy dit dn như các dân tc Tây Tng và Tân cương hin nay"Tương lai này nghe khng khiếp quá, ngay c đi vi cáđng viên cng sn, nên chng ma nào mong mun.

Dù sao mc lòng, vn còn có lung dư lun vn lc quan cho rng, ông Trng và b su không d gì láđượ"con tàu Vit Nam" đi theo qu đo ca Trung Quc. Đơn gin là vì lòng dân Vit Nam không mun thế ! Đu năm Quý Mão này, ngay c báo chí nhà nước cũng h hi loan tin Đi din ngoi giao cÚc, Hà Lan, Anh, Malaysia, Nht Bchúc sc khe, bình an và thành công đến mi người và mong quan h ngoi giao vi Vit Nam thêm vng mnh. Riêng Đi s Hp chúng quc Hoa Kỳ Marc Knapper "chơi tri" hơđng nghip. Đi s Knapper đã t mn ngi làm thip chúc Tết Nguyêđán 2023 bng ch ni. Thiđc biđã đành, mà người nhn và cách đc cũng đc bit. Mt giáo viên tiếng Anh và hai cháu gái khiếm th là nhng người nhđược tm thip chúc Tếđc bit t Đi sĐây là cái Tết th năm công Knapper ti Vit Nam, nhưng là năm th hai ông đón Tết vi tư cách Đi s. Khác vi năđu tiên, năm nay ông không "th sc" vi thư pháp na. Ông đã chn cách đđáo hơđ gi li chúđến tt c mi người dân trong xã hi Vit Nam : Viết bng khuôn ch Ch Ni !Chc Knapper mu"nhng người khiếm th" cũng hiđược thông đip ca ngườ i M ( ?) Còn trước Tết, ông đã rt t tin khi tuyên b trong mt giao lưu trc tuyến vi truyn thông trong nước : "Mi quan h gia hai nước chúng ta (tc M và Vit Nam) v bn cht ct lõđã mang tm chiến lược..."

"Sn hđ kiếp !" (Theo la mà hành đng !)

Tđây s là thđim quan trng đ Ban lãnh đo Hà Ni quyếđnh xem h s tiếp tc hay điu tiết chm l"cuc thanh lc ni b" dưới cái tên trn tri là "chiến dch đt lò" ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng ? Đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan mà các nhà đu tư đang phđi mt khi Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc là ngường h th trường đt ngt b ép t chc. Các quan chc chính ph tuyên b, cuc thanh trng va qua là mt phn ca n lc chng tham nhũng trong các cơ quan quyn lc. Tuy nhiên, các nhà đu tư không khi thc mc, liu s ra đi c"b ba" Phú Minh  Đam có phi là chui hành đng thâu tóm quyn lc trong thi gian ngn công Trng hay không, điu này có dđến vic trì hoãn nhng ci cách kinh tế cn thiết và khn cp ti mt trong nhng nn kinh tế nóng nht Châu Á hin nay. Dư lun cho đến nay vn cho rng, đng đã không minh bch trong v cho thôi chđi vi Ch tch Phúc. Mt nhà quan sát thi cu thành ph H Chí Minh nói trong điu kin giu tên : "Nhng din biến liên quan v vic nđơn xin thôi vic t các Phó Th tướng cho đến Ch tch nước cho thđó là nhng công vic riêng tư cĐCS t gii quyết vi nhau, ch không phi là công vic ca người dân, do đó s không th biết chính xác, vì mi thông tin hoàn toàn mù m".

Đi vi Đảng cộng sản Việt Nam, "tháng Giêng" không còn "là tháng ăn chơi" na. Ông Trng và Ban Ch đo Trung ương v phòng, chng tham nhũng đang phi quyếđnh v tđ hành đng ? Phi chèo lái cuc chng tham nhũng thế nàđ các nhà đu tư trong và ngoài nước thoát khi nánh, Vit Nam sut ngày ch lo "gom ci" đ "b lò" mà không tp trung thi gian và sc lc cho sn xut và sáng to. Riêng đi vi Tổng bí thư Nguyn Phú Trng, bt luông chơông Tp Cn Bình và cáđng chí Trung Quc công đến bao nhiêđi na, thì ông cũng phi tìm cách thoát kh"khu bi" :là Thái thú ca Tàu ! Đng đ b "bia ming" như Tổng bí thư Lê Kh Phiêu, mang h danh nhượng c i Nam Quan, na thác Bn Gic, hàng vn km2 dc biên gii Vi Trung và ti Vnh Bc B cho Trung Quc. Năm ngoái, ông Trng đã trót cam kếng h "Sáng kiến Phát trin Toàn cu" (GDI), ha xem xé"Sáng kiến An ninh Toàn cu" (GSI) cùng "Sáng kiến Vành đai, Con đường" (BRI) như là 3 tr ct c"Trt t Trung Hoa" (Pax Sinica). Đ thc thi các cam kết này, cùng vi s "bo lãnh" công Tp Cn Bình, ông Trng phi nm chđượ"B t" đ không b "đánh úp", dù ông phi ra đi ti Hi ngh Trung ương mùa hè này, hoc có th vn bám tr cho đếĐi hi 14.

Sáng mùng 2 Tết, tc ngày 23/1/2023, Tiến sĩ Nguyn Sĩ Dũng, cu Phó Ch nhim Văn phòng Quc hi, viết trên trang Facebook cá nhân có hơn 12.000 người theo dõi :"đnh chính tr vĩ mô quan trng không kéđnh kinh tế vĩ mô. Năm mi cu chúc cho đt nước luôn luôn có được c hai s đnh này !T góc nhìn ca mình, các nhà quan sát tình hình  trong và t ngoài Vit Nam đu có chung nhn xét, Ban lãnh đo Ba Đình đang đi mt vi bn chính tr  thượng tng, các cp bt an, không ngành nào mun hođng. Mt chuyên gia phát biu : "Nói là trì tr cũng được, là bn cũng được. Thc cht ca trng thái này làm mt s người lo s, không dám hođng gì c. Không biết ngày hôm nay là ông Phúc, ngày mai đến lượt mình hay chưa ? Đây là trng thái bt bình thường. Có l gi là khng hong thì đúng hơn". Nhưng có điu chưa thy ai đưa ra li cnh báo lúc này. Nhng năm 1974, 1979 mi khi ta gp khó khăn hay khng hong bên trong, Trung Quc luôn luôn li dng nhng thđiđ xâm phđc lp, ch quyn và toàn vn lãnh th ca ta. Kế này người Trung Quc gi là "Sn hđ kiếp !" (Theo la mà hành đng), t c là tha lúc lân bang gp cơn nguy biến thì bên ngoài quđo cưỡng chiếm thêđt đai hoc biđo. Bài hc ngàn xưy, bao gi cũng mi !

Trần Đông A

Nguồn : VOA, 24/01/2023