Chuông gọi hồn anh đó (Trân Văn)

Thực tế t xưa đến nay cho thy, dù có thin cm hay không, xã hi nào cũng cn lut sư. Không ít luật sư đã tr thành chính khách, thm chí là nguyên th ca nhiu quc gia. Dân chúng ký thác nim tin vào nhng lut sư này vì h hiu tường tn các nguyên tc vn hành mt gung máy sao cho công bng và s tranh đu đến cùng đ bo v các nguyên tc y.
Quyết đnh ca Ban Ch nhim Đoàn Lut sư tnh Phú Yên : Xóa tên ông Võ An Đôn khỏi danh sách thành viên ca đoàn lut sư tnh nàylà một trong nhng ch đ được người s dng mng xã hội ti Vit Nam bàn lun rôm r c tun.
Việt Nam có khong 10.000 lut sư và ông Đôn là mt trong s rt ít lut sư được c công chúng ln báo gii chú ý.
Sau khi tình nguyện bo v quyn li cho ông Ngô Thanh Kiu (b công an tra tn, ép phi tha nhận đã trộm cp nên thit mng hi tháng 5 năm 2012), ông Đôn được xem như mt trong nhng tác nhân quan trng, đy Vin Kim sát thành ph Tuy Hòa đến ch phi truy t năm sĩ quan công an (2013), Tòa án thành ph Tuy Hòa phi đưa c năm sĩ quan công an ra x sơ thm (tháng 3 năm 2014) và ti phiên x phúc thm din ra vào tháng 7 cùng năm, Tòa án tnh Phú Yên phi hy bn án sơ thm ln đu đ điu tra li vì c kết lun điu tra, cáo trng ln bn án mà Tòa án thành ph Tuy Hòa tng tuyên đu chưa tha đáng...
Giá mà ông Đôn phải tr cho n lc đó là cui năm 2014, t Tòa án, Vin Kim sát đến Công an thành ph Tuy Hòa cùng ký tên vào mt văn bn, gi S Tư pháp tnh Phú Yên và Đoàn Lut sư tnh Phú Yên, yêu cu thu hi chng ch hành ngh lut sư ca ông Võ An Đôn.
Văn bản y khiến công chúng và báo gii Vit Nam ni gin. Áp lc dư lun khiến S Tư pháp Phú Yên và Đoàn Lut sư tnh Phú Yên phi đ ngh Tòa án, Vin Kim sát và Công an thành ph Tuy Hòa cung cp bng chng v cái gi là "s xúc phm h thng pháp ca ông Đôn".
Phản ng ca công chúng, báo gii, các t chc lut sư tr thành d di ti mc, đu năm 2015, ông Trn Quang Nht, Phó Ch tch tnh Phú Yên kiêm y viên Ban Thường v Tnh y Phú Yên, phi loan báo, Tnh y Phú Yên đã yêu cu Tòa án, Viện Kim sát và Công an thành ph Tuy Hòa "kiểm đim, rút kinh nghim" v yêu cu Đoàn Lut sư tnh Phú Yên loi b ông Đôn.
Lúc đó, ông Nhất tng cho rng, nhng "bng chng" mà Tòa án – Vin Kim sát và Công an thành ph Tuy Hòa cung cp không đ đ chng minh ông Đôn đã "li dng vic hành ngh lut sư có li l thiếu văn hóa, xúc phm đến người tham gia t tng trong v án và nhiều đồng chí lãnh đo đương nhim khác trong các ngành ni chính, sau khi phiên tòa kết thúc, ông Đôn tiếp tc có nhiu li nói, bài viết, tr li phng vn bình lun đăng ti trên các mng xã hi, các din đàn trong nước, quc tế cung cp nhiu thông tin, ni dung sai lch không đúng s tht khách quan ca v án". Ông Nht nhn mnh, c nhn đnh ln cách hành x như Tòa án, Vin Kim sát và Công an thành ph Tuy Hòa đu không đúng.
Tuy nhiên "phúc bất trùng lai". Va ri, khi ha đ xung, ông Đôn không gp may như cách nay ba năm.
Ngày 26 tháng 11, không phải h thng tư pháp mà chính Ban Ch nhim Đoàn Lut sư tnh Phú Yên "khai đao" vi ông Đôn. Lý do ông Đôn b tước tư cách lut sư tuy chng khác trước : "Li dng quyn t do ngôn lun, có nhiu bài viết, phát ngôn, trả li phng vn báo chí nước ngoài mang tính ba đt, nói xu lut sư, các cơ quan t tng, Đng, Nhà nước nhm kích đng, tuyên truyn, xuyên tc, không đúng s tht", song "án t" cho ông Đôn v mt ngh nghip gn như không th ci sa vì nó rất… đúng qui trình, do chính các đng nghip ca ông Đôn quyết đnh.
