Sự phát triển của xã hội dân sự là tất yếu - Không qui định nào ngăn chặn được! (Trần Quang Thành)(Nhà giáo Vi Đức Hồi trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành).

Ngày 15/11/2017 vừa qua, Bộ chính trị đảng cộng sản VN ban hành Qui định 102 về xử lý kỷ luật đảng viên. Có thể nói đây là một bộ luật của đảng kiểm soát toàn diện đảng viên trong mọi hoạt động xã hội nhằm ngăn chặn sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng mà như đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã phải thú nhận lòng dân ngày càng “mờ đảng, khô đoàn, nhạt chính trị”.Trong Qui định 102 họ cấm đảng viên bàn đến xã hội dân sự, đa nguyên đa đảng tam quyên phân lập.
Từ Lạng Sơn nhà giáo Vi Đức Hồi trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã khẳng định “Sự phát triển của xã hội dân sự là tất yếu - Không qui định nào ngăn chặn được!”