Đường xưa mây trắng vừa đón Thiền sư trở về (Ngọc Lễ, Tường An, Hoài Hương, RFA)

Thông qua các hođng ging dy và truyn bá đo Pht, Thin sư Thích Nht Hnh có hàng chc ngàđ t khp thế gii, trong đó có nhiu nhân vt tên tui trong chính gii, doanh gia và gii gii trí. 


Thiền sư Nht Hnh ra đi 'yên bình'  tui 95

Ngọc Lễ, VOA, 22/01/2022

Thiền sư Thích Nht Hnh, nhà lãnh đo Pht giáo ni tiếng thế gii, va viên tch vào lúc nđêm ngày 22/1 năm 2022  T đình T Hiếu, thành ph Huế tui 95, trang nhà ca Làng Mai thông báo.

nhathanh1

Thin sư Thích Nht Hnh lúc tr v T đình T Hiếu, nơông th gii khi còn nh, hi năm 2018

VOA cũng đã được cáđ t thân cn ca Thin sư xác nhn v s ra đi này. Thông báo ca Làng Mai cho biếông ra đi 'mt cách yên bình'.

Thiền sư Thích Nht Hnh là người truyn bá và phát trin Pht giá phương Tây hiđi, người ch trương Pht giáo dn thân, áp dng Pht pháp gii quyết nhng vđ trong cuc sng cá nhân và xã hđương đi.

Sc khe thin sư đã yếu dn sau lđt qu hi năm 2014 khiếông phi ngi xe lăn cho đến nay. T năm 2018, ông đã v h Vit Nam đ tnh dưỡng  'chn T' là T đình T Hiếu, nơi năm xưông đã xut gia.

Xut gia và ra đi

Sinh ngày 11/10 năm 1926 ti Huế vi tc danh Nguyn Xuân Bo, Thin sư Thích Nht Hnh xut gia làm sa di t năm 16 tui ti T đình T Hiếu, thành ph Huế, th gii Thin sư Thanh Quý Chân Tht theo Thin tông thuc Pht giáĐi tha.

Trong giai đođu tu tp, Thin sư tng đm nhim chc trách mà Giáo Hi Pht giáo Vit Nam Thng nht (là t chc sau này b chính quyền cộng sản Việt Nam dp b) giao cho, như ch biên tp chí Pht giáo Vit Nam năm 1956. Ông cũng sáng lp Nhà xut bn Lá bi, tham gia sáng lĐi hc Vn Hnh  Sài Gòn. Đến nhng năm 1960, ông sáng lp Trường Thanh niên Phng s Xã hi (SYSS), mt t chc thin nguyn Pht giáo gm khong 10.000 tình nguyn viêđi v các thôn xóđ dng trường, xây trm xá và tái thiết các làng xã b chiến tranh tàn phá.

T năm 1961, ông bđu ra nước ngoài, nghiên cu và ging dy Pht hc. Đ rông dn dành toàn b thi gian sng và phng s  hi ngoi sau khi không th v Vit Nam được na trong gn 40 năm sau đó.

Năm 1961, ti Hoa Kông ging dy môn Tôn giáĐi chiếu tĐi hc Princeton, và năm sau ông đếĐi hc Columbia ging dy Pht hc. Đến năm 1963, ông quay li Vit Nam cùng tham gia các n lc vđng hòa bình bt bđng cùng các bđng tu ca mình.

Năm 1966, gia lúc cuc chiến Vit Nam din ra ngày càng khc lit, ông đến M và châÂu kêu gi hòa bình và chm dt thù h Vit Nam. Ông đi nhiu nơi, truyn bá thông đip v hòa bình và tình thương, vđng các nhà lãnh đo phương Tây chm dt chiến tranh Vit Nam và dn đu pháđoàn Pht giáđếĐàm phán Hòa bình  Paris năm 1969.

Trong lđến M năm 1966, Thin sư Thích Nht Hnh lđu tiên gp g nhà hođng nhân quyn ni tiếng Martin Luther King Jr. đ thuyết phông lên tiếng chng chiến tranh Vit Nam. Sau đó, chính Martin Luther King Jr đ c thin sư cho Gii Nobel Hòa bình 1967. Năđóy ban Nobel không chn gii Nobel Hòa bình.

