Chế độ cộng sản Việt Nam cố tình giết chết ngành y (Nguyễn Lê Minh - Mai Lan)

Phi có cơ chế phù hđ rch ròi phm vi công vic gia chuyên môn, qun lý chuyên môn và qun tr hành chính-kinh doanh. Phi bo v nhân tài vì cái chết ca ph n tài năng chuyên môn trong h chính là thit hi vô cùng ln cho bnh nhân, cho s tiến b ca y tế Vit Nam và cho xã hi. Điu này có khó khăn, có mi m gì không ? Không ! C nhìn các bnh vin bên tây mà hc tp.

 


"Cái chết" của những nhân tài ngành y - vì sao thiên nga gãy cánh ?

Nguyễn Lê Minh, RFA, 10/11/2021

Sáng 08/11/2021, li mt tin gây chđng ngành y Thành phố Hồ Chí Minh.

Giám đc Bnh vin Thành phố Thủ Đức, Tiến sĩ Bác sĩ Nguyn Minh Quân b bt và khi t v á"Vi phm quy đnh v đu thu gây hu qu nghiêm trng".

Kết qu điu tra v án xáđnh : ông Quân và giáđc mt Công ty trách nhiệm hữu hạn đã thông đng, câu kết thc hin hành vi trái quy đnh ca Luđu thu trong vic mua sm vt tư trang thiết b y tế ti Bnh vin Thành phố Thủ Đức gây thit hi nghiêm trng tài sn Nhà nước.

V án này khiến người quan tâm phi liên h ngay vi hai v án tương t trướđó nhưng xy ra  min Bc.

Mi cách đây ít ngày, vào 21/10/2021, Giáo sư Tiến sĩ Nguyn Quang Tun, Giáđc Bnh vin Bch Mai (Hà Ni) cũng b bt v cùng mt hành vi như vông Nguyn Minh Quân. Hành vi được cho là "nâng giá vt tư, hóa cht, thiết b y tế" xy ra vông Tun khi ông gi chc Giám đc Bnh vin Tim Hà Ni.

Cũng ch mi cách đây gn mt năm, mt tài năng khác ca ngành y là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyn Nht Cm, nguyên Giáđc CDC Hà Nđã b kếán 10 năm tù cùng v hành vi như trên.

Và cũng ging ht nhau, ba người nàđu là nhng cá nhân xut sc trong ngành y, tng to nên nhng hin tượng trong ngành.

Ông Tuđược mnh danh là Tu"tim"ý ch bàn tay vàng trong điu tr và can thip các căn bnh v tim.

Ông Quân là mt tài năng hiếm có trong điu hành, qun lý bnh vin.

Sự lột xác kinh người của một "bệnh viện kính chuyển"

Báo Tui Tr ngày 08/11/2021 viết :

"Ông Nguy n Minh Quân (sinh năm 1973) được b nhim làm Giáđc Bnh vin qun Th Đc (nay là Bnh vin Thành phố Thủ Đức) t năm 2007 khi mi 34 tui. Ông Quâđượđánh giá là người có đóng góp ln trong viđưa Bnh vin Thành phố Thủ Đức tr thành m"hin tượng ca ngành y tế".

Ch sau hai năm làm giáđc, bnh viđược nâng cp t hng 3 lên hng 2. Sáu năm sau (2015), bnh vin tr thành đơn v tuyến qun/huyn duy nht c nướđược xếp hng 1. Lúc by gi, bnh viđược xếp vào nhóm 10 bnh vin hàng đu ca Thành phố Hồ Chí Minh v cht lượng điu tr, là bnh vin qun m tim h đu tiên c nước. Năm 2019, Bnh vin Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tc tr thành bnh vin quđu tiên c nướđược giao nhim v "ch đo tuyến".

Ngoài nhim v "ch đo tuyến", Bnh vin Thành phố Thủ Đức còđược B Y tế cho phép thc hin chế đ luân phiên có thi hđi vi người hành ngh ti cơ s khám cha bnh trêđa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tnh/thành ph khu vĐông Nam B, Tây Nam B và min Trung - Tây Nguyên".

Nhng thông tin trên là s thc.

