Tự mê, thao túng và hội chứng giả mạo (Phạm Phú Khải)

Nghiên cu mi nht cho thy rng s t mê khác biđáng k vi lòng t trng v s phát trin, ngun gc, hu qu và kết qu ca nó. T mê ch yếđến t ni khao khát đượđánh giá cao hođược ngưỡng m, mong mun tr thành trung tâm ca s chú ý và mong đđượđi x đc bit. Trong khi t trng là s t tin vào giá tr ca chính mình ; nó là mt ngun lc tâm lý quý giá và là mt yếu t rt tích cc trong cuc sng ; nó quan h mt thiết vi thành tích, các mi quan h tt và s hài lòng trong cuc sng.


Có l không có gì đa nguyên và phc tp như con người. Bên trong b óc nh bé là mt thế gii k diu và muôn màu. Mi tim năng và cơ hi n đây. Chiến tranh hay hòa bình cũng nm trong đây. Ti sao li có người ch biết cho mình, t mê ? Ti sao cũng có nhng người có tâđích k, chuyên thao túng tâm lý người khác cho lích riêng mình ? Nhưng ti sao cũng có nhng người rt khiêm cung nhưng li vô cùng tài gii ? v.vTi sao là câu hi rt khó, không biết làm sao tr li. Trong bài này ch bàn v hin tượng là chính.

T mê (narcissism)

T mê, hay t kiêu, là mt hin tượng không mi m gì đi vi con người. T mê không phi là vì mt người có nhiu lòng t trng. Nghiên cu mi nht cho thy rng s t mê khác biđáng k vi lòng t trng v s phát trin, ngun gc, hu qu và kết qu ca nó. T mê ch yếđến t ni khao khát đượđánh giá cao hođược ngưỡng m, mong mun tr thành trung tâm ca s chú ý và mong đđượđi x đc bit. Trong khi t trng là s t tin vào giá tr ca chính mình ; nó là mt ngun lc tâm lý quý giá và là mt yếu t rt tích cc trong cuc sng ; nó quan h mt thiết vi thành tích, các mi quan h tt và s hài lòng trong cuc sng.

T mê có  trong hết tt c chúng ta, không nhiu thì ít. Bn thân người t mê, mt mình, thì vô hi. Nhưng con người là mt thc th xã hi, nên t mê luôn tác đng đến nhng người chung quanh. Vi tính cách tp th, trong cng đng, quc gia, đng phái chính tr, thi đua th thao, hay chng tc và tôn giáo, thì hu như ai cũng là nhng người t mê. Nó cũng có nhng mưđim tích cc, nhưng khi đi quá đà, tr thành cđoan, thì s thit hi s không h nh. Cái gì cđoan quá khích cũng d đưđến rn nt, hy hoi. Chng hn như lòng yêu nước, là rt tt, nhưng khi đi xa quá tr thành ch nghĩa quc gia, ch thy dân tc mình là trên hết, thì có vđ ngay.

Nhng k t mê mình quá (narcissist) thường thiếu s đng cm (empathy), nhưng li mun người khác ngưỡng m h, chú ý đến h, có khi thn tượng h na, vì h tin rng h quan trng hoc hay hơn người khác.

Người t mê thường gây ra bao nhiêu vđ phin toái và nhc nhi trong mi quan h vi người khác, bi vì cái tôi ca h quá cao. H mun làm trung tâm ca mi th. H có nhiu th thuthao túng mi quan h vi người khác. Chng hn, người t mê cho rng h biết hết tt c, nên người khác phi nghe h ; h vui sướng và t mãn bng cách kim soát và chinh phc người khác ; h ch làm các vic mà được vinh danh, tôn kính hay n phc ; h phá luđ đđược mc tiêu, bt chp kết qu chung là gì ; h khoe khoang, khoác lác mà không biết ngượng. Tóm li k t mê l thuc vào ngun cung cp t người chung quanh đ h duy trì hình nh hi ht, ích k và t ph ca h.

Phi chăng tình trng (ch nghĩa) t mê đang ngày càng gia tăng, nht là trong gii tr ? Nhưng các nghiên cu v tâm lý thì không ng h nhđnh này.

Thao túng tâm lý (gaslighting)

Gaslighting là mt thut ng được dùng khá nhiu trong thi gian qua (xem ngun gc chữ Gaslighting  đây). Nó có nghĩa là hình thc lm dng tâm lý trong đó mt người hoc mt nhóm người có kh năng khiến bđt câu hi v s tnh táo, v kh năng nhn thc v thc tế, hoc v ký c ca bn. Nhng người gp phi tình trng b điu khin, thao túng v tâm lý này thường cm thy bi ri, lo lng và ri chính h không tin tưởng vào bn thân. Gaslighter thao túng nhn thc ca người khác mt cách áýđ ri chính ngườđó là nn nhân nhưng li thc mc v mình, ng vc c điu mình là nn nhân hay chính mình là phm nhân.

Trên thế gii cũng tng có nhng người có kh năng thao túng tâm lý gn như toàn xã hi như thếđin hình là Joseph Stalin, Adolf Hitler, Mao Trch Đông, Pol Pot v.v…

Hin nay cũng có nhng chính tr gia cũng t mê quá, nên h sn sàng làm mi th đ tiếp tc thao túng tâm lý người khác, và thao túng toàn xã hi.

Gaslight có th din ra trong mi quan h, trong gia đình, nhà trường, công s, và trong chính tr.

Trong quan h, nhng k thao túng tâm lý c tình tuyên truyđến bn bè và gia đình ca nn nhân nhm cô lp h và khiến nhng người khác liên kết vi k thao túng. Điu này làm gim kh năng người khác tin câu chuyn ca nn nhân và ngăn chn vic kết ni ca h khi các kh năng có th giúp h bước ra khi ch đó.

Nói chung, các đc tính khác ca thành phn thao túng tâm lý này là :

- Chuyên môn nói láo và phóng đi

- Lđi lp li các li di trá

- Làm ln chuyn khi b thách thc

- Chuyên môn chia r bn vi người khác

- Lát và kim soát bn

- Đi nói xu rng bn là khùng điên, là bn hoc chính bn là k thao túng

- Vu khng, chp mũ, m l bn nhng điu mà chính h lđang làm như thế vi bn

- Đánh ph đu người khác ; phóng chiếu suy din t trí tưởng tượng ca mình v.v

Không phi nhng người thao túng (gaslighter) đu là nhng k t mê (narcissist), nhưng nhng k t mê biết s dng th đon thao túng điêu luyn. Gaslighter cm thy rng h có quyn kim soát người khác, hoc rng cm xúc hoý kiến ca h là quan trng nht. H mun trn tránh mi trách nhim và đ mi li lm lên người khác.

Đđếđây, các bn có thy ai chung quanh mình, người thân hay bn bè mình, đang là k t mê, hoc/và thao túng tâm lý ?

Nếu bn nhn ra k Gaslighter là mt người bn ca mình, thì bn cn xem có đáng đ bn tiếp tc mi quan h đy ngượđãi này không. Nó đc hi hơn bn nghĩ, nht là v lâu v dài.

Nếu k gaslighter đang lôi kéo bđ đi gaslighting người khác thì bn cũng nên tránh thành phn này. Vì, theo thông thường, không có gì bđm thành phn này không quay sang tn công bn trong tương lai.

Hi chng gi mo (imposter syndrome)

Có bao gi trong cuđi ca bn, bn cm thy mình không xng đáng vi vai trò, chc v hay danh hiu mà mình lãnh nhn, hay người khác tng cho mình, không ?

Chng hn, trong gia đình tôi, cha m và anh ch đu nghĩ rng tôi rt gii toán. Có người còn nghĩ tôi viết văn cũng khá. Nhưng mi ngày tôi vn hc và nhìn thy mình có tiến b, nhưng vn thy mình rt nh bé.

Có vài ln tôđược gii thưởng cao quý v kh năng lãnh đo hay sáng kiến ti công s, nhưng tôi vn thy mình tm thường so vi bao người tài gii chung quanh.

Nhng cm nhn này, theo khoa hc tâm lý, là khá bình thường. Nó được gi là hi chng gi mo, tiếng Anh là imposter syndrome. Nó có th xy ra cho bt c ai, bt c lúc nào. Tht ra đđa s con người, dù tài gii my, cũng có th b hi chng này.

Tài t go cTom Hanks, vi hai gii thưởng Academy Awards, có ln chia s như sau : "Bt k chúng ta đã làđược gì, s có lúc mình nghĩ, 'Làm thế nào tôđếđượđây ? Khi nào h s phát hin ra rng tôi thc s là mt k lđo, và lđi mi th ca tôi ?'".

Tom Hanks chia s thêm : "Có nhng ngày tôi biết rng 3 gi chiu mai tôi s phi trình bày mt s điu chuyn ti tình cm, và nếu tôi không th làđiđó, có nghĩa là tôi s phi gi mo. Nếu tôi gi mo nóđiđó có nghĩa là người ta có th bt qu tang khi tôi gi v, và nếu h bđược tôi như thế, thì đó ch là ngày tiêđi."