Do c hai chính ph Bc Vit và Nam Viđu không cho phéông tr li Vit Nam, ông bđu cuc sng lưu vong trong vòng 39 năm cho đến năm 2005 mi tr li Vit Nam lđu tiên.

Làng Mai

Bên cnh các hođng phn chiến,  hi ngoi, ông tiếp tc dy hc, thuyết ging và viết sách v chánh nims tnh thc và sng trong an lc đ truyn bá Pht pháđến thế gii phương Tây.

Đu nhng năm 1970, ông tr thành ging viên và nhà nghiên cu Pht giáo tĐi hc Sorbornne, Paris.

Năm 1982, Thin sư thành lĐo Tràng Mai Thôn, tc Làng Mai, bao gm mt h thng các tu vin ti vùng Dordogne tây nam nước Pháp.

Theo trang nhà ca Làng Mai thì t mt thôn trang nh lúđu, Làng Mai đã tr thành tu vin Pht giáo ln nht và năng đng nh phương Tây vtrên hơn 200 v xut sĩ và gn 8.000 cư sĩ t khp nơi trên thế giđến tu tp mi năđ hc v cách sng trong chánh nim.

Ti Làng Mai, Thin sư Thích Nht Hnh áp dng tr li nhng phương pháp thc tp có t thi Pht giáo nguyên thy và có gin lược và điu chnh đ d dàng áp dng cho nhng khó khăn và thách thc ca cuc sng hiđi. Đó là buông x hoàn toàn, ngưng ngh, mm cười, hít th trong chánh nim, ăn cơm chánh nim, thin hành, thin ta

nhathanh2

Làng Mai đã tr thành tu vin Pht giáo ln nht và năng đng nh phương Tây

Đo Tràng Mai Thô Pháp (hin nay có ba tu vin là T Nghiêm, Pháp Vân và Cam L cùng mt thiđường) sau đó được m rng thêm các trung tâm Làng Mai khác như  M, Đc, Vit Nam, Úc, Hong Kong và Thái Lan.  Vit Nam, Làng Mai có hai cơ s là T đình T Hiế Huế và Thin vin Bát Nhã  Bo Lc, LâĐng.  M, Làng Mai có bn tu vin là Lc Uyn (California), Bích Nham (New York), Mc Lan (Mississipi) và Đo tràng Thanh Sơn (Vermont). Các tu vin này là nơi tu tp ca c ngàn xut sĩ thuc nhiu quc gia trên thế gii và đđn t chc các khóa tu cho các cư sĩ đ mi thành phn khác nhau như gia đình, thiếu niên, cu chiến binh, ngh sĩ, nhân viên chp pháp, gii showbiz và người da màu.

Ông cũng đ ra Năm phép thc tp chánh nim kêu gi mi người thc tp gim thiu kh đau cho thế gii con người và vn vt hu tình trên tráđt.

‘An lc tng bước chân

Ông được kính trng trên khp thế gii do nhng bài ging có sc mnh và truyn cm hng v chánh nim và hòa bình. Thông đip chính công là thông qua chánh nim, con người có th hc cách sng an lc trong hin ti và nh đó xây dng s bình an trong bn thân mi người và xây dng hòa bình cho thế gii.

Ông xut bn hơn 100 ta sách v thin và s tnh thc, trong đó có nhng tác phm ni tiếng như Phép l ca S tnh thc (Miracle of Mindfulness), Vit Nam  Hoa sen trong Bin La (Vietnam : Lotus in a Sea of Fire), Đường Xưa Mây Trng (Old Path White Clouds), An lc Tng bước chân (Peace is Every Step) Ch tính riêng  M, tác phm công đã bán ra được hơn ba triu bn.

Ông cũng tng được mi din thuyết ti tr s UNESCO Paris, kêu gi thc hin nhng bướđi c th đo ngược bo lc, chiến tranh và biếđi khí hu. Năm 2013, ông dđu các s kin chánh nim thu hút s quan tâm l tr s Google, Ngân hàng Thế gii và Trường Y thuĐi hc Harvard.

Thông qua các hođng ging dy và truyn bá đo Pht, Thin sư Thích Nht Hnh có hàng chc ngàđ t khp thế gii, trong đó có nhiu nhân vt tên tui trong chính gii, doanh gia và gii gii trí.

Ông được quc tế gi bng nhiu danh xưng như S gi ca hòa bình và bt bđngNgười cha ca Chánh nimmĐt Lai Lt Ma khác hay V thin sư có th kéo ngườđếđy sân vđng.

