Làn sóng dân túy, bất bình đẳng và quốc gia – Michael Sandel trò chuyện với Yuval Noah Harari

Đây là một cuộc thảo luận rất lý thú và bổ ích giữa Michael Sandel và Yuval Noah Harari - 2 trong số những nhà tư tưởng xuất sắc nhất hiện nay, diễn ra vào giữa năm 2021. 


 

Chủ đề của nó xoay quanh chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa tân phóng khoáng, sự thất bại của các chính đảng truyền thống trong nhiệm vụ giải quyết nạn bất bình đẳng, vấn đề "quốc gia”, cũng như sự cấp bách của việc làm cho các tư tưởng và tri thức, nhất là tri thức chính trị có thể thẩm thấu tới quần chúng, thay vì chỉ bó hẹp trong các câu lạc trí thức, các trường đại học. Có thể thấy sự tương đồng trong rất nhiều ý kiến của 2 nhà tư tưởng này với những gì mà Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã nêu ra từ nhiều năm nay. Mong rằng qua đây, người Việt Nam chúng ta sẽ nhìn rõ các vấn đề tư tưởng đang đặt ra trên thế giới, từ đó định hướng tốt hơn cho cuộc đấu tranh dân chủ trong nước.