Không ch riêng Tom Hanks, mà rt nhiu người ni tiếng và thành công khác cũng tri nghim tương t.

Mt trong nhng câu chuyn lý thú nht, từ Neil Gaiman, mt tác gi người M, k như sau.

"Vài năm trước, tôi đã may mđược mđến mt cuc hp mt ca nhng người gii và vĩ đi : ngh sĩ và nhà khoa hc, nhà văn và người khám phá ra nhiu th. Và tôi cm thy rng bt c lúc nào h cũng nhn ra rng tôi không đ tiêu chuđ có m đó, trong s nhng người đã thc s làđượđiu này. Vàđêm th hai hoc th ba ca tô đó, tôđng  cui hành lang, trong khi mt chương trình gii trí âm nhđang din ra, và tôi bđu nói chuyn vi mt ngườđàông ln tui, lch s, rt tt bng, v mt s đ tài, k c tên chung ca chúng tôi [Neil]. Và sau đó anh ta ch vào hi trường ca mi người, và nói nhng li vi dng ý"Tôi ch nhìn vào tt c nhng người này, và tôi nghĩ, tôđang làm cái quái gì  đây vy ? H đã to ra nhng điu tuyt vi. Tôi ch đến nơi mà tôđược gđến". Và tôi nói, "Có. Nhưng anh là ngườđàô ng đu tiên lên mt trăng. Tôi nghĩ rng điđó có giá tr cho mt cái gì đó ch."

Viếđếđây, chc mi ngườđoáđược ngườđàông mà Neil Gaiman nói chuyn, có cùng têđu, là ai ri phi không ?

Vâng, đó là Neil Armstrong, ngườđu tiêđáp xung mt trăng. Mt ngườđược c thế gii ngưỡng m mt thi. Nhưng ông vn cm thy nh bé so vi bao người vĩ đi khác.

Ai cũng có ước mơ, hoài bão. Có khi rt ln. Có người tr nên vĩ đi, nhưng vn thy nh bé. H tht khiêm cung. Cho nên chúng ta còn nhiđiu phi hc hi lm phi không các bn ?

Thành công là mt tiến trình. Nó là s c gng không ngng ca mi chúng ta trong vic b tâm b trí b lc vào trong mđích mình muđđược. Nhưng không ai là siêu nhân. Không ai là đn bn không thng c. Ai cũng tng có lúc cm thy vô dng, hay vô vng, nhưng nh nim tin và ý chí mà vđược chính mình. Tuy thế, vn có lúc chúng ta cm thy h nghi, không biết mình xng đáng không, không biết mình làm có đđượđếđích mình đt ra không. Nhưng ri, tng bước, chúng ta c vic tiếđến. Đi nhng bước nh mà chc. Trãi qua tiến trình đó, chúng ta có cơ hi tôi luyý chí son sc hơn, nim tin vng chãi hơn. Nhng th thách và khó khăn luôn là cơ hđ mình tiến lên mt bước. Ri mt bước na. Bước na v.v

Imposter syndrome là điu mà ai cũng có th tri qua. T vn, hoài nghi chính mình, không phi là điu hoàn toàn xu hay tiêu cc. Nó giúp cho chúng ta khiêm tn, biếđược gii hđ không tr nên t mê, t kiêu, t đi. Ngoài kia còn nhiu người tài gii hơn mình rt nhiu. Thế gii là mt bin hc vô b. Bng s chính trc và khiêm cung, dù nh nhoi đến my, mi chúng ta đu có th là người hích cho vic chung.

T mê va phi là điu cũng cn. Nhưng t mê quá s mt cân bng và trước sau gì cũng đau kh vì sau cùng s rt cô đơn. Người bình thường không thích k t mê, ngoi tr nhng người cung say. Thao túng tâm lý xy ra khá thường trong thđi nay, và nó rt tai hi. Có nhng ngườđiêu luyđếđ h có kh năng thao túng tâm lý ca mt thành phn xã hi, đưa xã hđó vào vòng lun qun ca tranh chp, chia r. Hi chng gi mo thot nghe có v t ti mc cm, nhưng chính nó cũng là liu thuc b đ còn gi được s lương tri, tnh táo và đúng đn trong mình (sanity).

Phm Phú Kh& Trn Kiu Ngc

 Nguồn : VOA, 07/06/2021