Ông được cho là thông tho các th tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nht, Phn (Sanskrit) và Pali.

Tr v ln cui cùng

Thin sư Nht Hnh sng lưu vong trong 39 năm cho đến ln v thăm li Vit Nam đu tiên năm 2005 sau nhng cuc thương tho kéo dài vi chính ph Hà Ni.

Năm 2007, ông v nước ln th hai, t ch‘Đi trai đàn bình đng chn tế  c ba min Vit Nam, cu siêu cho đng bào t nn và chiến sĩ trn vong ca c hai min Nam  Bc.

Năm 2008, ông v Vit Nam ln th ba, làm din gi chính cho Đi l Vesak ca Liên Hip Quc.

Năm 2017, t Thái Lan ông tr v Vit Nam ln th tư đ tĩnh dưỡng sau khi b đt qu do xut huyết não năm 2014.

Ngày 26 tháng 10, 2018, ông tr v Vit Nam ln cui cùng, đ tĩnh dưỡng cho đến ngànhp di chn t là T đình T Hiế Huế.

Ngọc Lễ

Nguồn : VOA, 22/01/2022

*****************

Thiền sư Thích Nhất Hạnh về với "Đường Xưa Mây Trắng" để lại Làng Mai

Tường An, RFA, 22/01/2022

Đạo tràng Mai thôn, hay với cái tên mộc mạc, gần gũi là Làng Mai, nằm cách Paris khoảng 600 km về hướng Tây Nam nước Pháp. Làng Mai nằm trong thị xã Thenac, thuộc tỉnh Dordogne.

nhathanh3

Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại lễ cầu siêu kéo dài oan gay cho những người đã bỏ mạng trong chiến tranh Việt Nam. Buổi lễ diễn ra tại một chùa ở ngoại thành Hà Nội hôm 20/4/2007 – AFP

Làng Mai có diện tích khoảng 1 km vuông chia làm nhiều xóm : Xóm Thượng, Xóm Hạ, Xóm Đoài và Xóm Mới.

Trên con đường vào làng, người ta nhìn thấy những ni cô, những chú tiểu, những thiền sinh đang làm việc chăm chỉ, họ tự trồng rau, trái để ăn. Tất cả mọi người đều làm việc trong im lặng.

Làng Mai có ba ngôi chùa : Chùa Pháp Vân ở Xóm Thượng dành cho các tăng sĩ, Chùa Từ Nghiêm ở Xóm Mới và Chùa Cam Lộ ở Xóm Hạ dành cho các ni.

Một ni cô đến từ Việt Nam sang tu học chia sẻ cảm giác thích thú trong môi trường mới :

"Con tu học được ba năm. Chúng con ở đây thì môi trường nào cũng có sự tu học giống nhau tại vì cùng là con của Thầy, con của Sư Ông nên ở đâu cũng đi như cùng trên một dòng sông, cũng thực tập ăn cơm, cũng thực tập đi thiền hành, cũng thực tập chánh niệm như mọi nơi. Nhưng qua đây thì môi trường khí hậu, thời tiết khác, mát mẻ, thiên nhiên có bốn mùa thay đổi rõ rệt nên mình thưởng thức mỗi mùa có cái hay riêng".

Làng Mai là một trung tâm Phật giáo được Thầy Thích Nhất Hạnh lập ra với mục tiêu tu dưỡng tinh thần, thực hành tâm linh, và cũng là một trung tâm giảng dạy về Phật giáo Việt Nam, là môi trường tu, học và sống để mọi người làm quen với đạo Bụt, và nhất là cách sống theo văn hóa thiền học Việt Nam.

Ngôi làng nhỏ Thenac là một ngôi làng nhỏ với chỉ chưa tới 2.000 dân. Vào thập niên 80, nhiều nông dân Pháp đã bỏ thị xả nhỏ bé này để đi nơi khác và vì thế, chính phủ Pháp đã cho phép Thầy Thích Nhất Hạnh thành lập Đạo tràng Mai thôn với cái tên đầu tiên là Làng Hồng (vì nơi đây trồng nhiều cây hồng). Đây cũng là nơi đã từng tiếp đón nhiều thuyền nhân tị nạn cộng sản.