Trước thđiông Nguyn Minh Quân v làm giáđc, bnh vin Th Đc ch là mt bnh vin cp qun nh bé, ho lánh, nghèo nàn. Vào nhng năm 200x, có ai nghĩ  ngay Sài Gòn phn hoa mà sân ca mt bnh vin vn là cái sâđt, chưa h được xây xi măng không ?

caichet2

Bnh vin Qun Th Đc gi là Bnh vin Thành phố Thủ Đức. Hình : Sài Gòn Gii Phóng

Vy mà ch ít năm sau, mc dù theo xếp hng ca ngành y tế vn là bnh vin tuyến huyn, nhưng thc cht nó đã vượt qua c bnh vin cp khu vc cùng mang tên Th Đ gđó cũng như vượt qua vô s bnh vin cp tnh khác v quy mô và cht lượng điu tr.

Năm 2019, Bnh vin Thành phố Thủ Đức là bnh vin cp qun huyn (Thành phố Thủ Đức trc thuc Thành phố Hồ Chí Minh nên vn là đơn v hành chính cp qun huyn) đu tiêđược B Y tế giao nhim v ch đo tuyến.

Ch đo tuyến nôm na là thc hin các công viđàn anh vi cáđàn em, bao gm ba mng đào to, nghiên cu khoa hc và ch đo tuyến dưới v chuyên môn k thut.

C th, tuyến trêđược thc hin cáđ tài nghiên cu khoa hc và công ngh trong khám, cha bnh ; đào to bi dưỡng nâng cao năng lc chuyên môn cho cán b y tế tuyến dưới, hướng dn và tđiu kin cho tuyến dưới nâng cao cht lượng khám bnh-cha bnh, kim tra vic thc hin quy chế chuyên môn, quy trình k thut và h tr k thut cho tuyến dưới khi có yêu cu (theo Quyếđnh 4026 ngày 20/10/2010 ca B Y tế).

Có nghĩa Bnh vin Thành phố Thủ Đức được cơ quan qun lý cao nht chính thc tha nhn là có chuyên môn cao.

Báo Sài Gòn gii phóng ngày 28/02/2019 tiết l mt cái tên ca bnh vin qun Th Đc th"tin Nguyn Minh Quân".

Rđđáo, nó được mnh danh là "bnh vin kính chuyn".

Tc gn như bnh nhân nào vào thì được viết giy kính chuyn bnh nhâđó đến bnh vin khác (vì không điu tr được) !

Ch vn vn sáu năđ lt xác m"bnh vin kính chuyn" xu h tr thành bnh vin cp qun/huyn duy nht ca c nướđược xếp hng 1, thu hút bnh nhân dđu Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 7/2015, Bnh vin Thành phố Thủ Đức-lúđó là bnh vin qun Th Đc- cũng là bnh vin duy nht trong c nướđược B Y tế cp phép thí đim thc hin bnh áđin t "sau quá trình kho sát, chn la khá kht khe"-báo Sc khđi sng ngày 03/3/2017 viết. By giđây là bnh vin tiên phong và duy nht gim thiu tđa giy t trong khám cha bnh.

Báo Sài Gòn Gii phóng viết tiếp :

"Theo mô hình này, bnh nhân giđáng k thi gian ch đi làm th tc, khám bnh, đóng tin, xét nghim, X-Quang, nhn thuc, vi tng thi gian gim khong mt gi/bnh nhân. Mô hình này cũng lược b các công vic hành chính cho bác sĩđiu dưỡng, đ có nhiu thi gian chăm sóc bnh nhân hơn. H thng khám bnh thông minh còn nhc bác sĩ cho bnh nhân xét nghim li, đng thi cũng cnh báo khi bác sĩ ch đnh xét nghim không cn thiết. Thông tin cnh báđược gđến Phòng Tng hp ca bnh viđ lãnh đo bnh vin kim tra. Điu này tránh s lm dng, gây tn kém không cn thiết cho bnh nhân. T mô hình này, bnh vin cũng qun lý được chi phí điu tr, vt tư y tế đến tng si ch, tng tm phim X-Quang".

caichet3

Bên trong Bnh vin Thành phố Thủ Đức. FB : Bnh vin Thành ph Th Đc

Xin nhc mt chút cho đc gi : quy đnh ca B Y tế v bnh áđin t ch mi chính thc có hiu lc vàđu tháng 3/2019. Bnh vin Thành phố Thủ Đức đã đi trước c nước bn năm.

Năm 2007, bnh vin qun Th Đc có 99 nhân viên vi 17 bác sĩ ; ch đ năng lc khám cha bnh cho 200 bnh nhân/ngày và 12 bnh nhân nm ni trú/ngày. Bnh vin lúđó rng khong 5.000m2 nhưng gn như ch là cái v rng rut. Đến 2019, bnh vin có 46 khoa, phòng vi 1.800 cán b, công nhân viên, trên din tích 14.000m2. Mi ngày, bnh vin tiếp nhn 6.000 lượt bnh nhân, có 1.000 giường bnh ni trú.

