Sử gia Mỹ bổ sung góc nhìn của ‘người miền Nam’ về cuộc chiến Việt Nam (Heather Marie Stur)


"Người M chúng tôi có xu hướng nghĩ v Chiến tranh Vit Nam như là mt tri nghim ca người M và nó nh hưởng đến chúng tôi, nh hưởng đến người dân M. Nhưng nhng gì đã xảy ra Vit Nam trong nhng năm 1960 và đu nhng năm 1970 là mt phn ca câu chuyn toàn cu ln hơn nhiu v hot đng chính tr và s đc lp", Giáo sư Stur nói.Khi nhận được hc bng Fullbright và đến sng ti Vit Nam, mt n giáo sư lch s người M đã nhn ra ngay s vng bóng ca "mt phía quan trng" trong cuc chiến tng din ra trên chính mnh đt ca họ. Bà quyết đnh bt tay nghiên cu và cho ra đi thêm mt tác phm v cuc chiến Vit Nam dưới lăng kính mi – lăng kính ca "người min Nam" – nhng người mà bà cho là đã b "b sót" trong nghiên cu lch s ca c "bên thng cuc" ln phía đng minh M.

vietnamwar1
Hình ảnh mt cuc giao tranh ti Sài Gòn vào tháng 2 năm 1968.

"Tôi đến sng Vit Nam mt năm và ging dy ti Đi hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, thuc Đi hc Quc gia. Tôi đã đi khp đt nước, xem nhiu đài tưởng nim và tượng đài chiến tranh khác nhau, mà có l tôi nên gi là theo ‘lăng kính ca min Bc’ hay ‘lăng kính ca Hà Ni’ trong thi gian kháng chiến chng M, nhưng hoàn toàn không thy đ cp gì đến mt thc tế là có mt phe Vit Nam khác mà h cũng đã chiến đu chng li", Giáo sư – Tiến sĩ Heather Marie Stur ca trường đi hc Southern Mississippi, Hoa Kỳ, nói với VOA v lý do khi đu khiến bà dành ra 6 năm đ nghiên cu và viết cun "Saigon at War : South Vietnam and the Global Sixties" (tm dch "Sài Gòn thi chiến : min Nam Vit Nam và thp niên sáu mươi toàn cu"), va được nhà xut bn Đi hc Cambridge phát hành.

"Có câu nói rằng ‘Lch s được viết bi nhng k chiến thng’. Tôi hoàn toàn hiu quan đim đang thng tr ca min Bc hay ca Hà Ni, bi vì h là bên thng cuc. Do đó, tôi mun đưa phía bên kia vào câu chuyn cho minh bch hơn", Giáo sư Tiến sĩ Stur nói thêm.
Để b sung cho "s vng mt" ca mt phía quan trng này, n giáo sư M bt đu tìm hiu câu chuyn ca nhng nhân chng sng ti Vit Nam, t nhng gia đình có người thân tng là cu chiến binh ca Vit Nam Cng Hoà, đến nhng gia đình bị chia r vì có người thân chiến đu cho c hai bên chiến tuyến.

vietnamwar2
Giáo sư - Tiến sĩ Heather Marie Stur. Ảnh minh họa

"Tôi cố gng đ có được nhiu tiếng nói và quan điểm hơn trong cun sách. Vì vy, tôi không tp trung vào ch mt vài người lãnh đo, nhưng tôi tìm hiu mt nhóm rng hơn như tng lp sinh viên, nhng người Công giáo, các nhà hot đng chính tr, các trí thc thành th sng ch yếu Sài Gòn… để có được cái nhìn bao quát hơn, thay vì ch nhìn t quan đim ca mt lãnh đo hay chính ph", Giáo sư Tiến sĩ Stur cho biết thêm.

Ngoài việc tiếp xúc vi người dân, Giáo sư Tiến sĩ Stur bt đu nghiên cu tài liu ti Trung tâm Lưu tr Quc gia II và Thư vin Khoa hc Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Thư vin Quc gia ca Vit Nam Cng Hoà). Ti đây, bà phân tích các tài liu ca quân đi và chính quyn Vit Nam Cng Hòa trước đây, t các báo cáo tình báo, cáp ngoi giao, báo cáo ca cnh sát và tòa án đến các bn tin chính trị, nht báo, tp chí hay thư t ca người dân gi đến các văn phòng chính ph vào thp niên 1960 và 1970.