Cho đến nay, Làng Mai đã trở thành một địa điểm thu hút đông đảo nhiều người đến đây thực hành pháp môn chánh niệm của Thiền học Phật giáo, học mỉm cười, học tha thứ, học biết ơn, học im lặng, v.v. Dần dần những thông điệp hòa bình đã được chia sẻ rộng rãi. Làng Mai có nhiều khóa thiền học theo mùa, mỗi năm làng Mai tiếp đón hàng ngàn thiền sinh mà đa số là người Pháp, hoặc những người ngoại quốc đến từ Anh, Ý, Hoa Kỳ, v.v.

Ông Đặng văn Hòa, từ Việt Nam sang Pháp, cho biết lý do ông vượt hơn 10.000 cây số chỉ với nguyện vọng được đến làng Mai, ông chia sẻ :

"Mục đích đến Làng Mai là vì bên Việt Nam chúng tôi nghe Làng Mai của Sư Ông rất nổi tiếng. Người đã dìu dắt bao nhiêu phật tử, bao nhiêu tăng ni đến con đường giác ngộ. Ngài là một bậc cao tăng nối bước theo đường tu của Phật Thích Ca, thành ra mình rất kính trọng và quý mến Thầy, muốn đi đến gặp Thầy, đảnh lễ Thầy, để Thầy ban những phép lành cho tôi".

Và mặc dù không được diện kiến thiền sư, ông Hòa cũng rất hài lòng khi tìm được cảm giác an lạc giữa khung cảnh yên bình của làng Mai.

nhathanh4

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đi cùng các em nhỏ đến một chùa ở Làng Mai tại Pháp hôm 6/8/2004. AFP

Những thiền sinh đến đây tham gia các khóa tu học, ăn uống trong im lặng. Mỗi người tự rửa chén… tất cả đều diễn ra trong hoàn tĩnh lặng.

Trên các con đường im vắng xuyên qua làng, những người đi dạo trong lặng lẻ, đây đó, những nhóm thiền sinh cùng học, hát, thỉnh thoảng những tiếng chuông vang lên để nhắc nhở những giây phút tĩnh lặng.

Một thiền sinh đến từ Toulouse tham gia các khóa tu tập cho biết đến đây, ông tìm được một cảm giác an bình, hạnh phúc :

"Tôi có một cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc của sự chia sẻ, được hòa nhập vào cộng đồng tại đây để khám phá phương thức để hòa hợp giữa tinh thần và thế xác và tìm được sự tỉnh lặng trong bản thân mình, được hiểu thêm về chính mình. Mục tiêu chính là sự chia sẻ với nhau giữa mọi người ở đây. Đúng vậy, đó là sự hạnh phúc được chia sẻ, là niềm vui. Và đặc biệt là nụ cười luôn luôn nở trên môi mà ta không tìm thấy được ở bất cứ nơi đâu, thật vậy !".

Từ các xóm nhỏ bé ở Làng Mai, pháp môn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã phát triển ra nhiều trung tâm trên thế giới như Đức, Mỹ, Thái Lan.

Với 1.250 đệ tử xuất gia và hàng triệu đệ tử tại gia khắp nơi trên thế giới, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã mang đạo Bụt, đặc biệt là pháp môn chánh niệm đến với phương Tây.

Mục sư Martin Luther King đã vinh danh Thiền sư như là "một Thánh tông đồ của hòa bình và bất bạo động" và đề cử Thiền sư cho giải Nobel Hòa bình vào năm 1967.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thế danh Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm 1926 tại tỉnh Thừa Thiên, Huế, ra đi lúc 0 giờ (giờ Việt Nam) ngày 22/01/2022 cũng tại thành phố nơi Thiền sư đã ra đời.

Tường An

Nguồn : RFA, 22/01/2022

************************

Thiền sư Nht Hnh, người mang phương Đông vào phương Tây

Hoài Hương, VOA, 22/01/2022

Thin sư Thích Nht Hnh được tha nhn là "mt trong nhng nhà lãnh đo tinh thn có nhinh hưởng nht trong thđi này". Hòa thượng viên tch lúc 0 gi ngày 22 tháng Giêng, 2022 (gi Vit Nam), ti chùa T Hiếu, Huế, th 95 tui, theo thông báo ca Làng Mai trên trang Facebook chính thc "Thích Nht Hnh" và trang web Làng Mai plumvillage.org.