***
Có tới 11.000 người chia s s bt bình ca ông Đôn về quyết đnh ca Ban Ch nhim Đoàn Lut sư tnh Phú Yên trên trang facebook ca ông Đôn. Có l con s y đ đ giúp hình dung tâm tình ca nhng người s dng mng xã hi ti Vit Nam trước s kin ông Đôn b tước quyn hành ngh lut sư – thc hin ý nguyện bo v dân nghèo, nhng người cô thế và nhng người b lôi đến pháp đình ch vì hành x theo lương tâm.
Đáng lưu ý là trên mng xã hi, trước s kin mt đng nghip b tước quyn hành ngh ch vì các phát ngôn, nhng facebooker trong gii lut sư chia hẳn thành hai phe. Mt phe, vi nhng facebooker như Dũng Võ Văn, Nguyn Văn Hòa cho rng Ban Ch nhim Đoàn Lut sư tnh Phú Yên quá hèn – thay vì phi bo v đng nghip thì đ lc lượng an ninh dn dt, tác đng. Có facebooker như Vu Hai Tran khuyên ông Đôn nên khiếu ni vi Liên đoàn Lut sư Vit Nam v quyết đnh vô lý y. Vu Hai Tran "hy vng Ban Thường v Liên đoàn Lut sư Vit Nam s sáng sut hơn và do không chu áp lc ca các đng chí ni chính và an ninh đa phương nên s có quyết đnh đúng đắn, không to tin l xu cho các ông ‘k’ đa phương tìm cách chơi xu nhng lut sư mà h không ưa".
Ngoài việc góp ý vi ông Đôn trên trang facebook ca ông Đôn, trên trang facebook riêng ca mình, Vu Hai Tran kêu gọi các lut sư lên tiếng bo v ông Đôn. Lời kêu gi y b mt s facebooker là lut sư phn đi. Người phn đi đu tiên là Trn Đình Trin, facebooker này đăng mt tm nh ông Đôn, kèm mt nhận định ca ông Đôn v gii lut sư Vit Nam. Theo đó, ti Vit Nam, lut sư không có vai trò gì vi công lý, ch là vt trang trí cho phiên x tr thành "đp", lut sư Vit Nam ch có vai trò duy nht là "cò chy án" đ la người dân ly tin... Facebooker Trần Đình Trin cho rng, ông Đôn nên nhìn "ha" ca ông mt cách khách quan, nếu có li thì phi nhn, nh vy, may ra s được gim nh mc k lut. Không nhn li mà còn hô hào "ném đá" thì khó mà thay đi tình thế.
Facebooker Trần Thu Nam nhc li s kiện gii lut sư tham gia bo v ông Đôn hi ông lâm nn năm 2015 và nhn đnh, ln này, s không mt lut sư nào Liên đoàn Lut sư Vit Nam bênh vc ông na vì ông… "lon ngôn", xúc phm toàn b gii lut sư.
Dù cũng nhận đnh rng ông Đôn đã nói, viết nhiều điu gây tn thương cho nhiu đng nghip và chính mình không tán thành nhiu điu ông Đôn nói và viết nhưng facebooker Nguyn Hà Luân khng đnh, s cùng các đng nghip làm tt c nhng gì có th đ h tr ông Đôn. Theo Nguyn Hà Luân, đó không phải vì cá nhân ông Đôn mà vì lợi ích chung ca gii lut sư, trong đó có c Nguyn Hà Luân.
***
Rõ ràng so với năm 2015, bây gi ông Đôn lâm nn và tht thế chng phải ch vì h thng tư pháp thy phin mà còn vì làm mích lòng nhiu đng nghip.
Ông Đôn có khinh miệt gii lut sư khi cho rng, lut sư Vit Nam ch là "vt trang trí" ?
Tại Vit Nam, chuyn các viên chc tư pháp mit th gii lut sư không có gì l và chẳng có gì mi. Tình trng này đã kéo dài sut t khi Vit Nam tái lp đnh chế lut sư (1987) đến nay và báo gii đã dùng không biết bao nhiêu giy mc đ k v điu đó.
Năm 2011, tờ Pháp Lut Thành phố Hồ Chí Minh tng đăng mt lot bài ba kỳ k v nhng chuyn cười ra nước mt ca gii lut sư khi các viên chc ca h thng tư pháp (tòa án, vin kim sát, cơ quan điu tra) c tình làm cho h b mt (buc phi xut trình "căn cước" trước tòa, mi cho bào cha. Công t viên không thèm tranh lun mà ch kết lun gn bâng : Luật sư không có trình độ ! Khi luật sư trình bày bài bào cha, một thm phán b ra ngoài, hai thm phán còn li quay sang trò chuyn vi nhau).