BV Qun Th Đc cũng tiên phong đưa k thut cao đến gn người dân bng sáng kiếđt phòng khám ti trm y tế, nơđông dân cư (nhưng xa bnh vin), trong đó có máy chy thn nhân to. Hàng ngày, bnh vin c bác sĩ đến 12 trm y tế ca 12 phường thuc qun Th Đđ khám nhng bnh thông thường và phát thuc tđây.

Mô hình khác là Phòng khám Đa khoa v tinh ti Trm y tế phường Bình Chiu và phường Hip Bình Chánh ; Phòng kháĐa khoa ti các phường Linh Xuân, Linh Tây và trong Khu chế xut Linh Trung 1. Các mô hình này thu hút lượng bnh nhâđến khám, cha bnh, góp phn gim tđáng k cho bnh vin qun Th Đc và h thng khám, cha bnh nói chung.

Tháng 5/2020, bnh vin qun Th Đđón nhn bng khen ca UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tng khi bnh vin thc hin hơn 120 ca m tim mà không xy ra biến chng, đt t l thành công 99%.

Là mt nhân vt ni bt ca ngành y tế Vit Nam, l cáđt Sài Gòn nơi mà báo chí d dàng lc tung mi ngóc ngách thông tin, thế nhưng Bác sĩ Nguyn Minh Quân không phi là người quen mt trên báo chí. Đến thđim này, gõ cái tên Nguyn Minh Quân kèm chc danh vào Google thì hu như ch tìđược duy nht thông tin ông b bt. Nhưng vn có nhng câu chuyn lưu lđâđó trên internet và trong trí nh ca không ít người.

Cây thông trên áo bảo hộ

T d như câu chuyđêm giáng sinh năm ngoái ti Bnh viđiu tr Covid Cn Gi. Bnh vin Thành phố Thủ Đức vn hành nơi này, Bác sĩ Quân cũng đng thi là giáđc.

"Toàn th 70 công dân Vit Nam b kt tÚc gn mt năm t khi bùng dch đã đáp chuyến bay an toàn và hoàn tt th tc cách ly ti bnh viđiu tr Covid-19 Cn Gi vào lúc 3g00 sáng nay (24/12/2020). Mt trong nhng công dâđược v nướđã òa khóc nc n ngay khi vđt châđến bnh vin : "Chúng con được v nước chính là món quà giáng sinh ln nhđi vi chúng con ! Amen !".

Chính t câu nói này, Tiến sĩ Bác sĩ Nguyn Minh Quâđã đt làm nhng chiếc bánh gato, nhng di ruy-băng đ đ trang trí Noel, còn nhng nhân viên y tế thì v nhng chiếc chuông nh, nhng cây thông noel lêáo bo h. Sau đó, nhng "ông bà Noel" áo trng s mang đến trao tay chúc mng giáng sinh tng người ti bnh vin.

Ông Quân nói "Vi người dân cách ly, bánh s được chia nhđóng hp gđến phòng. Nhng người có bnh nn thì bánh s có t l kem và đường riêng phù hp nên mi người có th thoi mái thưởng thc. Tôi hy vng nhng chiếc bánh nh này có th giúp mi ngườđang  bnh vin cm tháp như đang  nhà, hoàn thành tt thi gian cách ly và sm tr v vi gia đình". (trích trang Facebook ca Phòng Công tác xã hi bnh vin Thành phố Thủ Đức ngày 24/12/2020).

caichet4

Nhng chiếc bánh Noel Bnh vin Thành phố Thủ Đức chun b cho bnh nhân. FB Bnh vin Thành phố Thủ Đức

Cho dù có các hoài nghi ông Quân được nâng đ bi thế lc mnh m nàđó thì cũng không ai có th ph nhn s xut sc vượt bc ca cá nhâông. Mt bnh viđem ngườđi m x cha bnh dĩ nhiên phđánh giá s thành công trên các kết qu thc s ch không th ch đt pháo hoa mà lòđượánh mt thiên h.

CDC Hà Nội : Một tiền lệ đáng suy nghĩ

Ngày 24/6/2021, đi din bên b hi là CDC Hà Ni (1) đã có mt bài phát biđáng chú ý ti phiên tòa phúc thm xét x v á"Vi phm quy đnh v đu thu gây thit hi nghiêm trng".

B cáo quan trng nht chính là Giáđc CDC Hà Ni, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đ Nht Cm.

Cũng tht bt ng là bài phát biu này ca bê