Giáo sư Pht hc ngườÚc, John Powers, cho rng Thin sư Nht Hnh là mt trong "13 v thy góp phn vào s thành hình và phát triđo Pht trên toàn thế gii trong quá trình 2500 năm lch s Phật giáo".

Điu mà người phương Tây nh v Thin sư Thích Nht Hnh chính là nhng khái ni"chánh nim""tnh thc" - "mindfulness".

Tp chí Times, trong bài viết dài v v Thin sư, tha nhn Hòa thượng Nht Hnh là ngườđu tiên ph biến nhng khái nim này như mt phương pháp tu tp.

Nhà báo Ngô Nhân Dng, mt Giáo th ca Làng Mai, gii thích :

"Khái nim sng chánh nim, sng tnh thc, đã tr nên ph biến, đc bit trong nhng nước nói tiếng Anh. Đy có l là thành tích mà trướđâít có người nào trong gii Pht giá Đông phương có th to ra đượ các nước phương Tây".

Thành tu này, vn theo nhà báo Ngô Nhân Dng, là do đo Phược tiếp cn như mt cách sng hơn là mt tôn giáo".

"Thin sư Nht Hnh đã trình bàđo Pht như là mt cách sng, hơn là mt tôn giáo. Thy Nht Hnh gđó là cách sng tnh thc - phương Tây gi là mindfulness, và cách mà ngài dy, cho thy ai cũng có th áp dng được c".

Nhng đ t theo hc Thin sư Nht Hnh m trung tâm thin tchánh nim khp nơi. Canada có "Làng Cây Phong", mt trung tâm tu tp theo giáo pháp ca Thin sư Thích Nht Hnh.

Ch tch Làng Cây Phong là ông Trnh Đình Tn, nói rng "cách hướng dn ca Sư Ông Nht Hnh không câu n tôn giáo, màu da, sc tc".

"Cách hướng dn ca Sư Ông không có câu n tôn giáo, màu da, sc tc Khi hướng dn, Sư Ông luôn kêu gi người phương Tây và nhng người tôn giáo khác tr v vi tôn giáo ca mình. Đó là điu rt khác bit vi các lãnh đo tôn giáo khác, và là điu khiến người phương Tây kính n".

Trong khi hu hết người phương Tây đu công nhn tm vóc ca v Thin sư đã đưa Pht giáo đến vi thế gii phương Tây, nhng phát biu công v chiến tranh Vit Nam, và c nhng chuyến v thăm li Vit Nam công trướđây, vn còn là điu tranh cãi, gia nhng người Vit Nam.

nhathanh6

Ngày 31/05/1966, Mục sư Martin Luther King Jr. (trái), trong một cuộc họp báo ở Chicago với Thích Nhất Hạnh (giữa), kêu gọi ngừng ném bom Việt Nam. (AP / Edward Kitch)

Trong mt phng vn cách đây vài năm, ông Võ VăÁi, mt nhà hođng nhân quyn, cũng là phát ngôn nhân ca Giáo hi Pht giáo Vit Nam Thng nht có tr s  Paris, nói rng "dường như là Thin sư đi vi con đường ca Nhà nước". Ông Ái nói rng ông vn luôn tôn trng Thin sư Nht Hnh, nhưng sau này cm nhn nơi nhà sư "mt s thay đi quá ln v tháđ chính tr".

Ông Trnh Đình Tn, Ch tch Làng Cây Phong, trong cuc phng vn trướđây, thì cho rng "nên coi Thin sư Thích Nht Hnh là mt nhà sư, không phi mt nhà hođng chính tr".

"Mi người c coi Thin sư Thích Nht Hnh là mt người làm chính tr, thc ra thì Thy Nht Hnh có th gi là nhà thơ, nhà văn hóa, hay mt s gia, nhà văn hay nhà đo hc, đđược. Đi vi tôi, Thy chính là mt v chân tu".

Nhà báo Ngô Nhân Dng có cùng quan đim, "có l mình nên coi Thy Nht Hnh là mông thy tu gin d".

"Tôi không nghĩ ông có tham vng tr thành mt quc bo hay mt v thy gì ghê gm cho lm. Tôi nghĩ rng tt c các v thy tu, tu cho đàng hoàng, đu là thy tu ln c".

Thin sư Nht Hnh sng lưu vong 39 năm cho đến ln v thăm li Vit Nam đu tiên năm 2005 sau nhng cuc thương tho kéo dài vi chính ph Hà Ni.

Năm 2007, ông v