Loạt bài "Nâng cao v thế lut sư" mà t Pháp Lut Thành phố Hồ Chí Minh thực hin vn nm trong mt đt tuyên truyn v n lc ci cách tư pháp (bt đu t 2002) mà theo gii thiu thì s bt chước thiên h, loi b s phân bit đi x gia công t viên (nhân danh h thng công quyn, bo v trt t và li ích chung) vi lut sư (nhân danh cá nhân, bo v các quyn căn bn ca mt con người). Tuy nhiên đúng 15 năm sau khi Đng cộng sản Việt Nam tuyên b ci cách tư pháp, tháng 2 năm 2017, nhiu lut sư Vit Nam mi có cơ hi bày t s sung sướng khi "được ngi ngang hàng vi công t viên".
Liệu vic "được ngi ngang hàng vi công t viên" có đ đ chng minh là ông Đôn "lon ngôn" ?
Ngày 27 tháng 3 năm nay, tờ Pháp Lut Thành phố Hồ Chí Minh tường thut, lut sư Trn Cao Đi Kỳ Quân đ ngh gii hu trách tnh Lâm Đng xem xét – x lý Vin trưởng Vin Kim sát huyn Lc Dương mit th gii lut sư. Khi trò chuyn vi mt b can nh lut sư này bào chữa, Vin trưởng Vin Kim sát huyn Lc Dương khuyên thân ch ca lut sư Quân xem li chuyn thuê lut sư vì thuê lut sư có li hay không thì ai cũng biết. Viên Vin trưởng Vin Kim sát huyn Lc Dương còn nói thêm, có trường hp Hi đng xét x ch dự trù phạt chung thân nhưng vì lut sư cãi tm by, tm b mà cui cùng tuyên t hình.
Khi Viện trưởng Vin Kim sát huyn Lc Dương vn vô s, s giận dữ ca nhiu lut sư Vit Nam dành cho ông Đôn có ging "gin cá, chém tht" ?
Thiên hạ thường ch đi tìm lut sư khi đi din vi tình hung ngt nghèo. Lúc cn được h tr, mt trong nhng điu đu tiên mà thiên h phi nghe t lut sư là "tin đâu" ? Đó là chuyện đương nhiên vì nếu không, lut sư làm sao có th đeo đui ngh nghip nhưng cũng vì vy, thiên h có nhiu ngn ng chng hay ho chút nào v gii lut sư : Cái túi ca mt lut sư là cái ming ca đa ngc (Ngn ng n). Lut sư ch nhìn bn bng một mt và nhìn túi bn bng hai mt (Ngn ng Jamaica). Tr khi ha ngc cht cng còn không thì chng lut sư nào thoát (Ngn ng Pháp)… Có hàng chục ngn ng kiu như thế được đăng trên trang web ca mt Văn phòng Lut sư ti Vit Nam. Chẳng l gii thiu nhng ngn ng như thế cũng là mt s mit th gii lut sư ?
Thực tế t xưa đến nay cho thy, dù có thin cm hay không, xã hi nào cũng cn lut sư. Không ít luật sư đã tr thành chính khách, thm chí là nguyên th ca nhiu quc gia. Dân chúng ký thác nim tin vào nhng lut sư này vì h hiu tường tn các nguyên tc vn hành mt gung máy sao cho công bng và s tranh đu đến cùng đ bo v các nguyên tc y.
***
Không phải t nhiên mà Ernest Hemingway – mt nhà văn M thế k 20, dùng ý tưởng ca John Donne – mt nhà thơ Anh thế k 17, làm li đ dn cho tiu thuyết Chuông nguyn hn ai : "Con người không phi là mt hòn đo, không ch là t mình, mi người là một phn ca lc đa, mt phn ca tng th, nếu sóng bin cun đi dù ch mt hòn đt thì châu Âu s tr nên bé hơn, cũng như nếu sóng bin cun đi c vùng đt mũi hay ngôi nhà ca bn anh, hay ngôi nhà ca riêng anh. Cái chết ca mi con người làm cái tôi nhỏ li vì tôi là mt phn ca toàn nhân loi và bi thế anh đng bao gi hi chuông nguyn hn ai - chuông nguyn hn anh đy" !
Không phải t nhiên mà nhiu người, thuc nhiu thế h khác nhau thường trích dn mt câu mà Evelyn Beatrice Hall viết trong The Friends of Voltaire (1906) : Tôi không đồng ý vi nhng điu anh nói nhưng tôi sn sàng chết đ bo v quyn được nói nhng điu đó ca anh.
Không phải t nhiên mà đến bây gi, khi sp hết thp niên th hai ca thế k 21, nhiu người Vit vn cm thấy ngậm ngùi trước mt nhn đnh ca Tn Đà vào đu thp niên th ba ca thế k 20 trong Mu Thìn xuân cm : Dân 25 triu ai người ln ? Nước 4.000 năm vn tr con !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 01/12/2017