Trở v M, n giáo sư chuyên viết v chiến tranh tiếp tc công vic nghiên cu ti các Trung tâm Lưu tr Quc gia th đô Hoa Kỳ và ti các trường đi hc ca M, vi mong mun tìm hiu cuc chiến trong bi cnh toàn cu thp niên 1960 – vn được xem là thp niên khi đu ca khái nim "toàn cu hoá", thi đim đan xen gia ý tưởng được xem là không tưởng v mt "tân thế gii sp đến" và thc tế khắc nghiệt ca các cuc chiến tranh, đàn áp chính tr và kh năng xung đt ht nhân.

"Người M chúng tôi có xu hướng nghĩ v Chiến tranh Vit Nam như là mt tri nghim ca người M và nó nh hưởng đến chúng tôi, nh hưởng đến người dân M. Nhưng nhng gì đã xảy ra Vit Nam trong nhng năm 1960 và đu nhng năm 1970 là mt phn ca câu chuyn toàn cu ln hơn nhiu v hot đng chính tr và s đc lp", Giáo sư Stur nói, đng thi cho biết bà thc s "thích thú" khi nhìn thy nhng kết ni quc tế trong các hoạt đng này.

"Các quốc gia và mi người đu chú ý đến nhng gì đang din ra Vit Nam và bàn v nó, xem mình đang đng phe nào. Trong khp khu vc Đông Nam Á, có nhng phong trào chng Cng khác nhau và các chính tr gia rt chú ý đến nhng gì đang diễn ra min Nam Vit Nam đ rút ra bài hc cho đt nước mình trong bi cnh đng đ gia các phe nhóm Cng sn và chng Cng. Chính vì nhng xung đt din ra Vit Nam đã rt thu hút s chú ý trên toàn thế gii, nên tôi c gng đưa bi cnh quc tế này vào trong cuốn sách".
Với vic phác ho li cuc chiến trong bi cnh toàn cu nhng năm 1960, nhà s hc người M còn mun cho đc gi nhìn thy có đến ba cuc chiến lng ghép vào nhau trong chiến tranh Vit Nam, đó là cuc chiến chính tr Sài Gòn, cuc chiến quân s và cuc chiến v mt công lun thế gii.

Theo Giáo sư Tiến sĩ Stur, nền dân ch ca min Nam Vit Nam trước đây s dĩ gp tht bi là vì các áp lc chính tr lên chính quyn Vit Nam Cng Hòa, ch không phi là kết qu ca vic người dân ng theo Cng sn.

"Hoa Kỳ, trong chừng mc nào đó, đã c gng phát trin mi quan h tt đp hơn vi Trung Quc và Liên Xô. Và ý tưởng đ cho ch nghĩa cng sn nm gi Vit Nam và thng nht đt nước dưới mt chính quyn Cng sn vào thi đim gia thp niên 1950 đến cui thp niên 1960 có vẻ như không đến ni là mt mi nguy an ninh quc gia", Giáo sư Tiến sĩ Stur nhn đnh.

"Đó là lối tư duy đa chính tr ca Hoa Kỳ đi vi các đi th, đc bit là Trung Quc", Giáo sư Stur nói thêm, cng vi nhng nghi ng t phía công chúng M v thành công của Hoa Kỳ tại Vit Nam vào thi đim đó đã góp phn gây st gim rt ln đến s ng h tiếp tc tham chiến.

Tiếp xúc vi nhiu người min Nam thi hu chiến, TS. Stur nói bà "hoàn toàn thu hiu" tâm trng ca nhiu người cho rng Hoa Kỳ đã đến Vit Nam và "làm lớn thêm đng h ln ti đây, leo thang chiến tranh và ri b đi mà không hoàn thành cam kết".

"Tôi nghĩ rất khó đ hàn gn vết thương đó. Đi vi nhng người đã phi ri b Vit Nam, tr thành người t nn M và không bao gi có th tr v, nghĩa là họ đã mt nước", Giáo sư Stur nói. "Nước M s phi mt mt thi gian rt dài đ cha lành vết thương cho nhng người đã chiến đu cùng vi người M và tin rng Hoa Kỳ s làm gì đó đ giúp h nhưng ri li b đi".

Trước tác phm "Saigon at War : South Vietnam and the Global Sixties", nữ hc gi M tng được biết tiếng qua tác phm viết v thân phn ph n thi chiến trong cun "Beyond Combat : Women and Gender in the Vietnam War Era" và nhiu bài viết khác v chiến tranh Vit Nam.

"Đó là một đt nước xinh đp và hp dn, và tôi mun hiu biết thêm v lch s ca đt nước này trong mi quan h vi cuc chiến ca người M ti đây", TS. Stur gii thích v lý do bà tp trung nghiên cu và cho ra đi nhiu tác phm v chiến tranh Vit Nam.

Khánh An
Nguồn : VOA, 06/06/2020