Lạm bàn về con quan và bình đẳng cơ hội !

Lãnh đo Ban T chc ca Tnh y Vĩnh Phúc va khng đnh : Con dân, con quan đu bình đng v cơ hi phát trin (1). S dĩ con dân và con quan li tr thành đ tài gia dân và quan vì h thng công quyn tnh Vĩnh Phú. va chn – b nhim bà Trn Huyn Trang, 31 tui làm Phó Giám đc S Kế hoch và đu tư ca tnh này.

doitac1

Bà Trần Huyền Trang (phải), 31 tui làm Phó Giám đc S Kế hoch và đu tư tỉnh Vĩnh Phú, từng kinh qua nhiều vị trí công tác và nằm trong diện quy hoạch Tỉnh ủy viên từ lâu. (Hình : Trích xut t Thanhnien.vn)

Ông Nguyn Phú Sơn, Giám đc S Ni v Vĩnh Phúc cho biết, bà Trang du hc Trung Quc, khi v Vit Nam thì được tuyn vào làm chuyên viên ca Thành đoàn thành ph Vĩnh Yên (2013). Năm sau (2014), bà Trang tr thành Phó Bí thư Thành đoàn Vĩnh Yên và 2016 chuyn sang S Kế hoạch và đầu tư Vĩnh Phúc làm chuyên viên. Năm sau (2017), bà Trang được S Kế hoạch và đầu tư Vĩnh Phúc c đi Singapore tu nghip v qun lý tài chính. Năm sau na (2018), bà Trang v nước và được b nhim làm phó mt phòng ti S Kế hoạch và đầu tư, ri được b nhim làm Giám đc Trung tâm Nghiên cu, xúc tiến đu tư và h tr doanh nghip ca tnh Vĩnh Phúc và gi được chn b nhim làm Phó Giám đc S Kế hoạch và đầu tư Vĩnh Phúc (2)

Ông Sơn bo vi báo gii rng h thng công quyn Vĩnh Phúcđã rà soát k lưỡng tt c các tiêu chun, điu kin theo quy đnh phân cp qun lý cán b, tiêu chun b nhim và bà Trn Huyn Trang đ hết. Ông Sơn còn nhn mnhvic la chn b nhim bà Trang hoàn toàn khách quan vì tnh đang cn đi ngũ cán b tr dưới 40 tui.

***

Vit Nam, chuyn nhiu ph huynh ăn đói, mc rách, làm vic qun qut "bán mt cho đt, bán lưng cho tri", thm chí thế chp nhà đt, vay năng lãi, đ con cái hoàn tt đi hc, cao hc nhưng hc xong không tìm được vic làm phi kiếm sng bng cách làm ph h, tiếp viên nhà hàng, chy xe ôm là bình thường !

Phi nhìn vào thc trng đau lòng nhưng đã tr thành hết sc bình thường và ph quát y thì mi thyquá trình công tác ca bà Trang có khác thường hay không : Mi năm mt bước, không ch bước sau cao hơn bước trước mà tt c các bước đu bo đm s hi đcác tiêu chun, điu kintheo đúng quy đnh la chn nhân s - b nhim cán b ?

Nếu bà Trang không phi là con ca bà Hoàng Th Thúy Lan. Nếu bà Hoàng Th Thúy Lan không phi là Trưởng Ban T chc ca Tnh y Vĩnh Phúc t 2012, sau đó là Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban T chc Tnh y t 2014, ri Bí thư tnh Vĩnh Phúc sut t 2015 đến nay, bà Trang có th chuyn công tác xoành xoch và thăng tiến như vy không ?

***

Bà Trang không phi là trường hp cá bit. Trường hp gn nht và cũng đã tng ni như cn là ông Nguyn Nhân Chinh. Ông Chinh tt nghip chuyên ngành C Vua ca Đi hc Th dc Th thao, khi đu s nghip công bc cũng bng con đường tình nguyn làm cán b đoàn ri da vào đó tích lũy đcác tiêu chun, điu kintheo đúng quy đnh la chn nhân s - b nhim cán b(Bí thư Tnh đoàn, Tnh y viên, Đi biu Hi đng nhân dân tnh) đ đượcch đnh làm Bí thư thành ph Bc Ninh. V ch đnh y tuy đúng cqui đnh lnqui trình nhưng đ an dân, Ban T chc ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam phi yêu cu Tnh y Bc Ninh điu đng ông Chinh đi ch khác.

Nếu ba ông Chinh không phi ông Nguyn Nhân Chiến Bí thư tnh Bc Ninh, ông Chinh có th được… ch đnh ngon mc như thế không ? Nếu cha ông Chinh không phi là Bí thư tnh Bc Ninh, sau khi phi rút ông Chinh ra khi Thành y thành ph Bc Ninh, Tnh y Bc Ninh có tích cc son ngay mt kch bn khác : Điu đng ông Chinh sang S Lao động, thương binh và xã hội tnh Bc Ninh làm Phó Giám đc vì sau đó bn tháng, giám đc s này đến lúc phi ngh hưu, nh vy có th b nhim ông Chinh thay thế bt k dân chúng bàn ra, tán vào thế nào và cm nhn ca dân chúng sau đó ra sao (3) ?

***

Con dân, con quan đu bình đng v cơ hi phát trin không ch trâng tráo đến mc sng sượng. Chuyn chính quyn tnh Bc Ninh tiếp tc thc hin kch bn sp ch cho ông Chinh, khi ba ông Chinh đã ngh hưu sau mười năm làm Bí thư tnh Bc Ninh, hay chuyn chính quyn tnh Vĩnh Phúc không ngi điu tiếng, la chn b nhim bà Trang làm Phó Giám đc S Kế hoạch và đầu tư cho thycơ hi phát trin tht s dành cho đi tượng nào. Đó không phi là vn đ ca mt s tnh mà là ch trương ca c h thng thông qua vic đt đnhcác tiêu chun, điu kin trong la chn - b nhim cán b.

Không phi ngu nhiên mà ông Chinh, bà Trang và vô s ông, bà khác có cha, m là quan li chn các t chc ca đoàn thanh niên cng sn làm đim xut phát trong tiến trình ni nghip gia gia, má má !Tiêu chun, điu kin trong la chn - b nhim cán b cho phép nhng cá nhân lãnh đo các t chc đoàn không cn thi tuyn công chc, không cn tích lũy kinh nghim mà vn dư tiêu chun, tha điu kin đ lãnh đo, ch đo tt c các ngành, đ mi cp !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 01/03/2021

Chú thích

(1) https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-nhiem-pho-giam-doc-so-khdt-31-tuoi-con-dan-con-quan-deu-binh-dang-20210301092346035.htm

(2) https://tuoitre.vn/con-gai-lam-pho-giam-doc-so-bi-thu-tinh-uy-vinh-phuc-toi-noi-se-khong-khach-quan-20210301100636349.htm

(3) https://vnexpress.net/ong-nguyen-nhan-chinh-lam-giam-doc-so-lao-dong-thuong-binh-xa-hoi-4216355.html