"Các Dự Án Của Tổng Thống Biden Thực Hiện Sẽ Mạnh Mẽ Nhất Thế Giới?" - Hoàng Bách Channel

Thảo luận hàng tuần cùng các ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân, và ông Hoàng Bách trên kênh Youtube Hoàng Bách Channel: