Trump bị lưỡng đảng tại Hạ viện luận tội lần thứ 2

  • Hạ viện thất bại khi yêu cầu Tổng thống Trump từ chức hoăc phó tổng thống Mike Pence áp dụng tu chính án 25.
  • Hạ viện hôm nay đã thông qua điều khoản bải nhiệm với 232 phiếu thuận (bao gồm 10 dân biểu Cộng hòa) 192 chống. 


Nguồn : Hoangbach Channel, 14/01/2020