"Tập Cận Bình Dịu Giọng Khi Mỹ Và Thế Giới Lên Tiếng" - Hoàng Bách Channel

Thảo luận hàng tuần cùng ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân và ông Hoàng Bách trên kênh Hoàng Bách Channel: