Qui hoạch điện VIII : Không giúp Việt Nam đi đúng hướng năng lượng sạch !

Hơn 200 khoa học gia Việt Nam đã gửi thư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, đề nghị nên thận trọng, cân nhắc kỹ Qui Hoạch Điện VIII nếu Việt Nam muốn đi đúng hướng phát triển năng lượng sạch như đã cam kết với quốc tế. Chuyên gia môi trường và năng lượng trông đợi tinh thần cầu thị từ phía chính phủ ra sao ?

Qui hoạch đi ngược lời hứa

D tho Quy hoch Đin VIII ca Bộ Công thương hoàn toàn đi ngược cam kết tích cc gim và hu như không phát trin thêm nhà máy nhit đin than mi, nâng t trng năng lượng sch ít nht 20% vào năm 2030 và 30% vào năm 2045.

dien1

Hình chụp các trạm turbine điện gió ở Bạc Liêu hôm 2/5/2014 - AFP

Đó là ni dung chính bn kiến ngh, được báo chí trong nước gi là tâm thư, ca hơn 200 khoa hc gia, nhc li khng đnh mi đây ca Th tướng ti din đàn Tun l Năng lượng Nga va kết thúc.

C th, thư ca 10 liên minh đi din cho hơn200 nhà khoa hcVit Nam, gm Liên minh Năng lượng bn vng Vit Nam (VSEA) ; Liên minh Phòng chng Bnh không lây nhim Vit Nam (NCDs-VN), Trung tâm Nghiên cu Phát trin Xã hi (CSRD), Liên minh Môi trường và Sc khe Cng đng... đã được gi đếnTh tướngchính phủ.

Theo đó, các nhà khoa hc yêu cu Chính ph Việt Nam thn trng, cân nhc k D thomi Quy hoch đin VIII, mà trong đó, d tính tăng thêm khong 20.000 MW đin than mi vào năm 2030, nâng công sut đin than t khong 21.000 MW hin nay lên 40.899 MW và tiếp tc tăng thêm khong 10.000 MW đin than na cho ti năm 2045.

T d đnh trên, các nhà khoa hc đưa ra cnh báo rng, sn lượng đin sch ca Vit Nam ch đt 13,5% vào năm 2030 đến 2045, như vy Vit Nam không th nào đi đúng hướng năng lượng sch khi c tăng đin than lên trong mươi, mười lăm năm ti như kế hoch ca B Công thương.

Kiến ngh hoàn toàn đúng và chính xác, là nhn đnh ca giáo sư Tiến sĩ Đng Hùng Võ, nguyên Th trưởng B Tài nguyên và môi trường. Ông nói vi RFA trong ngày 23/11 :

"Th nht, trong qui hoch này th hin nhit đin than vn tăng 20.000MW trong giai đon t 2021/2030 và tăng thêm 10.000MW trong giai đon tiếp theo t 2031/2045. Như vy năng lượng sch ch đt 13,5%. Điu này không đúng như li cam kết ca Th tướng Chính ph trước rt nhiu hi ngh quc tế, trong đó có phát biu rt chi tiết ti Tun L Năng Lượng Nga.

"Ti COP 26, th tướng cũng phát biu theo hướng này. Nghĩa là sao cho năng lượng sch, năng lượng tái to, năng lượng xanh chiếm 20%, ri tăng lên 30% t 2031/2045. Như vy người ta ch ra đây mt điu khá mâuthun gia quan đim ch đo ca th tướng và bn Qui hoch Năng lượng Đin VIII do B Công thương lp".

Đây là nhng s liu rt chân thc, GSTS Đng Hùng Võ nhn mnh, không ch bao gm hơn 200 khoa hc gia đang hot đng trong 10 liên minh k tên trên, mà đa phn các nhà nghiên cu đc lp cũng đng ý rng Qui hoch Đin VIII đi ngược xu hướng gim phát thi khí nhà kính ca Vit Nam. Ông Hùng Võ nói tiếp :

"C th nếu c theo kế hoch đin VIII như vy thì Vit Nam s là mt trong sáu nước phát thi khí t nhit đin vào loi ln nht thế gii"

"Tôi vn cho rng nhiu b Vit Nam ngi chuyn ci cách. H thy nếu gim nhit đin đi thì chc chn s thiếu đin. Áp dng vào Vit Nam chc chn phi lao tâm kh t và cũng không d dàng làm ngay. Tôi hy vng Th tướng Chính ph s yêu cu làm li, nht là th tướng va phát biu ti COP 26 xong. Đây là vn đ th din ca Vit Nam đi vi quc tế".

dien2

Nhà máy nhit đin than Vĩnh Tân tnh Bình Thun hôm 23/4/2019. AFP

Làm khác không phải là làm sai

Được vy qu là điu đáng mng, chng t tinh thn cu th, nht là khi Vit Nam đã tham gia thượng đnh các nước ti Anh v chng biến đi khí hu và đã thng nht c gng ti 2050 là phát thi khí nhà kính bng không, là quan đim ca chuyên gia năng lượng, Tiến sĩ Ngô Đc Lâm :

"Vit Nam là mt trong nhng nước chính thc phát biu và ký kết ti thượng đnh ri thì chc phi thc hin thôi, còn con s và đến đâu là do tính toán chuyên môn. Tôi nghĩ ln này Tng Sơ đ VIII cũng s khác vi bn đ trình ca Bộ Công thương".

Phát trin năng lượng sch phi da vào Ch s An ninh Năng lượng. Ch s An ninh Năng lượng không ch phthuc vào s lượng nhit đin than bao nhiêu mà phthuc vào năm sáu yếu t khác. Ngoài nhng yếu t chuyên môn thì còn có nhng yếu t khác ca quc gia na, là phân tích ca Tiến sĩ Ngô Đc Lâm :

y là bài toán mà nước nào cũng phi áp dng. Không ch đơnthun v vn đ công ngh. Ch tiêu y tính bng h s an ninh năng lượng do tính toán chuyên môn. Tôi nghĩ chính ph đã có chiu hướng tt hơn so vi đ ngh ca Bộ Công thương.

Hin nhng nhà máy nào phát trin ri, s dng ri thì vn phi cho nó phát ch không th b đi được. L trình đ gim phát thi xung Zero có nghĩa công ngh ca nó là công ngh cao đ bo đm không b ô nhim môi trường, khói bi và cht thi.

Nhưng theo tôi t gi ti 2030 thì không nên phát trin na. Nếu v an ninh năng lượng có thiếu thì nên xây dng nhà máy nhit đin khí và khí hóa lng, thì nó gim được ô nhim C02 đi rt nhiu".

Tuy nhiên vì công ngh lưu tr còn thp nên h thng đin ca Vit Nam còn bp bênh nhiu. Điu này, theo chuyên gia năng lượng Ngô Đc Lâm, Vit Nam phi n lc gii quyết ch không phi là không làm được, và mnh m ti mc đ nào thì phi xem con s mi biết.

Được biết, trước thm COP 26 v biến đi khí hu, các bên tng ký kết Công ước khung Liên Hp Quc v biến đi khí hu, đã đưa ra cam kết mnh m v hành đng như dng xây dng thêm các nhà máy đin than, mt khác m rng quy mô phát trin năng lượng tái to, hiu qu năng lượng, phát trin tích tr năng lượng và đin hóa giao thông.

Ngay c các quc gia có nn kinh tế phthuc ln nht vào nhiên liu hóa thch như Nga, Th Nhĩ K, các Tiu vương quc rp Thng nht, cho biết có th đt mc tiêu phát thi ròng bng 0 trước năm 2060.

Trong khi đó, nguyên Th trưởng B Tài nguyên và môi trường Đng Hùng Võ và chuyên gia năng lượng Ngô Đc Lâm đu có chung nhn đnh rng bn d tho Qui hoch Đin VIII mà Bộ Công thương trình qua văn phòng Th tướng Chính ph chng nhng không nêu được gii pháp tích cc nào như Ngh Quyết 55 yêu cu, b qua vn đ tích tr năng lượng vô cùng cp thiết và quan trng, mà chưa gì đã đ ra l trình khai thông ngun vn tư nhân đang sn sàng vào phát trin ngành đin sch Vit Nam.

Theo hàng trăm khoa hc gia, trong tâm thư gi Th tướng Chính ph, Vit Nam s b l loi trong cng đng quc tế nếu d tho Qui hoch Đin VIII được phê duyt, nht là vào lúc thế gii vn tiến theo hướng chuyn dch năng lượng sch mt cách mnh m và tích cc theo khuyến ngh trong báo cáo ca Cơ quan Năng lượng Quc tế.

Thanh Trúc

Nguồn : RFA, 24/11/2021